Sajjad KARIM : 7de zittingsperiode 

Fracties 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Fractie Europese Conservatieven en Hervormers - Lid

National parties 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Conservative Party (Verenigd Koninkrijk)

Leden 

 • 16-07-2009 / 07-06-2011 : Commissie industrie, onderzoek en energie
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met de Masjraklanden
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied
 • 08-06-2011 / 18-01-2012 : Commissie juridische zaken
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie juridische zaken

Plaatsvervanger 

 • 21-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
 • 16-09-2009 / 27-03-2011 : Delegatie voor de betrekkingen met Canada
 • 10-11-2009 / 07-06-2011 : Commissie juridische zaken
 • 08-06-2011 / 18-01-2012 : Commissie industrie, onderzoek en energie
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie industrie, onderzoek en energie
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

all-activities 

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 52 bis van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 53, artikel 54, bijlage V van het Reglement

ADVIES inzake onlinegokken op de interne markt  
- JURI_AD(2011)467022 -  
-
JURI 
ADVIES over de voltooiing van de interne markt voor e-handel  
- JURI_AD(2010)441006 -  
-
JURI 
ADVIES over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 1998/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG en 2009/65/EG wat de bevoegdheden van de Europese Bankautoriteit, de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen en de Europese Autoriteit voor effecten en markten betreft  
- JURI_AD(2010)438379 -  
-
JURI 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 205 bis van het Reglement

ADVIES inzake de evaluatie van de rechtspleging in relatie tot de strafrechtspleging en het rechtsstaatbeginsel  
- JURI_AD(2014)528063 -  
-
JURI 
ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende betalingsdiensten in de interne markt, houdende wijziging van de Richtlijnen 2002/65/EG, 2013/36/EU en 2009/110/EG en houdende intrekking van Richtlijn 2007/64/EG  
- JURI_AD(2013)523013 -  
-
JURI 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de veiligheid van consumentenproducten en tot intrekking van Richtlijn 87/357/EEG van de Raad en Richtlijn 2001/95/EG van de Raad  
- ITRE_AD(2013)514880 -  
-
ITRE 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 133 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen 

Verklaringen betreffende de aanwezigheid van leden, als gevolg van een uitnodiging, op door derden georganiseerde evenementen 

Contact