Florent MARCELLESI : 8e zittingsperiode 

Fracties 

 • 11-10-2016 / 01-07-2019 : Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie - Lid

National parties 

 • 11-10-2016 / 01-07-2019 : EQUO (Spanje)

Leden 

 • 24-10-2016 / 18-01-2017 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
 • 24-10-2016 / 18-01-2017 : Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
 • 24-10-2016 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met de Maghreblanden en de Unie van de Arabische Maghreb
 • 24-10-2016 / 01-07-2019 : Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

Plaatsvervanger 

 • 11-10-2016 / 18-01-2017 : Commissie ontwikkelingssamenwerking
 • 11-10-2016 / 01-07-2019 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Chili
 • 11-10-2016 / 01-07-2019 : Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering
 • 19-01-2017 / 19-01-2017 : Commissie industrie, onderzoek en energie
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie ontwikkelingssamenwerking
 • 20-01-2017 / 02-03-2017 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
 • 03-03-2017 / 01-07-2019 : Commissie industrie, onderzoek en energie

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur 
De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake schending van de rechten van inheemse volkeren, inclusief landroof  
- FEMM_AD(2018)616843 -  
-
FEMM 
ADVIES inzake vrouwen, gendergelijkheid en klimaatrechtvaardigheid  
- DEVE_AD(2017)610680 -  
-
DEVE 
ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen (herschikking)  
- DEVE_AD(2017)609284 -  
-
DEVE 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van 'Erasmus': het programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1288/2013  
- DEVE_AD(2018)629605 -  
-
DEVE 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van Horizon Europa – het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie, en tot vaststelling van de regels voor deelname en verspreiding  
- DEVE_AD(2018)627590 -  
-
DEVE 
ADVIES inzake het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het specifieke programma tot uitvoering van Horizon Europa – het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie  
- DEVE_AD(2018)627607 -  
-
DEVE 

Ontwerpresolutie(s) 
Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Mondelinge vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Beperkte interpellaties 
Beperkte interpellaties met verzoek om schriftelijk antwoord, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 130 bis, bijlage III van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke stemverklaringen 
Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de EU en het Koninkrijk Marokko (A8-0027/2019 - Alain Cadec) ES  
 

Hoy siento estupor, ante la actitud de esta casa, y de partidos como el PP, PSOE o C’s que aplican un doble rasero a la hora de pedir el respeto al Derecho europeo e internacional.
Cuando se trata de comercio internacional y de relaciones con Marruecos, estas reglas dejan de aplicarse.
Además, votando a favor del Acuerdo, acaban de convertir a los consumidores europeos en rehenes y cómplices de nuestra irresponsabilidad. La Comisión Europea ha reconocido que no va a poder diferenciar productos marroquíes de los saharauis, ya que en el etiquetado de ambos aparecerá como lugar de procedencia «Marruecos». Por lo tanto, a partir de ahora, los consumidores tenemos dos opciones: hacer como si nada y ser cómplices de la ocupación ilegal del Sáhara Occidental o dejar de comprar productos marroquíes hasta que la Comisión nos pueda asegurar que no están manchados de ocupación. No queremos ser cómplices.

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de instelling van een Europese dag van het fruit  
- P8_DCL(2016)0130 - Vervallen  
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO , Paolo DE CASTRO , Jasenko SELIMOVIC , Nuno MELO , Marijana PETIR , Czesław Adam SIEKIERSKI , Esther HERRANZ GARCÍA , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , Gabriel MATO , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA , Santiago FISAS AYXELÀ , Verónica LOPE FONTAGNÉ , Carlos ITURGAIZ , Francisco José MILLÁN MON , Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Pilar del CASTILLO VERA , Pilar AYUSO , Francisco de Paula GAMBUS MILLET , Florent MARCELLESI , Esteban GONZÁLEZ PONS  
Datum bekendmaking : 12-12-2016
Vervaldatum : 12-03-2017
Aantal ondertekenaars : 132 - 13-03-2017

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen