Sajjad KARIM : Opinions - as shadow rapporteur 

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 205 bis van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking  
- INTA_AD(2019)629557 -  
-
INTA 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad ter bevordering van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten  
- JURI_AD(2018)628386 -  
-
JURI 
ADVIES inzake transparant en verantwoord beheer van natuurlijke hulpbronnen in ontwikkelingslanden: bossen  
- INTA_AD(2018)616682 -  
-
INTA 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van verordening (EU) nr. 182/2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren  
- INTA_AD(2017)610686 -  
-
INTA 
ADVIES inzake de toegang van het publiek tot documenten (artikel 116, lid 7) in de periode 2014-2015  
- JURI_AD(2016)571798 -  
-
JURI 
ADVIES inzake de jaarverslagen 2012-2013 over subsidiariteit en proportionaliteit  
- INTA_AD(2015)554679 -  
-
INTA 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van de Raad tot instelling van het Europees Openbaar Ministerie  
- JURI_AD(2015)549131 -  
-
JURI 

Contact