Miroslav MIKOLÁŠIK : 8e zittingsperiode 

Fracties 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid

National parties 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Kresťanskodemokratické hnutie (Slowakije)

Ondervoorzitter 

 • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering

Leden 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Subcommissie mensenrechten
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met de landen in Midden-Amerika
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Subcommissie mensenrechten
 • 08-02-2018 / 12-12-2018 : Bijzondere Commissie toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden

Plaatsvervanger 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie regionale ontwikkeling
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Rusland
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie regionale ontwikkeling

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften en procedures voor de naleving en de handhaving van de harmonisatiewetgeving van de Unie inzake producten en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 305/2011, (EU) nr. 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 en (EU) 2017/1369 van het Europees Parlement en de Raad en van de Richtlijnen 2004/42/EG, 2009/48/EG, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU en 2014/90/EU van het Europees Parlement en de Raad  
- ENVI_AD(2018)620896 -  
-
ENVI 
ADVIES inzake de bestrijding van mensenhandel in de externe betrekkingen van de EU  
- ENVI_AD(2016)572999 -  
-
ENVI 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake een alomvattend Europees industriebeleid inzake artificiële intelligentie en robotica  
- ENVI_AD(2018)623609 -  
-
ENVI 

Ontwerpresolutie(s) 
Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Mondelinge vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Uitgebreide interpellaties 
Uitgebreide interpellaties met verzoek om schriftelijk antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 139, bijlage III van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke stemverklaringen 
Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Etikettering van banden met betrekking tot hun brandstofefficiëntie en andere essentiële parameters (A8-0086/2019 - Michał Boni) SK  
 

Pre naplnenie našich cieľov, medzi ktoré patrí aj vybudovanie energetickej únie, je potrebné prijímať potrebné kroky k ich naplneniu, ako napríklad zvýšenie palivovej úspory či zníženie dopytu po energii. Tým, že je spotrebiteľ dostatočné informovaný o efektívnosti spotreby, má možnosť robiť informované rozhodnutia o tom, aký druh produktu bude používať. Ak sa takéto produkty osvedčia ako účinné a efektívne, je vysoko pravdepodobné, že ich spotreba stúpne, čo v dlhodobom horizonte povedie k nižšej platbe a spotrebe energie a podpore inovácií do výroby energeticky účinnejších výrobkov. Navyše harmonizované podmienky na úrovni EÚ znížia náklady výrobcov, čo následne povedie k väčšej konkurencii na trhu. Podporujem tento návrh a považujem za dôležité, aby spotrebitelia mohli robiť čo najefektívnejšie rozhodnutia o tom, aké produkty budú používať. Dôležité je pri tom dbať na poskytovanie všetkých informácií na štítku, a to aj ohľadom životnosti výrobku, a zabezpečiť, aby tieto štítky boli dostatočne viditeľné aj pri online nakúpe.

Auteursrechten in de digitale eengemaakte markt (A8-0245/2018 - Axel Voss) SK  
 

Kontroverznou a celospoločensky diskutovanou témou posledných mesiacov je ochrana autorských práv na digitálnom jednotnom trhu. Jednoznačne podporujem úmysel a vôľu pre jasnú európsku úpravu tejto problematiky. Pokiaľ platí ochrana autorských práv v bežnom svete, nevidím dôvod prečo by rovnaká ochrana autorských práv nemala platiť aj v online svete, ktorého každodenné používanie stúpa obrovským tempom. Je dôležité zabezpečiť dostatočnú právnu istotu pre autorov obsahu, ako aj zaistiť účinnú regulačnú ochranu online sveta. Je nevyhnutné správne komunikovať kľúčové implikácie tejto smernice vo verejnom diskurze, aby sme vyvrátili všetky nepravdivé informácie a obavy spojené s týmto návrhom. Občania majú strach najmä zo straty slobody slova, ktorú im však tento návrh vôbec neberie. Poukazujem na to, že spolu so zavedením tejto smernice sa musíme zamerať aj na dostatočnú komunikáciu s občanmi, aby sme predišli akýmkoľvek pochybnostiam v súvislosti s aplikáciou tejto smernice v praxi.

Overeenkomsten voor de verkoop van goederen (A8-0043/2018 - Pascal Arimont) SK  
 

Jednotný trh predstavuje jednu z najdôležitejších oblastí našej európskej integrácie. Nielenže uľahčuje obchod a prináša prosperitu spoločenstvu, ale vo významnej miere chráni predovšetkým spotrebiteľa. Ak existuje spôsob, ktorý dokáže chrániť a uľahčiť obchod ešte viac, považujem za prínosné tento spôsob využívať. Súhlasím s návrhom spravodajcu a som presvedčený, že harmonizácia európskeho spotrebiteľského zmluvného práva prinesie mnoho pozitív. Ako bolo spomenuté v návrhu, nejde len o povzbudenie občanov využiť možnosť cezhraničného obchodu, ale harmonizácia tiež zvýši dôveru spotrebiteľov, zníži transakčné náklady a posilní právnu istotu pre oboch účastníkov obchodu – predajcu aj spotrebiteľa.

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Voorstellen voor een besluit van de Unie  
Ieder lid kan een verzoek indienen bij de Europese Commissie om een besluit van de Unie voor te stellen (een nieuw besluit of een wijziging van een bestaand besluit). Artikel 47 van het Reglement

Voorstel voor een besluit van de Unie over de bevordering van de inzameling van plasma in de Europese Unie  
- B8-0591/2018  
Voorstel voor een besluit van de Unie over verschillen in de verklaringen, samenstelling en smaak van bepaalde producten op de centrale/oostelijke en westelijke markten van de EU  
- B8-0301/2017  

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over toegang tot de arbeidsmarkt voor personen die aan neurologische stoornissen en chronische pijnen lijden  
- P8_DCL(2016)0112 - Vervallen  
Marian HARKIN , Jeroen LENAERS , Daciana Octavia SÂRBU , Jean LAMBERT , Ivo VAJGL , Dame Glenis WILLMOTT , Biljana BORZAN , Jana ŽITŇANSKÁ , José BLANCO LÓPEZ , Eva KAILI , Jutta STEINRUCK , Elena GENTILE , Heinz K. BECKER , Brian HAYES , Roberta METSOLA , Miroslav MIKOLÁŠIK , Sirpa PIETIKÄINEN , Sofia RIBEIRO , Bogdan Brunon WENTA , Cristian-Silviu BUŞOI , Karin KADENBACH , Merja KYLLÖNEN  
Datum bekendmaking : 24-10-2016
Vervaldatum : 24-01-2017
Aantal ondertekenaars : 179 - 25-01-2017
Schriftelijke verklaring over de verschillen in samenstelling en kwaliteit van bepaalde producten op de oostelijke en westelijke markten van de EU  
- P8_DCL(2016)0053 - Vervallen  
Professor Dubravka ŠUICA , Zigmantas BALČYTIS , Zoltán BALCZÓ , Franc BOGOVIČ , Biljana BORZAN , Daniel BUDA , Nicola CAPUTO , Pál CSÁKY , Andor DELI , Georgios EPITIDEIOS , Norbert ERDŐS , Tanja FAJON , Anna FOTYGA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Elena GENTILE , György HÖLVÉNYI , Cătălin Sorin IVAN , Ivan JAKOVČIĆ , Artis PABRIKS , Emilian PAVEL , Alojz PETERLE , Marijana PETIR , Georgi PIRINSKI , Julia PITERA , Jozo RADOŠ , Liliana RODRIGUES , Dariusz ROSATI , Jacek SARYUSZ-WOLSKI , Branislav ŠKRIPEK , Monika SMOLKOVÁ , Csaba SÓGOR , Michaela ŠOJDROVÁ , Renate SOMMER , Ivan ŠTEFANEC , Davor Ivo STIER , Patricija ŠULIN , Pavel SVOBODA , Jana ŽITŇANSKÁ , Miroslav MIKOLÁŠIK , Marian-Jean MARINESCU , Andrejs MAMIKINS , Ivana MALETIĆ , Eduard KUKAN , Kateřina KONEČNÁ , Krišjānis KARIŅŠ , Olga SEHNALOVÁ , Milan ZVER , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Iuliu WINKLER , Ivo VAJGL , Inese VAIDERE , Traian UNGUREANU , Adam SZEJNFELD , Tibor SZANYI , Eleftherios SYNADINOS , Ruža TOMAŠIĆ , Merja KYLLÖNEN , Czesław Adam SIEKIERSKI , Monica MACOVEI  
Datum bekendmaking : 09-05-2016
Vervaldatum : 09-08-2016
Aantal ondertekenaars : 141 - 28-07-2016
Schriftelijke verklaring over de aanleg van de Via Carpathia, de strategische transportroute door de oostelijke regio's van de EU  
- P8_DCL(2016)0019 - Vervallen  
Tomasz Piotr PORĘBA , Victor BOŞTINARU , Miroslav MIKOLÁŠIK , Edward CZESAK , Ashley FOX , Professor Ryszard Antoni LEGUTKO , Andrew LEWER , Branislav ŠKRIPEK , Evžen TOŠENOVSKÝ , Jana ŽITŇANSKÁ  
Datum bekendmaking : 07-03-2016
Vervaldatum : 07-06-2016
Aantal ondertekenaars : 61 - 08-06-2016

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen