Eleni THEOCHAROUS : 8e zittingsperiode 

Fracties 

 • 01-07-2014 / 07-03-2016 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid
 • 08-03-2016 / 08-03-2016 : Fractie Europese Conservatieven en Hervormers - Lid
 • 09-03-2016 / 12-12-2016 : Fractie Europese Conservatieven en Hervormers - Lid van het bureau
 • 13-12-2016 / 15-01-2017 : Fractie Europese Conservatieven en Hervormers - Lid van het bureau
 • 16-01-2017 / 08-02-2017 : Fractie Europese Conservatieven en Hervormers - Lid van het bureau
 • 09-02-2017 / 07-01-2018 : Fractie Europese Conservatieven en Hervormers - Lid van het bureau
 • 08-01-2018 / 03-07-2018 : Fractie Europese Conservatieven en Hervormers - Lid van het bureau
 • 04-07-2018 / 01-07-2019 : Fractie Europese Conservatieven en Hervormers - Lid van het bureau

National parties 

 • 01-07-2014 / 25-11-2015 : Democratic Rally (Cyprus)
 • 26-11-2015 / 01-07-2019 : Independent (Cyprus)

Leden 

 • 01-07-2014 / 08-03-2016 : Commissie buitenlandse zaken
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie verzoekschriften
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije
 • 09-03-2016 / 18-01-2017 : Commissie ontwikkelingssamenwerking
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie ontwikkelingssamenwerking
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie verzoekschriften

Plaatsvervanger 

 • 01-07-2014 / 05-10-2014 : Commissie regionale ontwikkeling
 • 14-07-2014 / 30-09-2014 : Delegatie in het Parlementair Stabilisatie- en Associatiecomité EU-Servië
 • 01-10-2014 / 07-03-2016 : Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU
 • 06-10-2014 / 07-03-2016 : Commissie ontwikkelingssamenwerking
 • 09-03-2016 / 18-01-2017 : Commissie buitenlandse zaken
 • 10-05-2016 / 01-07-2019 : Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie buitenlandse zaken

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma "Europees Solidariteitskorps" en tot intrekking van [verordening inzake het Europees Solidariteitskorps] en Verordening (EU) nr. 375/2014  
- DEVE_AD(2019)629637 -  
-
DEVE 
ADVIES inzake een niet-wetgevingsresolutie over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van het protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Ivoorkust (2018-2024)  
- DEVE_AD(2018)629615 -  
-
DEVE 
ADVIES inzake het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van het protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Ivoorkust (2018-2024)  
- DEVE_AD(2018)629619 -  
-
DEVE 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1308/2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten, (EU) nr. 1151/2012 inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen, (EU) nr. 251/2014 inzake de definitie, de aanduiding, de aanbiedingsvorm, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gearomatiseerde wijnbouwproducten, (EU) nr. 228/2013 houdende specifieke maatregelen op landbouwgebied ten behoeve van de ultraperifere gebieden van de Unie en (EU) nr. 229/2013 houdende specifieke maatregelen op landbouwgebied ten behoeve van de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee  
- DEVE_AD(2019)629648 -  
-
DEVE 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Fonds voor asiel en migratie  
- DEVE_AD(2018)628531 -  
-
DEVE 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van 'Erasmus': het programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1288/2013  
- DEVE_AD(2018)629605 -  
-
DEVE 

Ontwerpresolutie(s) 
Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Mondelinge vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke stemverklaringen 
Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Nultolerantie tegenover genitale verminking van vrouwen (B8-0068/2018) EN  
 

. ‒ Half a million women in the EU and as many as 200 million worldwide are living with the consequences of female genital mutilation (FGM), one of the most harmful violations of women´s human rights. FGM prevention measures must be included in all policy areas, including health, social work, education and justice. Also, cross-sectoral cooperation and bridge building between organisations working with communities are essential in working towards guaranteeing and safeguarding women’s human rights. There can be no tolerance of violence against women and practices such as FGM.

De strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt (A8-0230/2017 - Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar) EN  
 

The differences which currently exist between the Member States’ laws for tackling and prosecuting fraud against the EUEs financial interests encourage potential criminals to seek out and take advantage of the most lenient judicial systems. Adoption of this Directive means that we have a strong instrument at hand to combat fraud to the EU budget and to return the defrauded funds to the legal economy. This is the first step towards the harmonisation of criminal law in Europe when crimes are committed against the EU budget and it is extremely important.

Een Europese strategie voor internationale culturele betrekkingen (A8-0220/2017 - Elmar Brok, Silvia Costa) EN  
 

The European Union is dedicated to promoting peace, stability and the well-being of all people. However, current destabilisation and several crises around the world make it essential to find new ways of approaching diplomacy.
Therefore the European Union, whose strength is to be united in its diversity, needs to find innovative ways to engage by creating a space of dialogue and awareness. Culture is an integral part of fundamental human rights as it helps to create individual and collective fulfilment in societies and it is therefore essential for the achievement of the SDGs. The promotion in a positive manner of international cultural relations as a soft-power tool is vital. International cultural relations can contribute to enhancing European values in the rest of the world and raising awareness of other cultures among European citizens and our capacity to learn from them.

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de eerbiediging van de mensenrechten en de religieuze rechten in Turkije  
- P8_DCL(2016)0101 - Vervallen  
Eva KAILI , Kostas CHRYSOGONOS , Sofia SAKORAFA , Maria SPYRAKI , Manolis KEFALOGIANNIS , Eleni THEOCHAROUS , Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI , Theodoros ZAGORAKIS , Demetris PAPADAKIS , Nikos ANDROULAKIS  
Datum bekendmaking : 12-09-2016
Vervaldatum : 12-12-2016
Aantal ondertekenaars : 35 - 13-12-2016
Schriftelijke verklaring over de verdediging van de vrijheid van meningsuiting en de mensenrechten in Turkije  
- P8_DCL(2016)0090 - Vervallen  
Kostas CHRYSOGONOS , Manolis KEFALOGIANNIS , Takis HADJIGEORGIOU , Costas MAVRIDES , Martina MICHELS , Eleni THEOCHAROUS , Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI , Renate SOMMER , Eva KAILI , Sofia SAKORAFA  
Datum bekendmaking : 12-09-2016
Vervaldatum : 12-12-2016
Aantal ondertekenaars : 50 - 13-12-2016

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen 

Verklaringen betreffende de aanwezigheid van leden, als gevolg van een uitnodiging, op door derden georganiseerde evenementen