Ana MIRANDA : Home 

Lid 

Commissie verzoekschriften 
Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten 

Plaatsvervanger 

Commissie economische en monetaire zaken 
Commissie visserij 
Commissie juridische zaken 
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 
Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije 
Delegatie voor de betrekkingen met Mercosur 
Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied 
Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering 

Laatste activiteiten 

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling, in het kader van het Fonds voor geïntegreerd grensbeheer, van het instrument voor financiële steun voor douanecontroleapparatuur  
- LIBE_AD(2018)627838 -  
-
LIBE 
Opinions - as shadow rapporteur 

Contact