Raül ROMEVA i RUEDA : 7de zittingsperiode 

Fracties 

 • 14-07-2009 / 31-01-2012 : Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie - Ondervoorzitter
 • 01-02-2012 / 20-03-2013 : Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie - Ondervoorzitter
 • 21-03-2013 / 30-06-2014 : Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie - Ondervoorzitter

National parties 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Iniciativa per Catalunya Verds (Spanje)

Leden 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
 • 16-09-2009 / 12-02-2012 : Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met de landen in Midden-Amerika
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie visserij
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

Plaatsvervanger 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie visserij
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
 • 16-09-2009 / 17-04-2013 : Delegatie voor de betrekkingen met de Zuidoost-Aziatische landen en de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN)
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
 • 13-02-2012 / 30-06-2014 : Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied
 • 30-05-2013 / 30-06-2014 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 194 en artikel 162, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 52 bis van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 53, artikel 54, bijlage V van het Reglement

ADVIES inzake de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep  
- LIBE_AD(2013)510768 -  
-
LIBE 
ADVIES over het ontwerp van besluit van de Raad inzake de sluiting van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Marokko betreffende liberaliseringsmaatregelen voor het onderlinge handelsverkeer van landbouwproducten, verwerkte landbouwproducten, vis en visserijproducten, inzake de vervanging van de protocollen nrs. 1, 2 en 3 en de bijlagen daarbij, en houdende wijziging van de Euromediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds  
- PECH_AD(2011)469875 -  
-
PECH 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 205 bis van het Reglement

ADVIES over de bestrijding van jeugdwerkloosheid: mogelijke uitwegen  
- FEMM_AD(2013)508138 -  
-
FEMM 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma "Rechten en burgerschap" voor de periode 2014-2020  
- FEMM_AD(2012)491197 -  
-
FEMM 
ADVIES inzake kleinschalige en ambachtelijke visserij en de hervorming van het GVB  
- FEMM_AD(2012)483748 -  
-
FEMM 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 133 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Vragen aan de ECB en vragen aan de ECB over het GTM en het GAM 
Ieder lid kan bij de ECB vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen, alsook vragen over het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme en het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme. Deze vragen worden eerst bij de voorzitter van de bevoegde commissie ingediend. Artikel 131, artikel 131 bis, bijlage II van het Reglement

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de onmiddellijke beëindiging van de mishandeling van windhonden in Europa  
- P7_DCL(2013)0006 - Vervallen  
Michèle STRIFFLER , Louis MICHEL , Dan JØRGENSEN , Raül ROMEVA i RUEDA , Kartika Tamara LIOTARD , Santiago FISAS AYXELÀ , Sirpa PIETIKÄINEN , Cristian Dan PREDA , Iva ZANICCHI , Sonia ALFANO , Gianni VATTIMO , Andrea ZANONI  
Datum bekendmaking : 15-04-2013
Vervaldatum : 15-07-2013
Aantal ondertekenaars : 221 - 15-07-2013
Schriftelijke verklaring over het verdrag van de Raad van Europa inzake de voorkoming en bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld  
- P7_DCL(2012)0037 - Vervallen  
Britta THOMSEN , Mikael GUSTAFSSON , Barbara MATERA , Antonyia PARVANOVA , Raül ROMEVA i RUEDA  
Datum bekendmaking : 19-11-2012
Vervaldatum : 19-02-2013
Aantal ondertekenaars : 287 - 07-02-2013
Schriftelijke verklaring over de erkenning van meervoudige chemische overgevoeligheid en elektromagnetische overgevoeligheid in de internationale statistische classificatie van ziekten en met gezondheid verband houdende problemen (ICD)  
- P7_DCL(2012)0014 - Vervallen  
Raül ROMEVA i RUEDA , Kriton ARSENIS , Willy MEYER , Michèle RIVASI , Oreste ROSSI  
Datum bekendmaking : 12-03-2012
Vervaldatum : 14-06-2012
Aantal ondertekenaars : 188 - 14-06-2012

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen