Michael CRAMER : 8e zittingsperiode 

Fracties 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie - Lid

National parties 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Bündnis 90/Die Grünen (Duitsland)

Voorzitter 

  • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie vervoer en toerisme

Leden 

  • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Commissie vervoer en toerisme
  • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Conferentie van commissievoorzitters
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Noord-Macedonië
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie vervoer en toerisme

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het gebruik van persoonsgegevens van passagiers voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en zware criminaliteit  
- TRAN_AD(2011)467175 -  
-
TRAN 
ADVIES inzake procedures en praktijken met betrekking tot de hoorzittingen met de commissarissen, conclusies over de procedure van 2014  
- TRAN_AD(2015)549387 -  
-
TRAN 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorschriften voor de typegoedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd wat de algemene veiligheid ervan en de bescherming van de inzittenden van voertuigen en kwetsbare weggebruikers betreft, tot wijziging van Verordening (EU) 2018/… en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 78/2009, (EG) nr. 79/2009 en (EG) nr. 661/2009  
- TRAN_AD(2019)627562 -  
-
TRAN 
ADVIES inzake het cohesiebeleid en de thematische doelstelling "bevordering van duurzaam vervoer en opheffing van knelpunten in centrale netwerkinfrastructuren" – artikel 9, lid 7, van de verordening gemeenschappelijke bepalingen  
- TRAN_AD(2018)616793 -  
-
TRAN 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 2012/2002, (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013, (EU) nr. 1307/2013, (EU) nr. 1308/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en (EU) nr. 652/2014 van het Europees Parlement en de Raad en Besluit nr. 541/2014/EU van het Europees Parlement en de Raad  
- TRAN_AD(2017)597693 -  
-
TRAN 

Mondelinge vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke stemverklaringen 
Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de EU en het Koninkrijk Marokko (A8-0027/2019 - Alain Cadec) EN  
 

. – The European Court of Justice has noted that this fisheries agreement is applicable to ʻwaters under the sovereignty or jurisdictionʼ of the Kingdom of Morocco. However, in accordance with the United Nations Convention on the Law of the Sea, the waters over which the coastal State is entitled to exercise sovereignty or jurisdiction are limited to waters adjacent to and under its sea territory or its exclusive economic zone.
Bearing this in mind, the territory of Western Sahara is not part of the territory of the Kingdom of Morocco; the waters adjacent to the territory of Western Sahara do not fall within the Moroccan fishing zone covered by this agreement, as Western Sahara is illegally occupied by Morocco.
Sinn Féin supports Western Saharaʼs struggle for self-determination and we oppose any economic agreement between the EU and Morocco that compromises the resources of the Saharawi people and their exploitation under Moroccoʼs illegal occupation. For these reasons we voted against this agreement.

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen