Eva LICHTENBERGER : 7de zittingsperiode 

Fracties 

  • 14-07-2009 / 12-12-2011 : Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie - Ondervoorzitter
  • 13-12-2011 / 30-06-2014 : Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie - Lid

National parties 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : null (Oostenrijk)

Leden 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie vervoer en toerisme
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie vervoer en toerisme

Plaatsvervanger 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie juridische zaken
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie juridische zaken

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 194 en artikel 162, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 52 bis van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur 
De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 205 bis van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 53, artikel 54, bijlage V van het Reglement

ADVIES inzake de tenuitvoerlegging van het Verdrag van Lissabon met betrekking tot het Europees Parlement  
- JURI_AD(2014)524682 -  
-
JURI 
ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2011, afdeling IV – Hof van Justitie  
- JURI_AD(2013)500526 -  
-
JURI 
ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het gunnen van overheidsopdrachten  
- TRAN_AD(2012)491265 -  
-
TRAN 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 205 bis van het Reglement

ADVIES inzake de evaluatie van de rechtspleging in relatie tot de strafrechtspleging en het rechtsstaatbeginsel  
- JURI_AD(2014)528063 -  
-
JURI 
ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap, met het oog op de tenuitvoerlegging tegen 2020 van een internationale overeenkomst die op emissies van de internationale luchtvaart wereldwijd één marktgebaseerde maatregel toepast  
- TRAN_AD(2014)524529 -  
-
TRAN 
ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende betalingsdiensten in de interne markt, houdende wijziging van de Richtlijnen 2002/65/EG, 2013/36/EU en 2009/110/EG en houdende intrekking van Richtlijn 2007/64/EG  
- JURI_AD(2013)523013 -  
-
JURI 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 133 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over fietsroutes  
- P7_DCL(2013)0005 - Vervallen  
Silvia-Adriana ȚICĂU , Michael THEURER , Michael CRAMER , Ismail ERTUG , Tamás DEUTSCH , Eva LICHTENBERGER , Spyros DANELLIS , Mariya GABRIEL , Nadja HIRSCH , Ramona Nicole MĂNESCU , Ioan Mircea PAŞCU , Elisabeth JEGGLE , Viorica DĂNCILĂ  
Datum bekendmaking : 15-04-2013
Vervaldatum : 15-07-2013
Aantal ondertekenaars : 104 - 15-07-2013
Schriftelijke verklaring over de noodzaak van via nummer 112 bereikbare noodhulpdiensten  
- P7_DCL(2011)0035 - Aangenomen  
Marian-Jean MARINESCU , Ádám KÓSA , Eva LICHTENBERGER , Gesine MEISSNER , Gianni PITTELLA  
Datum bekendmaking : 12-09-2011
Vervaldatum : 15-12-2011
Datum van aanneming : 17-11-2011
Aangenomen tekst (met de namen van de ondertekenaars) : P7_TA(2011)0519
Aantal ondertekenaars : 483 - 17-11-2011
Schriftelijke verklaring over een vrijwillig systeem van etikettering in brailleschrift op de verpakking van industriële producten  
- P7_DCL(2011)0014 - Aangenomen  
Konstantinos POUPAKIS , Richard HOWITT , Ádám KÓSA , Eva LICHTENBERGER , Cecilia WIKSTRÖM  
Datum bekendmaking : 23-03-2011
Vervaldatum : 23-06-2011
Datum van aanneming : 23-06-2011
Aangenomen tekst (met de namen van de ondertekenaars) : P7_TA(2011)0299
Aantal ondertekenaars : 447 - 23-06-2011

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen