Ivo BELET : Advies als rapporteur 

Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 53, artikel 54, bijlage V van het Reglement

ADVIES inzake de tenuitvoerlegging van de wettelijke bepalingen en de gezamenlijke verklaring inzake parlementaire controle op de gedecentraliseerde agentschappen  
- ENVI_AD(2019)628575 -  
-
ENVI 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het InvestEU-programma  
- ENVI_AD(2018)627571 -  
-
ENVI 
ADVIES inzake het tussentijds verslag over het MFK 2021-2027 – het standpunt van het Parlement met betrekking tot een akkoord  
- ENVI_AD(2018)625523 -  
-
ENVI 
ADVIES inzake hervorming van het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie  
- ENVI_AD(2017)604865 -  
-
ENVI 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interne markt voor elektriciteit (herschikking)  
- ENVI_AD(2017)609648 -  
-
ENVI 
ADVIES inzake "Op weg naar een Europese energie-unie"  
- ENVI_AD(2015)557259 -  
-
ENVI 

Contact