Evgeni KIRILOV : 7de zittingsperiode 

Fracties 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement - Lid

National parties 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Coalition for Bulgaria (Bulgarije)

Voorzitter 

 • 29-05-2013 / 30-06-2014 : Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest

Leden 

 • 16-07-2009 / 08-05-2011 : Commissie regionale ontwikkeling
 • 16-09-2009 / 28-05-2013 : Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissies EU-Armenië, EU-Azerbeidzjan en EU-Georgië
 • 09-05-2011 / 18-01-2012 : Commissie buitenlandse zaken
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie buitenlandse zaken
 • 29-05-2013 / 30-06-2014 : Conferentie van delegatievoorzitters

Plaatsvervanger 

 • 16-07-2009 / 08-05-2011 : Commissie buitenlandse zaken
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Subcommissie veiligheid en defensie
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië
 • 05-07-2011 / 18-01-2012 : Commissie regionale ontwikkeling
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie regionale ontwikkeling
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Subcommissie veiligheid en defensie

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 194 en artikel 162, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 52 bis van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur 
De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 205 bis van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 53, artikel 54, bijlage V van het Reglement

ADVIES inzake de tenuitvoerlegging van de wetgeving op gebied van het gemeenschappelijk Europees luchtruim  
- AFET_AD(2012)486143 -  
-
AFET 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 205 bis van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende EU-richtsnoeren voor de ontwikkeling van het trans-Europees vervoersnet  
- REGI_AD(2012)492666 -  
-
REGI 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een Europees nabuurschapsinstrument  
- REGI_AD(2012)487921 -  
-
REGI 
ADVIES inzake de herziening van het Europees nabuurschapsbeleid  
- REGI_AD(2011)472053 -  
-
REGI 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 133 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over afschaffing van de beperkingen voor werknemers uit de nieuwe lidstaten  
- P7_DCL(2010)0023 - Vervallen  
Corina CREȚU , Daciana Octavia SÂRBU , Ioan ENCIU , Evgeni KIRILOV , Iliana IVANOVA  
Datum bekendmaking : 19-04-2010
Vervaldatum : 09-09-2010
Aantal ondertekenaars : 81 - 09-09-2010

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen