Linda McAVAN : 8e zittingsperiode 

Fracties 

 • 01-07-2014 / 18-04-2019 : Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement - Lid

National parties 

 • 01-07-2014 / 18-04-2019 : Labour Party (Verenigd Koninkrijk)

Voorzitter 

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie ontwikkelingssamenwerking
 • 25-01-2017 / 18-04-2019 : Commissie ontwikkelingssamenwerking

Leden 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Commissie ontwikkelingssamenwerking
 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Conferentie van commissievoorzitters
 • 14-07-2014 / 18-04-2019 : Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU
 • 18-09-2014 / 18-04-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met het Pan-Afrikaanse Parlement
 • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Commissie ontwikkelingssamenwerking
 • 25-01-2017 / 18-04-2019 : Conferentie van commissievoorzitters

Plaatsvervanger 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie visserij
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Enquêtecommissie die onderzoek moet doen naar vermeende inbreuken op en gevallen van wanbeheer bij de toepassing van het Unierecht met betrekking tot witwaspraktijken, belastingontwijking en belastingontduiking
 • 19-01-2017 / 18-04-2019 : Commissie visserij

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 194 en artikel 162, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 52 bis van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 53, artikel 54, bijlage V van het Reglement

ADVIES inzake het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de toetreding van Samoa tot de tussentijdse partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de staten in de Stille Oceaan, anderzijds  
- DEVE_AD(2018)628428 -  
-
DEVE 
ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de voedselvoorzieningsketen  
- DEVE_AD(2018)626670 -  
-
DEVE 
ADVIES inzake de tenuitvoerlegging van de externe financieringsinstrumenten van de EU: tussentijdse herziening 2017 en toekomstige architectuur na 2020  
- DEVE_AD(2018)615407 -  
-
DEVE 

Mondelinge vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 128 van het Reglement

Beperkte interpellaties 
Beperkte interpellaties met verzoek om schriftelijk antwoord, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 130 bis, bijlage II van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 130, bijlage II van het Reglement

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over voortzetting van de steun van de Europese Unie voor de uitroeiing van polio  
- P8_DCL(2015)0008 - Afgesloten met een meerderheid  
Linda McAVAN , Mairead McGUINNESS , Davor Ivo STIER , Maria HEUBUCH , Enrique GUERRERO SALOM , Charles GOERENS , Louis MICHEL , Nirj DEVA , Elmar BROK , Michael GAHLER  
Datum bekendmaking : 09-03-2015
Vervaldatum : 09-06-2015
Datum van aanneming : 09-06-2015
Ondertekenaars : P8_PV(2015)06-11(ANN01)
Aantal ondertekenaars : 404 - 10-06-2015

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen