Thijs BERMAN : 7de zittingsperiode 

Fracties 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement - Lid

National parties 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partij van de Arbeid (Nederland)

Voorzitter 

 • 30-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met Afghanistan

Leden 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie ontwikkelingssamenwerking
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Subcommissie mensenrechten
 • 16-09-2009 / 29-09-2009 : Delegatie voor de betrekkingen met Afghanistan
 • 30-09-2009 / 30-06-2014 : Conferentie van delegatievoorzitters
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Bijzondere commissie beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen voor een duurzame Europese Unie na 2013
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie ontwikkelingssamenwerking
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Subcommissie mensenrechten

Plaatsvervanger 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie begrotingscontrole
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie economische en monetaire zaken
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie begrotingscontrole
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie economische en monetaire zaken

all-activities 

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur 
De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake de Europese Investeringsbank (EIB) – jaarverslag 2012  
- ECON_AD(2013)519461 -  
-
ECON 
ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2011, afdeling III – Commissie  
- DEVE_AD(2013)502101 -  
-
DEVE 
ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het achtste, negende en tiende Europees Ontwikkelingsfonds voor het begrotingsjaar 2011  
- DEVE_AD(2013)502096 -  
-
DEVE 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad met betrekking tot de bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit door bepaalde grote ondernemingen en groepen  
- DEVE_AD(2013)519686 -  
-
DEVE 
ADVIES inzake het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot verlening van een EU-garantie voor verliezen van de Europese Investeringsbank op financieringsverrichtingen ter ondersteuning van investeringsprojecten buiten de Europese Unie  
- ECON_AD(2013)516664 -  
-
ECON 
ADVIES inzake de externe dimensie van het gemeenschappelijk visserijbeleid  
- DEVE_AD(2012)480555 -  
-
DEVE 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de bescherming van afnemers van financiële diensten tegen woekerpraktijken  
- P7_DCL(2013)0017 - Vervallen  
Monika BEŇOVÁ , Vladimír MAŇKA , Richard FALBR , Libor ROUČEK , Claude MORAES , Thijs BERMAN , Eduard KUKAN , Zuzana ROITHOVÁ , Jiří MAŠTÁLKA , Sergej KOZLÍK , Bart STAES  
Datum bekendmaking : 07-10-2013
Vervaldatum : 07-01-2014
Aantal ondertekenaars : 78 - 08-01-2014

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen