Albert DESS : 7de zittingsperiode 

Fracties 

 • 14-07-2009 / 23-07-2009 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid
 • 24-07-2009 / 30-06-2014 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid van het bureau

National parties 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (Duitsland)

Leden 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
 • 16-09-2009 / 17-01-2010 : Delegatie voor de betrekkingen met de landen van Mercosur
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering
 • 18-01-2010 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met de Zuid-Aziatische landen
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Bijzondere commissie beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen voor een duurzame Europese Unie na 2013
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

Plaatsvervanger 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie internationale handel
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Oekraïne
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie internationale handel

all-activities 

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de handelsregeling voor bepaalde, door verwerking van landbouwproducten verkregen goederen  
- INTA_AD(2013)510695 -  
-
INTA 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over elektronische identificatie van schapen (EID)  
- P7_DCL(2011)0051 - Vervallen  
Ashley FOX , Liam AYLWARD , Paolo DE CASTRO , Albert DESS  
Datum bekendmaking : 30-11-2011
Vervaldatum : 15-03-2012
Aantal ondertekenaars : 160 - 15-03-2012

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen