Miguel PORTAS : 7de zittingsperiode 

Fracties 

 • 14-07-2009 / 22-01-2012 : Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links - Lid van het bureau
 • 23-01-2012 / 24-04-2012 : Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links - Lid

National parties 

 • 14-07-2009 / 24-04-2012 : Bloco de Esquerda (Portugal)

Ondervoorzitter 

 • 15-10-2009 / 31-07-2011 : Bijzondere Commissie financiële, economische en sociale crisis

Leden 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Begrotingscommissie
 • 16-09-2009 / 24-04-2012 : Delegatie voor de betrekkingen met de Maghreblanden en de Unie van de Arabische Maghreb
 • 16-09-2009 / 24-04-2012 : Delegatie voor de betrekkingen met Irak
 • 08-10-2009 / 14-10-2009 : Bijzondere Commissie financiële, economische en sociale crisis
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Bijzondere commissie beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen voor een duurzame Europese Unie na 2013
 • 19-01-2012 / 24-04-2012 : Begrotingscommissie

Plaatsvervanger 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie economische en monetaire zaken
 • 16-09-2009 / 24-04-2012 : Delegatie voor de betrekkingen met de Masjraklanden
 • 16-09-2009 / 24-04-2012 : Delegatie voor de betrekkingen met Iran
 • 19-01-2012 / 24-04-2012 : Commissie economische en monetaire zaken

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 194 en artikel 162, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 52 bis van het Reglement

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 205 bis van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van "Erasmus voor iedereen" Het programma van de Unie voor onderwijs, beroepsopleiding, jeugd en sport  
- BUDG_AD(2012)491064 -  
-
BUDG 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 133 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Vragen aan de ECB en vragen aan de ECB over het GTM en het GAM 
Ieder lid kan bij de ECB vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen, alsook vragen over het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme en het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme. Deze vragen worden eerst bij de voorzitter van de bevoegde commissie ingediend. Artikel 131, artikel 131 bis, bijlage II van het Reglement

Antwoorden op vragen aan de ECB en op vragen aan de ECB over het GTM en het GAM 
Antwoorden op vragen met verzoek om schriftelijk antwoord aan de ECB, alsook op vragen over het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme en het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme. Artikel 131, artikel 131 bis, bijlage II van het Reglement

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en diversiteit bij de bepaling van de bijzondere taken die de lidstaten voor sociale huisvesting toebedelen  
- P7_DCL(2010)0085 - Vervallen  
Françoise CASTEX , Jean-Luc BENNAHMIAS , Frank ENGEL , Miguel PORTAS , Heide RÜHLE  
Datum bekendmaking : 10-11-2010
Vervaldatum : 17-02-2011
Aantal ondertekenaars : 164 - 17-02-2011

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen