Ivo BELET : 7de zittingsperiode 

Fracties 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid

National parties 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Christen-Democratisch & Vlaams (België)

Ondervoorzitter 

 • 30-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met de Zuidoost-Aziatische landen en de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN)

Leden 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie industrie, onderzoek en energie
 • 16-09-2009 / 29-09-2009 : Delegatie voor de betrekkingen met de Zuidoost-Aziatische landen en de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN)
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie industrie, onderzoek en energie

Plaatsvervanger 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie cultuur en onderwijs
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Oekraïne
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest
 • 08-10-2009 / 31-07-2011 : Bijzondere Commissie financiële, economische en sociale crisis
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie cultuur en onderwijs
 • 28-03-2012 / 23-10-2013 : Bijzondere Commissie georganiseerde misdaad, corruptie en witwassen

all-activities 

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake onlinegokken binnen de interne markt  
- CULT_AD(2013)504088 -  
-
CULT 
ADVIES inzake de ontsluiting van het potentieel van de cultuurindustrie en de creatieve bedrijfstakken  
- ITRE_AD(2011)454435 -  
-
ITRE 
ADVIES inzake Internetgovernance: de volgende stappen  
- CULT_AD(2010)431014 -  
-
CULT 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de goedkeuringseisen voor de uitrol van het eCall-boordsysteem en houdende wijziging van Richtlijn 2007/46/EG  
- ITRE_AD(2014)522901 -  
-
ITRE 
ADVIES inzake het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de invoering van een interoperabele eCall in de hele EU  
- ITRE_AD(2013)519838 -  
-
ITRE 
ADVIES inzake de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014 - alle afdelingen  
- CULT_AD(2013)514865 -  
-
CULT 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over onderwijs en werkgelegenheid voor personen met een autismespectrumstoornis of daaraan verwante stoornis  
- P7_DCL(2013)0025 - Vervallen  
Ole CHRISTENSEN , Heinz K. BECKER , Edit BAUER , Ivo BELET , Bendt BENDTSEN , Minodora CLIVETI , Kinga GÖNCZ , Marian HARKIN , Anne E. JENSEN , Stephen HUGHES , Elisabeth MORIN-CHARTIER  
Datum bekendmaking : 09-12-2013
Vervaldatum : 09-03-2014
Aantal ondertekenaars : 160 - 10-03-2014
Schriftelijke verklaring over meer steun van de Europese Unie voor amateursporten  
- P7_DCL(2010)0062 - Aangenomen  
Joanna SENYSZYN , Ivo BELET , Mary HONEYBALL , Seán KELLY , Hannu TAKKULA  
Datum bekendmaking : 06-09-2010
Vervaldatum : 16-12-2010
Datum van aanneming : 16-12-2010
Aangenomen tekst (met de namen van de ondertekenaars) : P7_TA(2010)0498
Aantal ondertekenaars : 385 - 16-12-2010

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen