• Jorgo   CHATZIMARKAKIS  

Jorgo CHATZIMARKAKIS : Advies als rapporteur - 7de zittingsperiode 

Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake verbetering van de toegang tot financiering voor het mkb  
- IMCO_AD(2012)496659 -  
-
IMCO 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (2014 – 2020)  
- CONT_AD(2012)486029 -  
-
CONT 
ADVIES inzake de kwijting met betrekking tot de uitvoering van de begroting van het Communautair Bureau voor visserijcontrole voor het begrotingsjaar 2010  
- PECH_AD(2012)478379 -  
-
PECH 
ADVIES inzake het mandaat voor de trialoog over de ontwerpbegroting 2012  
- CONT_AD(2011)460688 -  
-
CONT 
ADVIES inzake Europa, toeristische topbestemming in de wereld – een nieuw beleidskader voor het toerisme in Europa  
- ITRE_AD(2011)454422 -  
-
ITRE 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 726/2004 tot vaststelling van communautaire procedures voor het verlenen van vergunningen en het toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik en tot oprichting van een Europees Geneesmiddelenbureau, wat publieksvoorlichting over receptplichtige geneesmiddelen voor menselijk gebruik betreft  
- ITRE_AD(2010)430863 -  
-
ITRE 
ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik, wat publieksvoorlichting over receptplichtige geneesmiddelen betreft  
- ITRE_AD(2010)430857 -  
-
ITRE 
ADVIES inzake de totstandbrenging van synergieën tussen voor onderzoek en innovatie bestemde fondsen in Verordening (EG) nr. 1080/2006 aangaande het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het zevende kaderprogramma voor onderzoek en ontwikkeling in steden en regio's, alsook in de lidstaten en de Unie  
- ITRE_AD(2010)431061 -  
-
ITRE