David CASA
 • David
  CASA
 • Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)
 • Lid
 • Malta Partit Nazzjonalista
 • Geboortedatum: 16 november 1968, Valletta

Interventie(s) in de plenaire vergadering

731

Humanitaire noodsituaties in het Middellandse Zeegebied en solidariteit in de EU (debat)

13-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-13(14)

Terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten (debat)

29-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-29(3)

De gevolgen van de toenemende sociaal-economische ongelijkheden voor de Europese burgers (actualiteitendebat)

07-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-07(13)

De uitvoering van het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief in de lidstaten (debat)

17-01-2018 P8_CRE-REV(2018)01-17(17)

Tenuitvoerlegging van de sociale pijler (debat)

13-12-2017 P8_CRE-REV(2017)12-13(19)

De rechtsstaat in Malta (debat)

14-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-14(11)

Verslag over het Maltese voorzitterschap van de Raad (debat)

04-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-04(2)

Voorbereiding van het werkprogramma van de Commissie voor 2018 (debat)

04-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-04(11)

Verslag(en) - als rapporteur

1

Verslag(en) - als schaduwrapporteur

2

Advies als rapporteur

9

ADVIES inzake legitieme maatregelen ter bescherming van klokkenluiders die handelen in het algemeen belang bij het onthullen van vertrouwelijke informatie van bedrijven en overheidsinstanties

EMPL
13-07-2017 EMPL_AD(2017)601037

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014, afdeling III - Commissie en uitvoerende agentschappen

EMPL
08-02-2016 EMPL_AD(2016)571661

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden voor het begrotingsjaar 2014

EMPL
26-01-2016 EMPL_AD(2016)571667

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding voor het begrotingsjaar 2014

EMPL
26-01-2016 EMPL_AD(2016)571665

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting voor opleiding voor het begrotingsjaar 2014

EMPL
26-01-2016 EMPL_AD(2016)571664

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk voor het begrotingsjaar 2014

EMPL
26-01-2016 EMPL_AD(2016)571663

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de agentschappen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014: prestaties, financieel beheer en controle

EMPL
26-01-2016 EMPL_AD(2016)571662

ADVIES inzake de Europese Investeringsbank - Jaarverslag 2013

EMPL
22-01-2015 EMPL_AD(2015)539693

ADVIES inzake het jaarverslag van de Europese Centrale Bank voor 2013

EMPL
08-12-2014 EMPL_AD(2014)539692

Opinions - as shadow rapporteur

2

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, wat betreft specifieke maatregelen voor Griekenland

EMPL
16-09-2015 EMPL_AD(2015)567665

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen

EMPL
07-04-2015 EMPL_AD(2015)544202

Institutionele ontwerpresoluties

8

Ontwerpresolutie over maatschappelijk verantwoord ondernemen

12-03-2018 B8-0155/2018

Ontwerpresolutie over de zomertijd

31-01-2018 B8-0071/2018

Ontwerpresolutie over gebarentaal en professionele gebarentaaltolken

16-11-2016 B8-1230/2016

Gezamenlijke ontwerpresolutie over werkgelegenheid voor jongeren

16-07-2014 RC-B8-0027/2014

Ontwerpresolutie over werkgelegenheid voor jongeren

15-07-2014 B8-0051/2014

Schriftelijke verklaring(en)

6

Schriftelijke verklaring over vermiste vluchtelingenkinderen

21-11-2016 P8_DCL(2016)0119 Vervallen

Details

Deirdre CLUNE , Brian HAYES , Roberta METSOLA , Patricija ŠULIN , Monica MACOVEI , Ivan JAKOVČIĆ , David CASA , Esther de LANGE , Claude ROLIN , Mariya GABRIEL

Datum bekendmaking : 21-11-2016
Vervaldatum : 21-02-2017
Aantal ondertekenaars : 45 - 22-02-2017

Schriftelijke verklaring over de Europese blauwe kaart voor migratie (blauwekaartregeling)

06-06-2016 P8_DCL(2016)0057 Vervallen

Details

Deirdre CLUNE , Claudia ȚAPARDEL , Markus PIEPER , Marian-Jean MARINESCU , Salvatore Domenico POGLIESE , Marian HARKIN , Yana TOOM , Renate WEBER , David CASA , Brian HAYES

Datum bekendmaking : 06-06-2016
Vervaldatum : 06-09-2016
Aantal ondertekenaars : 29 - 07-09-2016

Schriftelijke verklaring over het doneren van niet-verkochte eetbare voedingsproducten aan goede doelen

14-10-2015 P8_DCL(2015)0061 Afgesloten met een meerderheid

Details

Hugues BAYET , Angélique DELAHAYE , Stanisław OŻÓG , Petr JEŽEK , Younous OMARJEE , Ernest URTASUN , Marco VALLI , Maria ARENA , Marc TARABELLA , Mariya GABRIEL , Patrick LE HYARIC , Eva JOLY , Fabio Massimo CASTALDO , Guillaume BALAS , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , José BLANCO LÓPEZ , Simona BONAFÈ , Biljana BORZAN , Nikos ANDROULAKIS , Virginie ROZIÈRE , Sylvie GUILLAUME , José BOVÉ , Anneliese DODDS , Neena GILL , Victor NEGRESCU , Claudia ȚAPARDEL , Kathleen VAN BREMPT , David CASA , Karima DELLI , Pascal DURAND

Datum bekendmaking : 14-10-2015
Vervaldatum : 14-01-2016
Datum van aanneming : 14-01-2016
De lijst van ondertekenaars is gepubliceerd in Bijlage 01 bij de notulen van 18-01-2016
Aantal ondertekenaars : 388 - 15-01-2016

Schriftelijke verklaring over de verschillen in verklaringen, samenstelling en smaak van bepaalde producten op de oostelijke en westelijke markten van de EU

06-07-2015 P8_DCL(2015)0027 Vervallen

Details

Dubravka ŠUICA , Patricija ŠULIN , Jana ŽITŇANSKÁ , Nicola CAPUTO , Renata BRIANO , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Andor DELI , György HÖLVÉNYI , David CASA , Miroslav MIKOLÁŠIK

Datum bekendmaking : 06-07-2015
Vervaldatum : 06-10-2015
Aantal ondertekenaars : 84 - 06-10-2015

Schriftelijke verklaring over voorkoming en behandeling van glaucoom

09-02-2015 P8_DCL(2015)0007 Vervallen

Details

Aldo PATRICIELLO , Giovanni TOTI , Alberto CIRIO , Daniela AIUTO , Salvatore CICU , Andrea COZZOLINO , Alessandra MUSSOLINI , Lorenzo CESA , David CASA , Raffaele FITTO , Alessia Maria MOSCA

Datum bekendmaking : 09-02-2015
Vervaldatum : 09-05-2015
Aantal ondertekenaars : 59 - 11-05-2015

Schriftelijke verklaring over voorkoming en behandeling van tumoren in het hoofd-halsgebied

09-02-2015 P8_DCL(2015)0006 Vervallen

Details

Aldo PATRICIELLO , Giovanni TOTI , Alberto CIRIO , Daniela AIUTO , Salvatore CICU , Andrea COZZOLINO , Alessandra MUSSOLINI , Lorenzo CESA , David CASA , Raffaele FITTO , Alessia Maria MOSCA

Datum bekendmaking : 09-02-2015
Vervaldatum : 09-05-2015
Aantal ondertekenaars : 57 - 11-05-2015

Schriftelijke vragen

200

  Compatibility with EU law

16-04-2018 E-002149/2018 Commissie

  2018 Country Report on Malta

14-03-2018 E-001550/2018 Commissie

  VAT on provision of yachts

12-03-2018 E-001513/2018 Commissie

  VAT on provision of yachts

12-03-2018 P-001512/2018 Commissie

  Compromising relationship between Joseph Muscat and the Azeri regime

28-04-2017 P-002993/2017 Commissie

  Corruption and the rule of law

27-04-2017 E-002958/2017 Commissie

  Return policy on migration

04-04-2017 E-002531/2017 Commissie

  Air pollution in the developing world

04-04-2017 E-002523/2017 Commissie

  EU Public Prosecutor's Office

04-04-2017 E-002522/2017 Commissie

  Asthma treatment in Europe

04-04-2017 E-002521/2017 Commissie

Mondelinge vragen

3

Schriftelijke stemverklaringen

313

 

Samenstelling van het Europees Parlement (A8-0207/2018 - Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira)

13-06-2018

I voted in favour of this report which sets out the European Parliament recommendation on the future composition of the European Parliament once the UK exits the EU. The report proposes a reduction of 46 EP seats as the UK leaves the Union, and limits the redistribution of UK seats to 27 seats used to bring the distribution in line with Treaty requirements. 705 MEPs are expected to be elected in 27 Member States in the 2019 European elections. Once the European Council adopts this decision at the European Council meeting in June, Member States will roll out the necessary preparations for the European Parliament elections scheduled between 23 to 26 May 2019.

 

Overeenkomst tussen de EU en IJsland betreffende extra voorschriften voor de buitengrenzen en visa voor 2014–2020 (A8-0196/2018 - Anders Primdahl Vistisen)

13-06-2018

I voted in favour of the recommendation to support the agreement between the EU and Iceland because it reflects the shared responsibility for an efficient, high and uniform level of control at the external borders in compliance with fundamental freedoms and human rights. This agreement serves to conclude the arrangements for the participation of Iceland in the ISF Borders and Visa programme.

 

Stand van zaken van de recreatievisserij in de EU (A8-0191/2018 - Norica Nicolai)

12-06-2018

I voted in favour of this report, as I believe that we need to monitor the impact of recreational fisheries in the EU when considering future regulations. We need to find the right way of including recreational fisheries in the next common fisheries policy. This can be achieved only after a complete evaluation based on reliable full data and a fair definition of recreational fisheries: otherwise it is going to be difficult to understand which data Member States must collect. It should be noted that the impact varies between fish stocks, from 2% to 72% of the total catch. Within this context, marine and freshwater recreational and semi-subsistence fisheries could represent a significant source of fishing mortality, have an impact on ecosystems, and interact with commercial fisheries and users of the marine and freshwater environment. However, the evidence needed to manage these fisheries is often limited and difficult to collect because of the large numbers of widely distributed small fishing vessels and individuals on the shore, exploiting highly mixed fisheries using a variety of gear types.

 

Clearingverplichting, rapportagevereisten en risicolimiteringstechnieken voor otc-derivaten en transactieregisters (A8-0181/2018 - Werner Langen)

12-06-2018

I voted in favour of adopting the mandate for trilogue negotiations. The main objective of EMIR is to reduce systemic risk by increasing the transparency of the derivatives market, through different requirements. The Commission proposal to amend the EMIR Regulation simplifies the rules applicable to over-the-counter derivatives and makes them more proportionate in order to reduce costs and the regulatory burden weighing on market participants, without putting financial stability at risk. There was broad agreement in the European Parliament on this proposal, the most controversial point being the treatment of pension funds.

 

Gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart en een Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (A8-0364/2016 - Marian-Jean Marinescu)

12-06-2018

. ‒ The EPP line was overwhelmingly preserved. The new regulation contains, for the first time, Europe-wide rules for the registration and certification of drones. Also, the EASA will start developing risk-based safety procedures for national aviation authorities instead of the one-size-fits-all that is currently used. A risk and performance-based approach like the one adopted today is long overdue and will improve the effectiveness of our safety controls and significantly cut red tape for airlines and airports.

 

CO2-emissies en brandstofverbruik van nieuwe zware bedrijfsvoertuigen (A8-0010/2018 - Damiano Zoffoli)

12-06-2018

. ‒ I voted in favour of this Report, which constitute a necessary step closer for the EU to meet the ambitious targets for emissions reduction in 2030, to which the transport sector must contribute. The heavy-duty vehicles (HDV) sector is a significant source of emissions, representing 5 per cent of total EU emissions, about 20 per cent of all transport emissions and close to 25 per cent of road transport emissions. Without further action this will increase to around 30 per cent in 2050. This proposal for a Regulation lays down precise requirements for the monitoring and reporting of CO2 emissions from and fuel consumption of new HDVs registered in the EU. It also implements the 2016 European Strategy for Low-Emission Mobility, whose goals include reducing greenhouse gas emissions in road transport by at least 60 per cent in 2050 and drastically reducing the emission of air pollutants.

 

De modernisering van het onderwijs in de EU (A8-0173/2018 - Krystyna Łybacka)

12-06-2018

Keeping the educational system throughout the EU updated and modernised is essential in order to keep the EU competitive. The report sends a strong signal to the Member States and regional authorities as regards the need to increase investment in education, using the European Structural and Investment Funds, and to support teachers and managers, both in the area of modern technologies and in the development of learner—centred teaching methods. High-quality education should be measured by the wealth of knowledge and skills passed on, as well as creativity and a capacity for lifelong learning. I particularly support the commitment to uphold the principles laid out in the EU New Skills Agenda as well as the employment opportunities of low-skilled adults in the EU.

 

Naar een duurzame en concurrerende Europese aquacultuursector (A8-0186/2018 - Carlos Iturgaiz)

12-06-2018

I voted in favour of this report. I believe that we need to find ways to help the EU aquaculture industry overcome the current challenges by turning it into a more sustainable and innovative industry. The excellent quality of EU seafood should constitute a major competitive advantage for EU aquaculture; however, EU aquaculture production is stagnating in contrast with strong growth in other regions of the world. The EU should take advantage of its know-how, expertise and its values – maintaining these while exporting them to third countries which wish to access the EU seafood market. Also, the future CFP should include measures and the necessary financial means (from the new European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)) to accompany the sustainable development of a blooming EU aquaculture sector.

 

Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor steun aan Griekenland, Spanje, Frankrijk en Portugal (A8-0175/2018 - José Manuel Fernandes)

30-05-2018

. ‒ I voted in favour of the Commission to mobilise the European Union Solidarity Fund (EUSF) to grant financial assistance relating to forest fires in Portugal and Spain, hurricanes in France and earthquakes in Greece. The EUSF aims to enable the Union to respond in a rapid, efficient and flexible manner to emergency situations and to show solidarity with the population of regions struck by disasters. This is the first mobilisation decision of 2018 and the total amount proposed complies with the annual celling provisions for EUSF of EUR 500 million.

 

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2018 in samenhang met het voorstel voor de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor bijstand aan Griekenland, Spanje, Frankrijk en Portugal (C8-0181/2018)

30-05-2018

. ‒ I voted in favour of the draft amending budget accompanying the Commission to mobilise the European Union Solidarity Fund (EUSF) to grant financial assistance relating to forest fires in Portugal and Spain, hurricanes in France and earthquakes in Greece. This is the first mobilisation decision of 2018 and the total amount proposed complies with the annual celling provisions for EUSF of EUR 500 million.

Contact

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  10E154
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T10027
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postadres

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 10E154
  1047 Brussels