Ivo BELET : Schriftelijke stemverklaringen 

Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 183 van het Reglement

CO2-emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen (A8-0354/2018 - Bas Eickhout)  
 

Hoewel ze maar 5 % van de voertuigen op de weg uitmaken, zijn trucks verantwoordelijk voor een kwart van de CO2-uitstoot van het wegvervoer. Het werd dan ook hoog tijd dat we in de EU uitstootnormen voor trucks vastleggen.
We hebben in deze zittingsperiode in een recordtempo gewerkt en ik denk dat onze commissaris trots mag zijn op zijn nalatenschap: eerst is de monitoring en rapportage in wetgeving gegoten en nu zijn dus ook de normen voor 2030 vastgelegd. Zo zal de uitstoot van nieuwe trucks tegen 2030 met 30 % verminderd worden. Deze wetgeving is dan ook cruciaal opdat lidstaten de afgesproken CO2-reductiedoelstellingen kunnen halen. Voor lidstaten met veel doorgaand vrachtverkeer, zoals België, geldt dat des te meer.
Daar komt nog eens bij dat tegen 2025 2 % van de verkochte trucks voertuigen met lage of geen uitstoot moeten zijn. Daarmee is het signaal voor de truckbouwers duidelijk. De Europese truckconstructeurs moeten nu het voortouw nemen met de productie van vrachtwagens met een ultralage uitstoot.

InvestEU (A8-0482/2018 - José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri)  
 

Ik ben bijzonder verheugd dat we vandaag het groene licht kunnen geven over de invulling van het InvestEU-programma, de opvolger van het Junckerplan. We hebben echt in sneltreinvaart een akkoord kunnen realiseren over dit dossier.
Met deze investeringsgarantie kunnen voor de volgende zeven jaar in totaal 700 miljard euro aan investeringen worden losgemaakt in de EU. 30 % van de middelen moet dienen om de EU-klimaatdoelstellingen te realiseren. Aangezien de EU-begroting een deel van het risico draagt, kunnen private investeerders vlotter over de brug worden gehaald om mee te stappen in innovatieve projecten. Ik denk dan met name aan investeringen om de CO2-uitstoot in de energie-intensieve industrie verder te reduceren.
Hopelijk zijn de lidstaten nu ook bereid om met voldoende middelen over de brug te komen. Laten we hopen dat de brexitperikelen een stevig akkoord over de komende Europese meerjarenbegroting niet in de weg staan. Want daar moeten de Finnen na de zomer mee aan de slag: een ambitieuze begroting die de EU toestaat haar rol te spelen.

Europese Arbeidsautoriteit (A8-0391/2018 - Jeroen Lenaers)  
 

Om sociale dumping en sociale fraude doortastend aan te pakken, moeten we effectief kunnen controleren of de Europese sociale normen wel gevolgd worden, en of gedetacheerde werknemers sociaal verzekerd zijn in hun thuisland.
Daarom komt er al vóór eind 2019 een Europese Arbeidsautoriteit, die o.a. moet toezien op grensoverschrijdende arbeids- en sociale inspecties, bindende informatie-uitwisseling tussen de socialezekerheidsdiensten van de lidstaten, en het afdwingen van boetes bij fraude met socialezekerheidsbijdragen en inbreuken op de arbeidswetgeving voor mobiele werknemers.
De Europese arbeidsregels werden de afgelopen jaren al gevoelig aangescherpt, onder meer door de uitrol van gelijk loon voor gelijk werk voor gedetacheerde werknemers, maar ze staan of vallen bij een effectieve controle. Daar moet de Europese Arbeidsautoriteit voor zorgen.

Instrument voor financiële steun voor grensbeheer en visa (A8-0089/2019 - Tanja Fajon)  
 

Het Europees Parlement zet vandaag het licht op groen voor een forse verhoging van de middelen voor grensbewaking en binnenlandse veiligheid. Er komt een nieuw Fonds voor geïntegreerd grensbeheer (IBMF) van meer dan 8 miljard euro om de nationale grenswachten te ondersteunen, bovenop de verdere uitbouw van de Europese Grens- en kustwacht met 10 000 grenswachten. Daarnaast wordt ook het Fonds voor interne veiligheid (ISF), waarop de nationale politie een beroep kan doen, aangevuld tot 2,5 miljard euro.
Met de nieuwe meerjarenbegroting wil het Parlement een helder signaal sturen aan alle Europeanen dat de EU er is om hen te beschermen. De Europese middelen voor grensbewaking worden verviervoudigd, naar 8 miljard euro, bovenop de uitbouw van de EU Grens- en kustwacht. Het nieuwe fonds moet de nationale grenswachten helpen met de aankoop van de modernste controleapparatuur, zoals automatische nummerplaatherkenning en douanescanners. Het Parlement keurt ook een forse uitbreiding goed van het EU-fonds voor binnenlandse veiligheid. De middelen voor automatische info-uitwisseling, grensoverschrijdende politieoperaties en Europese inlichtingensamenwerking worden meer dan verdubbeld, naar 2,5 miljard euro.
Het is nu aan de Europese regeringen om hun deel van het werk te doen en niet langer op de rem te staan.

Gecentraliseerd systeem voor de vaststelling welke lidstaten over informatie beschikken inzake veroordelingen van onderdanen van derde landen en staatlozen (A8-0018/2018 - Daniel Dalton)  
 

Vandaag heeft justitie vaak geen of een onvolledig zicht op het strafblad van onderdanen van derde landen. De nieuwe, gecentraliseerde Europese databank zal het mogelijk maken om snel en efficiënt strafregisters uit te wisselen tussen lidstaten om criminelen effectief te vervolgen. Om te voorkomen dat daders hun straf ontlopen, kan aan de hand van vingerafdrukken en gezichtsopnamen in de nieuwe databank ook makkelijker op valse identiteiten gecontroleerd worden.
Via het in 2012 ingevoerde Europees Strafregisterinformatiesysteem (Ecris) worden jaarlijks ongeveer 580 000 informatieverzoeken uitgewisseld tussen nationale rechterlijke instanties over eerdere veroordelingen van EU-onderdanen. De databank wordt nu uitgebreid met informatie over eerdere veroordelingen van onderdanen van derde landen en personen met dubbele nationaliteit in de EU, om zo de mazen in het net te dichten. Dat is cruciaal in de strijd tegen terrorisme en georganiseerde criminaliteit.

De cyberbeveiligingsverordening van de EU (A8-0264/2018 - Angelika Niebler)  
 

Staatsgestuurde cyberaanvallen vormen een ernstige bedreiging voor onze democratie. Het gaat van gerichte lekken en massale nepnieuwscampagnes om verkiezingen te beïnvloeden (Cambridge Analytica), tot bedrijfsspionage (de controverse rond Huawei) en het lamleggen van strategische doelwitten zoals energiecentrales, luchthavens en overheden (denk aan WannaCry in 2017, of APT28 in 2016).
De lidstaten pompen volop geld in cyberdefensie, maar dat gebeurt zeer gefragmenteerd en op nog veel te kleine schaal. We moeten Europees de krachten bundelen om cyberaanvallen effectief af te weren en terug te slaan. Cyberaanvallen laten zich immers niet door landsgrenzen tegenhouden. De oprichting van het nieuwe EU-cyberbeveiligingsagentschap is een belangrijke sprong vooruit. De centrale Europese cyberdefensiehub moet vanaf 2020 de nationale diensten coördineren en Europees kunnen terugslaan bij grensoverschrijdende aanvallen. Ook de versnipperde nationale cyberbeveiligingscriteria moeten gelijkgetrokken worden.
Het Parlement neemt vandaag een pakket concrete maatregelen aan om de cyberveiligheid van de EU op te voeren. Het gaat om de oprichting van een Europees cyberbeveiligingsagentschap en strengere financiële sancties tegen misbruik van persoonsgegevens in het kader van de Europese verkiezingen.

Verzekering van motorrijtuigen (A8-0035/2019 - Dita Charanzová)  
 

De verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor elektrische fietsen met een maximale snelheid van 25 km/u wordt afgeschaft. Daarmee volgt Europa het Belgische voorbeeld.
De helft van alle fietsen die vandaag in België worden verkocht, is elektrisch – een vervijfvoudiging in zes jaar tijd. De omslag naar elektrisch fietsen zorgt ervoor dat steeds meer mensen de fiets kiezen voor hun woon-werkverkeer of een winkelbezoek. Die kentering naar duurzame mobiliteit moeten we uiteraard aanmoedigen.
E-bikes (geen speed-pedelecs) halen maximaal 25 km/u. De meeste elektrische fietsen zijn vandaag trouwens al verzekerd via de familiale verzekering. België heeft vorige zomer al de stap gezet naar de schrapping van de aansprakelijkheidsverzekering voor e-bikes. Het is een goede zaak dat Europa nu volgt. We roepen de EU-regeringen op om hierover nu snel een akkoord af te sluiten met het Parlement.

Gebruik van cannabis voor medische doeleinden (B8-0071/2019)  
 

Het is goed dat het Europees Parlement vandaag duidelijkheid vraagt over het huidige gebruik en het juridisch kader van medicinale cannabis in de EU. Vandaag is het hoogst onduidelijk welk gebruik in welk land toegelaten is. Het is hoog tijd dat er een duidelijke juridische definitie en etikettering komt voor goedgekeurde, op cannabis gebaseerde medicijnen. We pleiten voor een gestandaardiseerde aanpak in de hele Europese Unie.
Daarnaast moet er in de volgende Europese begroting dringend meer financiering komen voor wetenschappelijk onderzoek, dat aan de basis moet liggen voor elke goedkeuring van medicinale cannabis. We moeten zowel de financiële als de wetgevingsbarrières voor dit onderzoek wegwerken. De lidstaten dienen ook de terugbetaling van deze medicijnen te regelen. Zo krijgen de patiënten die er echt behoefte aan hebben, gemakkelijker toegang tot op cannabis gebaseerde medicijnen.
Er is voldoende wetenschappelijk bewijs dat op cannabis gebaseerde medicijnen bij patiënten die aan verschillende ziektes lijden, een zeer grote hulp kunnen zijn. Zo verlichten ze de misselijkheid waarmee kankerpatiënten geconfronteerd worden na chemotherapie. Ook bij MS, ALS en andere chronische ziektes zoals reuma of epilepsie is het positieve effect van medicinale cannabis voldoende aangetoond.

Tenuitvoerlegging van de richtlijn grensoverschrijdende gezondheidszorg (A8-0046/2019 - Ivo Belet)  
 

Vandaag stemmen we over het verslag over de tenuitvoerlegging van de richtlijn grensoverschrijdende gezondheidszorg. Wanneer patiënten naar het buitenland trekken op zoek naar medische hulp, krijgen ze nog te vaak te maken met allerlei hinderlijke obstakels. Het Parlement schaart zich nu achter een reeks maatregelen die broodnodig zijn om de huidige drempels te verlagen en alle patiënten toegang te geven tot de best mogelijk behandeling.
Enerzijds moeten we prioritair werk maken van brede informatiecampagnes om patiënten beter te informeren over hun rechten. Het is ook essentieel dat we inzetten op de oprichting van informatiepunten waar zowel patiënten als zorgverleners terechtkunnen met al hun vragen. Ook de uitwisseling van patiëntengegevens over de grenzen heen moet bijdragen tot een betere dienstverlening. Dankzij deze maatregelen kunnen patiënten een geïnformeerde keuze maken, en kunnen de zorgverleners de best passende zorg kiezen.
Anderzijds moeten de lidstaten meer gaan samenwerken in de strijd tegen zeldzame ziektes. Er moeten gespecialiseerde medische centra voor deze ziektes komen. Op deze manier kunnen patiënten uit de hele EU op één gespecialiseerde plek terecht, waar alle kennis gecentraliseerd wordt. Dit moet de behandeling van allerlei zeldzame ziektes, zoals kanker, ten goede komen.

Conclusies en aanbevelingen van de Bijzondere Commissie terrorisme (A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier, Helga Stevens)  
 

De laffe aanslag in Straatsburg maakt duidelijk dat we Europees nog veel nauwer moeten samenwerken om burgers effectief te beschermen. Elk onschuldig slachtoffer is er een te veel. We zijn het aan hen verplicht om de samenwerking verder op te voeren.
Europa heeft de voorbije jaren kordate maatregelen genomen. Het aantal Syriëstrijders is quasi tot nul herleid door strengere controles aan de buitengrenzen en betere info-uitwisseling. Vandaag zijn de meeste daders geradicaliseerd binnen Europa, via online propaganda, sociale media, vage haatpredikers. Prioriteit is dat Europa samen met de lidstaten de strijd tegen radicalisering online en offline opvoert. Door van Europol dé centrale digitale terrorismebestrijdingseenheid te maken. Door een Europese watchlist van extremistische predikers op te starten. Door verenigingen op te doeken en hun geldstromen af te sluiten waar opgeroepen wordt tot haat of geweld. En door automatisch info uit te wisselen over geradicaliseerde gevangenen.
De EU moet ook de controles aan de buitengrenzen verder aanscherpen, door de EU-Grenswacht te connecteren met alle databanken, zodat snel kan opgetreden worden tegen valse paspoorten en verdachte criminelen. We moeten de mazen sluiten. Als er een terrein is waar Europa zijn meerwaarde kan bewijzen, dan is het hier. Het is onze plicht om de maatregelen in dit verslag hard te maken.

Contact