Mia DE VITS : 6de zittingsperiode 

Fracties 

 • 20-07-2004 / 29-06-2009 : Sociaal-democratische Fractie in het Europees Parlement - Lid

National parties 

 • 20-07-2004 / 29-06-2009 : Socialistische Partij.Anders- Sociaal, Progressief, Internationaal, Regionaal, Integraal Democratisch, Toekomstgericht (België)

Quaestor 

 • 21-07-2004 / 15-01-2007 : Europees Parlement
 • 21-07-2004 / 15-01-2007 : Bureau van het Europees Parlement
 • 16-01-2007 / 29-06-2009 : Europees Parlement
 • 16-01-2007 / 29-06-2009 : Bureau van het Europees Parlement

Leden 

 • 20-07-2004 / 15-01-2007 : Quaestoren
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Commissie interne markt en consumentenbescherming
 • 15-09-2004 / 31-12-2006 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Bulgarije
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie interne markt en consumentenbescherming
 • 16-01-2007 / 29-06-2009 : Quaestoren
 • 31-01-2007 / 29-06-2009 : Commissie interne markt en consumentenbescherming
 • 15-03-2007 / 29-06-2009 : Delegatie voor de betrekkingen met India

Plaatsvervanger 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Commissie economische en monetaire zaken
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Tijdelijke Commissie beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen in de uitgebreide Unie 2007-2013
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie economische en monetaire zaken
 • 31-01-2007 / 29-06-2009 : Commissie economische en monetaire zaken

all-activities 

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 52 bis van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 53, artikel 54, bijlage V van het Reglement

ADVIES over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1927/2006 tot oprichting van een Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering  
- ECON_AD(2009)420063 -  
-
ECON 
ADVIES inzake de modernisering van het arbeidsrecht met het oog op de uitdagingen van de 21ste eeuw  
- IMCO_AD(2007)388479 -  
-
IMCO 
ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende betalingsdiensten in de interne markt en tot wijziging van de Richtlijnen 97/7/EG, 2002/12/EG en 2002/65/EG  
- IMCO_AD(2006)372127 -  
-
IMCO 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 133 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Presentielijst 
Deze presentielijst is een uittreksel van de notulen van de plenaire vergadering van de 6e zittingsperiode. De hierin vervatte gegevens dienen slechts ter informatie en bestrijken de ambtsperiode van het lid in het Europees Parlement. Dit zijn ruwe gegevens. Zij zijn niet gecorrigeerd in verband met gerechtvaardigde afwezigheid wegens ziekte, moeder- of vaderschapsverlof, toegestane activiteiten van parlementaire delegaties, enz.