Klaus-Heiner LEHNE : 7de zittingsperiode 

Fracties 

 • 14-07-2009 / 20-07-2009 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid
 • 21-07-2009 / 28-02-2014 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid van het bureau

National parties 

 • 14-07-2009 / 28-02-2014 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Duitsland)

Voorzitter 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie juridische zaken
 • 08-09-2009 / 18-01-2012 : Conferentie van commissievoorzitters
 • 25-01-2012 / 28-02-2014 : Commissie juridische zaken
 • 01-02-2012 / 28-02-2014 : Conferentie van commissievoorzitters

Leden 

 • 16-07-2009 / 07-09-2009 : Conferentie van commissievoorzitters
 • 16-09-2009 / 28-02-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met Japan
 • 19-01-2012 / 24-01-2012 : Commissie juridische zaken
 • 25-01-2012 / 31-01-2012 : Conferentie van commissievoorzitters

Plaatsvervanger 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie economische en monetaire zaken
 • 16-09-2009 / 22-10-2012 : Delegatie voor de betrekkingen met Irak
 • 19-01-2012 / 08-02-2012 : Commissie economische en monetaire zaken
 • 09-02-2012 / 28-02-2014 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
 • 23-10-2012 / 28-02-2014 : Delegatie in de parlementaire commissie Cariforum-EU

all-activities 

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur 
De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake wijziging van artikel 7 van het Reglement van het Europees Parlement  
- JURI_AD(2013)508079 -  
-
JURI 
ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaks- en aanverwante producten  
- JURI_AD(2013)510591 -  
-
JURI 
ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de handhaving van Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten  
- JURI_AD(2013)502130 -  
-
JURI 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen