Nathalie GRIESBECK : Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 

**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over toetreding van de EU tot het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind,  
- P8_DCL(2016)0135 - Vervallen  
Alessandra MUSSOLINI , Caterina CHINNICI , Anna Maria CORAZZA BILDT , Jean LAMBERT , Roberta METSOLA , Nicola CAPUTO , Nathalie GRIESBECK , Mairead McGUINNESS , Fabio Massimo CASTALDO , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Barbara SPINELLI , József NAGY , Enrico GASBARRA , Constance LE GRIP , Doru-Claudian FRUNZULICĂ  
Datum bekendmaking : 12-12-2016
Vervaldatum : 12-03-2017
Aantal ondertekenaars : 120 - 13-03-2017
Schriftelijke verklaring over de bescherming van kinderen van gedetineerde ouders  
- P8_DCL(2016)0084 - Vervallen  
Patrizia TOIA , Sergio Gaetano COFFERATI , Caterina CHINNICI , Silvia COSTA , Anna Maria CORAZZA BILDT , Luigi MORGANO , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Nathalie GRIESBECK , Marian HARKIN , Jean LAMBERT  
Datum bekendmaking : 12-09-2016
Vervaldatum : 12-12-2016
Aantal ondertekenaars : 276 - 13-12-2016
Schriftelijke verklaring over orgaandonatie  
- P8_DCL(2016)0021 - Vervallen  
Ivan JAKOVČIĆ , Igor ŠOLTES , Jozo RADOŠ , Hannu TAKKULA , Romana TOMC , José Inácio FARIA , Ilhan KYUCHYUK , Enrico GASBARRA , Filiz HYUSMENOVA , Nedzhmi ALI , Louis MICHEL , Marian HARKIN , Nathalie GRIESBECK , Sophia in 't VELD , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Petras AUŠTREVIČIUS , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Ivo VAJGL , Hilde VAUTMANS , Izaskun BILBAO BARANDICA  
Datum bekendmaking : 07-03-2016
Vervaldatum : 07-06-2016
Aantal ondertekenaars : 113 - 08-06-2016
Schriftelijke verklaring over universele toegang tot kraamzorg  
- P8_DCL(2016)0015 - Vervallen  
Filiz HYUSMENOVA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Nathalie GRIESBECK , Louis MICHEL , Ivan JAKOVČIĆ , Gabriele ZIMMER , Marc TARABELLA , Jana ŽITŇANSKÁ , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Jean LAMBERT , Mariya GABRIEL , Caterina CHINNICI  
Datum bekendmaking : 24-02-2016
Vervaldatum : 24-05-2016
Aantal ondertekenaars : 174 - 25-05-2016
Schriftelijke verklaring over investeren in kinderen  
- P8_DCL(2015)0042 - Afgesloten met een meerderheid  
Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , Anna Maria CORAZZA BILDT , Caterina CHINNICI , Jean LAMBERT , Julie WARD , Gabriele ZIMMER , Mairead McGUINNESS , Jana ŽITŇANSKÁ , Filiz HYUSMENOVA , Vilija BLINKEVIČIŪTĖ , Nathalie GRIESBECK  
Datum bekendmaking : 07-09-2015
Vervaldatum : 07-12-2015
Datum van aanneming : 07-12-2015
Ondertekenaars : P8_PV(2015)12-14(ANN01)
Aantal ondertekenaars : 428 - 09-03-2016
Schriftelijke verklaring over pesten en geweld op school  
- P8_DCL(2015)0028 - Vervallen  
Filiz HYUSMENOVA , Nathalie GRIESBECK , Angelika MLINAR , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , Anna Maria CORAZZA BILDT , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Ismail ERTUG , Miriam DALLI , Silvia COSTA , Nessa CHILDERS , Jana ŽITŇANSKÁ  
Datum bekendmaking : 07-09-2015
Vervaldatum : 07-12-2015
Aantal ondertekenaars : 119 - 08-12-2015
Schriftelijke verklaring over een verbeterde behandeling van zeldzame ziekten  
- P8_DCL(2015)0019 - Vervallen  
Françoise GROSSETÊTE , Nathalie GRIESBECK , Elisabetta GARDINI , Dame Glenis WILLMOTT , Vicky FORD , Frédérique RIES , Karin KADENBACH , Gilles PARGNEAUX , Philippe DE BACKER , Andrey KOVATCHEV , Elena GENTILE  
Datum bekendmaking : 18-05-2015
Vervaldatum : 18-08-2015
Aantal ondertekenaars : 172 - 24-08-2015

Contact