Jean Louis COTTIGNY

Fracties

 • 06.06.1997 / 19.07.1999 : Fractie van de Partij van de Europese Sociaal-democraten - Lid
 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Sociaal-democratische Fractie in het Europees Parlement - Lid
 • 17.06.2012 / 30.06.2014 : Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement - Lid

National parties

 • 06.06.1997 / 19.07.1999 : Parti socialiste (Frankrijk)
 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Parti socialiste (Frankrijk)
 • 17.06.2012 / 30.06.2014 : Parti socialiste (Frankrijk)

Ondervoorzitter

 • 05.05.2008 / 13.07.2009 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

Lid

 • 18.07.1997 / 19.07.1999 : Commissie buitenlandse zaken, veiligheids- en defensiebeleid
 • 18.07.1997 / 19.07.1999 : Subcommissie veiligheid en ontwapening
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • 15.09.2004 / 13.03.2007 : Delegatie voor de betrekkingen met de landen in Midden-Amerika
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • 31.01.2007 / 04.05.2008 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • 14.03.2007 / 13.07.2009 : Delegatie voor de betrekkingen met de landen in Midden-Amerika
 • 23.05.2007 / 13.07.2009 : Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering
 • 04.07.2012 / 30.06.2014 : Begrotingscommissie

Plaatsvervanger

 • 16.06.1997 / 19.07.1999 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • 17.09.1997 / 13.10.1997 : Delegatie voor de betrekkingen met Israël
 • 14.10.1997 / 23.02.1999 : Delegatie voor de betrekkingen met Israël
 • 24.02.1999 / 19.07.1999 : Delegatie voor de betrekkingen met Israël
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Commissie vervoer en toerisme
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Commissie vervoer en toerisme
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Commissie vervoer en toerisme
 • 04.07.2012 / 30.06.2014 : Commissie visserij
 • 04.07.2012 / 30.06.2014 : Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Rusland
 • 04.07.2012 / 30.06.2014 : Delegatie voor de betrekkingen met India

Parlementaire werkzaamheden in de plenaire vergadering - 7e zittingsperiode

Interventie(s) in de plenaire vergadering

1

Richtsnoeren voor de begroting 2014 - Afdeling III (debat)

12-03-2013 P7_CRE-REV(2013)03-12(15)

Verslag(en) - als rapporteur

2

Verslag(en) - als schaduwrapporteur

2

Advies als rapporteur

1

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 577/98 van de Raad betreffende de organisatie van een steekproefenquête naar de arbeidskrachten in de Gemeenschap

BUDG
22-07-2013 BUDG_AD(2013)513063

Opinions - as shadow rapporteur

12

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van bepalingen betreffende het beheer van de uitgaven in verband met de voedselketen, diergezondheid en dierenwelzijn, alsmede in verband met plantgezondheid en teeltmateriaal, tot wijziging van de Richtlijnen 98/56/EG, 2000/29/EG en 2008/90/EG van de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 178/2002, (EG) nr. 882/2004 en (EG) nr. 396/2005, Richtlijn 2009/128/EG en Verordening (EG) nr. 1107/2009 en tot intrekking van de Besluiten 66/399/EEG en 76/894/EEG en Beschikking 2009/470/EG van de Raad

BUDG
19-11-2013 BUDG_AD(2013)519778

ADVIES inzake het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van het tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Marokko overeengekomen protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen beide partijen

BUDG
18-11-2013 BUDG_AD(2013)519789

ADVIES inzake het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van het tussen de Europese Unie en de Republiek Gabon overeengekomen protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen beide partijen

BUDG
15-11-2013 BUDG_AD(2013)516780

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende bepaalde overgangsbepalingen inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) en houdende wijziging van Verordening (EU) nr. [...] [PO] wat betreft middelen en de verdeling ervan over 2014 en houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad en de Verordeningen (EU) nr. [...] [RB], (EU) nr. [...] [HV] en (EU) nr. [...] [iGMO] wat betreft de toepassing ervan in 2014

BUDG
27-09-2013 BUDG_AD(2013)514595

ADVIES over de begroting 2014 van de Europese Unie – Afdeling III – Commissie

PECH
06-09-2013 PECH_AD(2013)513404

ADVIES inzake het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van het tussen de Europese Unie en de Republiek Ivoorkust overeengekomen protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen beide partijen

BUDG
05-09-2013 BUDG_AD(2013)510671

ADVIES inzake begroting 2014 – Mandaat voor de trialoog

PECH
31-05-2013 PECH_AD(2013)508186

ADVIES inzake het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van het tussen de Europese Unie en de Republiek Madagaskar overeengekomen protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de partnerschapsovereenkomst in de visserijsector tussen beide partijen

BUDG
06-03-2013 BUDG_AD(2013)500770

ADVIES inzake het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van het protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en de Islamitische Republiek Mauritanië voor een periode van twee jaar

BUDG
05-03-2013 BUDG_AD(2013)500767

ADVIES inzake het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van het Protocol tussen de Europese Unie en de Republiek Kiribati tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de Republiek Kiribati, anderzijds

BUDG
23-01-2013 BUDG_AD(2013)500769

Schriftelijke verklaring(en)

1

Schriftelijke verklaring over de invoering van een gezamenlijk protocol voor de viering van Europadag in alle lidstaten

21-10-2013 P7_DCL(2013)0021 Vervallen

Details

Juan Andrés NARANJO ESCOBAR , Hannu TAKKULA , Jean Louis COTTIGNY , Santiago FISAS AYXELÀ , Joseph DAUL , Alejandro CERCAS , Sidonia Elżbieta JĘDRZEJEWSKA , Salvador GARRIGA POLLEDO , Andrej PLENKOVIĆ , Dominique RIQUET , José Manuel FERNANDES , Francisco SOSA WAGNER

Datum bekendmaking : 21-10-2013
Vervaldatum : 21-01-2014
Aantal ondertekenaars : 77 - 23-01-2014

Parlementaire vraag/vragen

166

  VP/HR - Gadaffi trial

23-04-2014 E-005435/2014 Commissie

  VP/HR - Israel and Mordechai Vanunu

23-04-2014 E-005434/2014 Commissie

  A European road haulage control agency

23-04-2014 E-005433/2014 Commissie

  Air traffic

23-04-2014 E-005432/2014 Commissie

  Corporate governance

23-04-2014 E-005431/2014 Commissie

  Turkey and freedom of expression

17-04-2014 E-005179/2014 Commissie

  Exploitation of oil in Congo

17-04-2014 E-005178/2014 Commissie

  Mad cow crisis

17-04-2014 E-005114/2014 Commissie

  Court order challenged by the Parliament

17-04-2014 E-005112/2014 Commissie

  Planting rights

17-04-2014 E-005069/2014 Commissie

Activiteiten in plenaire vergadering - 6de zittingsperiode

Interventie(s) in de plenaire vergadering

16

Stemverklaringen

17-12-2008 P6_CRE(2008)12-17(8)

A6-0440/2008 - AANBEVELING VOOR DE TWEEDE LEZING betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/88/EG betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd

Europese ondernemingsraad (herschikking) (debat)

15-12-2008 P6_CRE(2008)12-15(15)

Terbeschikkingstelling van werknemers (debat)

10-07-2007 P6_CRE(2007)07-10(14)

Sociale diensten van algemeen belang in de Europese Unie (debat)

12-03-2007 P6_CRE(2007)03-12(17)

Oprichting van een Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (debat)

12-12-2006 P6_CRE(2006)12-12(23)

Economische en sociale gevolgen van de herstructurering in de autosector in Europa (debat)

29-11-2006 P6_CRE(2006)11-29(15)

Regeling van de werkzaamheden

13-11-2006 P6_CRE(2006)11-13(14)

Economische en sociale gevolgen van de herstructurering van ondernemingen in Europa (debat)

04-07-2006 P6_CRE(2006)07-04(10)

Verslag(en) - als rapporteur

2

Ontwerpresolutie(s)

3

Schriftelijke verklaring(en)

3

Schriftelijke verklaring over de bescherming van een arbeidsvrije zondag als een essentiële pijler van het Europees sociaal model en als deel van het Europees cultureel erfgoed

02-02-2009 P6_DCL(2009)0009 Vervallen

Details

Anna ZÁBORSKÁ , Martin KASTLER , Jean Louis COTTIGNY , Patrizia TOIA , Konrad SZYMAŃSKI

Datum bekendmaking : 02-02-2009
Vervaldatum : 07-05-2009
Aantal ondertekenaars : 261 - 08-05-2009

Schriftelijke verklaring over het gebruik van open source software

19-05-2008 P6_DCL(2008)0046 Vervallen

Details

Jean Louis COTTIGNY , Pierre PRIBETICH , Michel ROCARD , Bronisław GEREMEK , Daniel COHN-BENDIT

Datum bekendmaking : 19-05-2008
Vervaldatum : 25-09-2008
Aantal ondertekenaars : 154 - 25-09-2008

Schriftelijke verklaring over de noodzaak om bij de onderhandelingen in de schoot van de Wereldhandelsorganisatie sociale clausules op te leggen

20-12-2005 P6_DCL(2005)0083 Vervallen

Details

Yannick VAUGRENARD , Harlem DÉSIR , Kader ARIF , Françoise CASTEX , Jean Louis COTTIGNY

Datum bekendmaking : 20-12-2005
Vervaldatum : 20-03-2006
Aantal ondertekenaars : 72 - 20-03-2006

Parlementaire vraag/vragen

15

Belastingheffing voor personen die wonen in het grensgebied tussen Frankrijk en België

20-03-2009 E-2192/2009 Commissie

Solidaire en verantwoordelijke verzekeringsovereenkomsten

11-09-2008 P-4996/2008 Commissie

Regels voor subsidies ter ondersteuning van de spoorwegindustrie

18-06-2008 E-3677/2008 Commissie

Overname van sociale verzekeringstelsels door privé verzekeraars

29-05-2008 E-3221/2008 Commissie

Crisis op de vastgoedmarkt

03-12-2007 O-0079/2007 Commissie

De gevolgen van ondertekening van de Conventie van Den Haag over effecten

16-10-2006 O-0120/2006 Commissie

De gevolgen van ondertekening van de Conventie van Den Haag over effecten

16-10-2006 O-0119/2006 Raad

Belang van de sociale economie in Europa

12-10-2006 E-4523/2006 Commissie

Handvest voor de begeleiding van gehandicapten

27-09-2006 E-4253/2006 Commissie

Financiering van de sociale diensten van algemeen belang (SDAB) voor gehandicapten

27-09-2006 E-4252/2006 Commissie

Verklaringen (7de zittingsperiode)