Herbert REUL : 8e zittingsperiode 

Fracties 

  • 01-07-2014 / 06-07-2017 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid

National parties 

  • 01-07-2014 / 06-07-2017 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Duitsland)

Leden 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie industrie, onderzoek en energie
  • 14-07-2014 / 06-07-2017 : Delegatie voor de betrekkingen met het Koreaanse schiereiland
  • 19-01-2017 / 04-07-2017 : Commissie industrie, onderzoek en energie

Plaatsvervanger 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie vervoer en toerisme
  • 14-07-2014 / 06-07-2017 : Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten
  • 19-01-2017 / 26-03-2017 : Commissie vervoer en toerisme

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur 
De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 94/62/EG betreffende verpakking en verpakkingsafval  
- ITRE_AD(2016)582211 -  
-
ITRE 
ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de beperking van de emissies van bepaalde verontreinigende stoffen in de lucht door middelgrote stookinstallaties  
- ITRE_AD(2015)546728 -  
-
ITRE 

Ontwerpresolutie(s) 
Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Mondelinge vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke stemverklaringen 
Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Mogelijke ontwikkelingen en aanpassingen met betrekking tot het huidige institutionele bestel van de Europese Unie (A8-0390/2016 - Guy Verhofstadt) DE  
 

Ich habe gegen diesen Bericht gestimmt, weil er Forderungen enthält, die nicht meinen Vorstellungen von der Weiterentwicklung der Europäischen Union und insbesondere der Wirtschafts- und Währungsunion entsprechen. Ich glaube fest an Europa, den Euro und die Europäische Union, und die EU muss und wird sich weiterentwickeln. Dieser Bericht enthält dafür auch einige positive Ansätze, aber ebenso Punkte, die ich aufgrund sehr offener Formulierungen in dieser Form nicht unterstützen kann. Deshalb habe ich in der Endabstimmung gegen den Bericht gestimmt.

Begrotingscapaciteit voor de eurozone (A8-0038/2017 - Reimer Böge, Pervenche Berès) DE  
 

Ich habe gegen diesen Bericht gestimmt, weil er Forderungen enthält, die nicht meinen Vorstellungen von der Weiterentwicklung der Europäischen Union und insbesondere der Wirtschafts- und Währungsunion entsprechen. Ich glaube fest an Europa, den Euro und die Europäische Union, und die EU muss und wird sich weiterentwickeln. Dieser Bericht enthält dafür auch einige positive Ansätze, aber ebenso Punkte, die ich aufgrund sehr offener Formulierungen in dieser Form nicht unterstützen kann. Deshalb habe ich in der Endabstimmung gegen den Bericht gestimmt.

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen