Alessandra MUSSOLINI : 8e zittingsperiode 

Fracties 

 • 01-07-2014 / 29-11-2016 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid
 • 30-11-2016 / 11-12-2016 : Niet-fractiegebonden leden
 • 12-12-2016 / 01-07-2019 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid

National parties 

 • 01-07-2014 / 03-09-2018 : Forza Italia (Italië)
 • 04-09-2018 / 05-06-2019 : Independent (Italië)
 • 06-06-2019 / 01-07-2019 : Forza Italia (Italië)

Leden 

 • 01-07-2014 / 13-07-2014 : Commissie vervoer en toerisme
 • 14-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Plaatsvervanger 

 • 01-07-2014 / 30-11-2016 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 01-07-2014 / 30-11-2016 : Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
 • 14-07-2014 / 30-11-2016 : Delegatie voor de betrekkingen met India
 • 12-01-2017 / 18-01-2017 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 12-01-2017 / 18-01-2017 : Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie interne markt en consumentenbescherming
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur 
De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Ontwerpresolutie(s) 
Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Mondelinge vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Uitgebreide interpellaties 
Uitgebreide interpellaties met verzoek om schriftelijk antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 139, bijlage III van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke stemverklaringen 
Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Emissienormen voor nieuwe personenauto's en nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen (A8-0287/2018 - Miriam Dalli) IT  
 

Il mio voto a favore della relazione deriva dalla convinzione che, la definizione di standard di riduzione delle emissioni ambiziosi, rappresenti un obiettivo che l'Unione europea ha il compito di perseguire, per il bene dell'ambiente, e della salute delle generazioni future.

Overeenkomst EU-Marokko inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking: voorwaarden voor de deelname van Marokko aan het partnerschap voor onderzoek en innovatie in het Middellandse Zeegebied (het Prima-initiatief) (A8-0281/2018 - Aldo Patriciello) IT  
 

Mi sono espressa a favore della relazione a firma del collega Patriciello, poiché ritengo che la creazione di condizioni per un'efficiente cooperazione scientifica e tecnologica tra Unione europea e Marocco, non apporterà soltanto vantaggi tangibili in questi settori, ma sarà altresì propedeutica al potenziamento del dialogo tra le parti anche in altri ambiti.

Verlenging van de Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de EU en de VS (A8-0212/2018 - Rolandas Paksas) IT  
 

L'Unione europea intrattiene con gli Stati Uniti relazioni più intense in materia di scienza, tecnologia e innovazione rispetto a qualsiasi altro paese extra europeo. Una maggiore cooperazione tra le parti può portare a una significativa crescita economica, alla creazione di posti di lavoro e al miglioramento della qualità della vita per i cittadini su entrambe le sponde dell'Atlantico. Per questo mi sono espressa a favore della relazione prorogando l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo degli Stati Uniti d'America per un nuovo periodo di cinque anni.

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Individuele ontwerpresoluties  
Elk lid kan een ontwerpresolutie indienen over een onderwerp dat binnen het kader van de werkzaamheden van de EU valt. Ontvankelijke ontwerpresoluties worden verwezen naar de bevoegde commissie, die moet besluiten over de te volgen procedure. Artikel 143

ONTWERPRESOLUTIE over de instelling van een Europese Dag van het mediterrane dieet  
- B8-0595/2018  

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over toetreding van de EU tot het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind,  
- P8_DCL(2016)0135 - Vervallen  
Alessandra MUSSOLINI , Caterina CHINNICI , Anna Maria CORAZZA BILDT , Jean LAMBERT , Roberta METSOLA , Nicola CAPUTO , Nathalie GRIESBECK , Mairead McGUINNESS , Fabio Massimo CASTALDO , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Barbara SPINELLI , József NAGY , Enrico GASBARRA , Constance LE GRIP , Doru-Claudian FRUNZULICĂ  
Datum bekendmaking : 12-12-2016
Vervaldatum : 12-03-2017
Aantal ondertekenaars : 120 - 13-03-2017
Schriftelijke verklaring over drinkwater als grondrecht  
- P8_DCL(2016)0071 - Vervallen  
Aldo PATRICIELLO , Alessandra MUSSOLINI , Marek PLURA , Ivo VAJGL , Filiz HYUSMENOVA , Nessa CHILDERS , Romana TOMC , Viorica DĂNCILĂ , Damian DRĂGHICI , Laurenţiu REBEGA , Marlene MIZZI , Alessia Maria MOSCA , Rolandas PAKSAS , Enrico GASBARRA , Alberto CIRIO , Fulvio MARTUSCIELLO , Remo SERNAGIOTTO , Giovanni LA VIA , Demetris PAPADAKIS , Hugues BAYET , Marian-Jean MARINESCU , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Biljana BORZAN , Victor NEGRESCU , Fabio Massimo CASTALDO , Milan ZVER , Svetoslav Hristov MALINOV , Igor ŠOLTES , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Dominique BILDE , Monika SMOLKOVÁ , Marc TARABELLA  
Datum bekendmaking : 12-09-2016
Vervaldatum : 12-12-2016
Aantal ondertekenaars : 78 - 13-12-2016
Schriftelijke verklaring over chronische niet-kankerpijn bij personen ouder dan 65  
- P8_DCL(2016)0065 - Vervallen  
Giovanni LA VIA , Elisabetta GARDINI , Françoise GROSSETÊTE , Gianni PITTELLA , Cristian-Silviu BUŞOI , Alessandra MUSSOLINI , Ian DUNCAN , Francisco de Paula GAMBUS MILLET , Santiago FISAS AYXELÀ , Remo SERNAGIOTTO , Mercedes BRESSO , Pavel POC  
Datum bekendmaking : 12-09-2016
Vervaldatum : 12-12-2016
Aantal ondertekenaars : 136 - 13-12-2016

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen