Jorgo CHATZIMARKAKIS : 7de zittingsperiode 

Fracties 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa - Lid

National parties 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Freie Demokratische Partei (Duitsland)

Voorzitter 

 • 29-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië

Leden 

 • 16-07-2009 / 21-06-2011 : Commissie industrie, onderzoek en energie
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie begrotingscontrole
 • 16-09-2009 / 28-09-2009 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië
 • 29-09-2009 / 30-06-2014 : Conferentie van delegatievoorzitters
 • 12-09-2011 / 18-01-2012 : Commissie visserij
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie interne markt en consumentenbescherming

Plaatsvervanger 

 • 16-07-2009 / 18-01-2011 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China
 • 22-06-2011 / 05-07-2011 : Commissie industrie, onderzoek en energie
 • 27-06-2011 / 27-07-2011 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 19-01-2012 / 06-09-2012 : Commissie visserij
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie begrotingscontrole

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur 
De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake verbetering van de toegang tot financiering voor het mkb  
- IMCO_AD(2012)496659 -  
-
IMCO 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (2014 – 2020)  
- CONT_AD(2012)486029 -  
-
CONT 
ADVIES inzake de kwijting met betrekking tot de uitvoering van de begroting van het Communautair Bureau voor visserijcontrole voor het begrotingsjaar 2010  
- PECH_AD(2012)478379 -  
-
PECH 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake de voedselcrisis, fraude in de voedselketen en de controle daarop  
- IMCO_AD(2013)516893 -  
-
IMCO 
ADVIES inzake CARS 2020: naar een sterke, concurrerende en duurzame Europese automobielindustrie  
- IMCO_AD(2013)510661 -  
-
IMCO 
ADVIES inzake herindustrialisering van Europa ter bevordering van concurrentievermogen en duurzaamheid  
- IMCO_AD(2013)504038 -  
-
IMCO 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de bevordering van de rechtskennis in het onderwijs  
- P7_DCL(2013)0013 - Vervallen  
Angelika WERTHMANN , Victor BOŞTINARU , Jorgo CHATZIMARKAKIS , Minodora CLIVETI , Frank ENGEL , Carlos ITURGAIZ , Peter JAHR , Ádám KÓSA , Antigoni PAPADOPOULOU , Antonyia PARVANOVA , Nikolaos SALAVRAKOS , Eleni THEOCHAROUS , Tatjana ŽDANOKA , Milan ZVER  
Datum bekendmaking : 09-09-2013
Vervaldatum : 09-12-2013
Aantal ondertekenaars : 58 - 10-12-2013
Schriftelijke verklaring over de bescherming van kinderen in geval van ontvoering, o.a. in de context van geschillen over het ouderlijk gezag  
- P7_DCL(2013)0012 - Vervallen  
Angelika WERTHMANN , Victor BOŞTINARU , Jorgo CHATZIMARKAKIS , Minodora CLIVETI , Frank ENGEL , Carlos ITURGAIZ , Peter JAHR , Ádám KÓSA , Gesine MEISSNER , Antigoni PAPADOPOULOU , Antonyia PARVANOVA , Nikolaos SALAVRAKOS , Eleni THEOCHAROUS , Tatjana ŽDANOKA , Milan ZVER  
Datum bekendmaking : 09-09-2013
Vervaldatum : 09-12-2013
Aantal ondertekenaars : 91 - 10-12-2013
Schriftelijke verklaring over het heldhaftige optreden van werknemers en branweerlieden bij de Fukushima Daiichi kerncentrale  
- P7_DCL(2011)0023 - Vervallen  
Niki TZAVELA , Jorgo CHATZIMARKAKIS , Edit HERCZOG , Georgios KOUMOUTSAKOS , Fiorello PROVERA  
Datum bekendmaking : 09-05-2011
Vervaldatum : 15-09-2011
Aantal ondertekenaars : 156 - 16-09-2011

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen