Ivo BELET : 8e zittingsperiode 

Fracties 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid

National parties 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Christen-Democratisch & Vlaams (België)

Ondervoorzitter 

 • 02-03-2016 / 04-04-2017 : Enquêtecommissie emissiemetingen in de automobielsector

Leden 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met India
 • 21-01-2016 / 01-03-2016 : Enquêtecommissie emissiemetingen in de automobielsector
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 12-09-2017 / 14-11-2018 : Bijzondere Commissie terrorisme

Plaatsvervanger 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie vervoer en toerisme
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Subcommissie veiligheid en defensie
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met de Parlementaire Vergadering van de NAVO
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie vervoer en toerisme
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Subcommissie veiligheid en defensie

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur 
De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake de tenuitvoerlegging van de wettelijke bepalingen en de gezamenlijke verklaring inzake parlementaire controle op de gedecentraliseerde agentschappen  
- ENVI_AD(2019)628575 -  
-
ENVI 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het InvestEU-programma  
- ENVI_AD(2018)627571 -  
-
ENVI 
ADVIES inzake het tussentijds verslag over het MFK 2021-2027 – het standpunt van het Parlement met betrekking tot een akkoord  
- ENVI_AD(2018)625523 -  
-
ENVI 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie  
- ENVI_AD(2017)604565 -  
-
ENVI 
ADVIES op weg naar een nieuwe internationale klimaatovereenkomst in Parijs  
- TRAN_AD(2015)554961 -  
-
TRAN 

Ontwerpresolutie(s) 
Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Mondelinge vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke stemverklaringen 
Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Verzekering van motorrijtuigen (A8-0035/2019 - Dita Charanzová)  
 

De verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor elektrische fietsen met een maximale snelheid van 25 km/u wordt afgeschaft. Daarmee volgt Europa het Belgische voorbeeld.
De helft van alle fietsen die vandaag in België worden verkocht, is elektrisch – een vervijfvoudiging in zes jaar tijd. De omslag naar elektrisch fietsen zorgt ervoor dat steeds meer mensen de fiets kiezen voor hun woon-werkverkeer of een winkelbezoek. Die kentering naar duurzame mobiliteit moeten we uiteraard aanmoedigen.
E-bikes (geen speed-pedelecs) halen maximaal 25 km/u. De meeste elektrische fietsen zijn vandaag trouwens al verzekerd via de familiale verzekering. België heeft vorige zomer al de stap gezet naar de schrapping van de aansprakelijkheidsverzekering voor e-bikes. Het is een goede zaak dat Europa nu volgt. We roepen de EU-regeringen op om hierover nu snel een akkoord af te sluiten met het Parlement.

Gebruik van cannabis voor medische doeleinden (B8-0071/2019)  
 

Het is goed dat het Europees Parlement vandaag duidelijkheid vraagt over het huidige gebruik en het juridisch kader van medicinale cannabis in de EU. Vandaag is het hoogst onduidelijk welk gebruik in welk land toegelaten is. Het is hoog tijd dat er een duidelijke juridische definitie en etikettering komt voor goedgekeurde, op cannabis gebaseerde medicijnen. We pleiten voor een gestandaardiseerde aanpak in de hele Europese Unie.
Daarnaast moet er in de volgende Europese begroting dringend meer financiering komen voor wetenschappelijk onderzoek, dat aan de basis moet liggen voor elke goedkeuring van medicinale cannabis. We moeten zowel de financiële als de wetgevingsbarrières voor dit onderzoek wegwerken. De lidstaten dienen ook de terugbetaling van deze medicijnen te regelen. Zo krijgen de patiënten die er echt behoefte aan hebben, gemakkelijker toegang tot op cannabis gebaseerde medicijnen.
Er is voldoende wetenschappelijk bewijs dat op cannabis gebaseerde medicijnen bij patiënten die aan verschillende ziektes lijden, een zeer grote hulp kunnen zijn. Zo verlichten ze de misselijkheid waarmee kankerpatiënten geconfronteerd worden na chemotherapie. Ook bij MS, ALS en andere chronische ziektes zoals reuma of epilepsie is het positieve effect van medicinale cannabis voldoende aangetoond.

Tenuitvoerlegging van de richtlijn grensoverschrijdende gezondheidszorg (A8-0046/2019 - Ivo Belet)  
 

Vandaag stemmen we over het verslag over de tenuitvoerlegging van de richtlijn grensoverschrijdende gezondheidszorg. Wanneer patiënten naar het buitenland trekken op zoek naar medische hulp, krijgen ze nog te vaak te maken met allerlei hinderlijke obstakels. Het Parlement schaart zich nu achter een reeks maatregelen die broodnodig zijn om de huidige drempels te verlagen en alle patiënten toegang te geven tot de best mogelijk behandeling.
Enerzijds moeten we prioritair werk maken van brede informatiecampagnes om patiënten beter te informeren over hun rechten. Het is ook essentieel dat we inzetten op de oprichting van informatiepunten waar zowel patiënten als zorgverleners terechtkunnen met al hun vragen. Ook de uitwisseling van patiëntengegevens over de grenzen heen moet bijdragen tot een betere dienstverlening. Dankzij deze maatregelen kunnen patiënten een geïnformeerde keuze maken, en kunnen de zorgverleners de best passende zorg kiezen.
Anderzijds moeten de lidstaten meer gaan samenwerken in de strijd tegen zeldzame ziektes. Er moeten gespecialiseerde medische centra voor deze ziektes komen. Op deze manier kunnen patiënten uit de hele EU op één gespecialiseerde plek terecht, waar alle kennis gecentraliseerd wordt. Dit moet de behandeling van allerlei zeldzame ziektes, zoals kanker, ten goede komen.

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Individuele ontwerpresoluties  
Elk lid kan een ontwerpresolutie indienen over een onderwerp dat binnen het kader van de werkzaamheden van de EU valt. Ontvankelijke ontwerpresoluties worden verwezen naar de bevoegde commissie, die moet besluiten over de te volgen procedure. Artikel 143

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over discriminatie in de sport  
- P8_DCL(2016)0098 - Vervallen  
Santiago FISAS AYXELÀ , Marc TARABELLA , Virginie ROZIÈRE , Hannu TAKKULA , Bogdan Brunon WENTA , Esteban GONZÁLEZ PONS , Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Carlos ITURGAIZ , Hugues BAYET , Ivo BELET , Soraya POST , Ernest URTASUN , José BLANCO LÓPEZ , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA  
Datum bekendmaking : 12-09-2016
Vervaldatum : 12-12-2016
Aantal ondertekenaars : 76 - 13-12-2016
Schriftelijke verklaring over het opzetten van een vrijwillig uitmuntendheidsprogramma voor digitale scholen in de hele EU  
- P8_DCL(2016)0078 - Vervallen  
Brian HAYES , Deirdre CLUNE , Marlene MIZZI , Miriam DALLI , Ivan JAKOVČIĆ , Jozo RADOŠ , Roberta METSOLA , Ivo BELET , Tom VANDENKENDELAERE , Esther de LANGE  
Datum bekendmaking : 12-09-2016
Vervaldatum : 12-12-2016
Aantal ondertekenaars : 48 - 13-12-2016
Schriftelijke verklaring over het verbod op eigendom van spelers in de Europese sport door derde partijen  
- P8_DCL(2015)0066 - Vervallen  
Ivo BELET , Richard CORBETT , Emma McCLARKIN , Jean-Marie CAVADA , Marc TARABELLA , Milan ZVER , Bogdan Brunon WENTA , Antonio TAJANI , Santiago FISAS AYXELÀ , Theodoros ZAGORAKIS , Hannu TAKKULA , Ole CHRISTENSEN , Siôn SIMON , Virginie ROZIÈRE  
Datum bekendmaking : 11-11-2015
Vervaldatum : 11-02-2016
Aantal ondertekenaars : 95 - 12-02-2016

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen