Elisabeth MORIN-CHARTIER : 8e zittingsperiode 

Fracties 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid

National parties 

 • 01-07-2014 / 29-05-2015 : Union pour un Mouvement Populaire (Frankrijk)
 • 30-05-2015 / 20-02-2018 : Les Républicains (Frankrijk)
 • 21-02-2018 / 01-07-2019 : Indépendant (Frankrijk)

Quaestor 

 • 02-07-2014 / 17-01-2017 : Europees Parlement
 • 18-01-2017 / 01-07-2019 : Europees Parlement

Leden 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • 02-07-2014 / 16-01-2017 : Bureau van het Europees Parlement
 • 02-07-2014 / 17-01-2017 : Quaestoren
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met India
 • 18-01-2017 / 01-07-2019 : Bureau van het Europees Parlement
 • 18-01-2017 / 01-07-2019 : Quaestoren
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

Plaatsvervanger 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie cultuur en onderwijs
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie cultuur en onderwijs

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur 
De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake de situatie in het Middellandse Zeegebied en de noodzaak van een holistische EU-aanpak van migratie  
- EMPL_AD(2016)571679 -  
-
EMPL 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES over aanbevelingen aan de Europese Commissie over de onderhandelingen over de Overeenkomst betreffende de handel in diensten (TiSA)  
- EMPL_AD(2015)567760 -  
-
EMPL 

Ontwerpresolutie(s) 
Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Mondelinge vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke stemverklaringen 
Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Kwijting 2017: Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER) (A8-0113/2019 - Petri Sarvamaa) FR  
 

J’ai voté en faveur du rapport SARVAMAA concernant l’approbation de la décharge 2017 de l’Agence de Coopération des Régulateurs de l'Énergie, ou ACER.
La décharge évalue la fiabilité et la transparence de la tenue de budget et de la tenue financière de l’ACER à la fin 2017. Ce rapport regroupe les avis de la Cour Européenne des Auditeurs sur la légalité des procédures, des transactions financières, des contrôles internes, des gestions de conflits, etc., réalisés par les différentes agences européennes. La Cour Européenne des Auditeurs a approuvé la décharge de l’ACER pour leur budget 2017, et je suis leur avis.

Kwijting 2017: Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) (A8-0120/2019 - Petri Sarvamaa) FR  
 

J’ai voté en faveur du rapport SARVAMAA concernant l’approbation de la décharge 2017 de l’Agence européenne de la sécurité aérienne, ou AESA.
La décharge évalue la fiabilité et la transparence de la tenue de budget et de la tenue financière de l’AESA à la fin 2017. Ce rapport regroupe les avis de la Cour des comptes européenne sur la légalité des procédures, des transactions financières, des contrôles internes, des gestions de conflits, etc., réalisés par les différentes agences européennes. La Cour des comptes européenne a approuvé la décharge de l’AESA pour leur budget 2017, et je suis leur avis.

Kwijting 2017: Europese Bankautoriteit (EBA) (A8-0124/2019 - Petri Sarvamaa) FR  
 

J’ai voté en faveur du rapport SARVAMAA concernant l’approbation de la décharge 2017 de l’Autorité Bancaire Européenne.
La décharge évalue la fiabilité et la transparence de la tenue de budget et de la tenue financière de l’Autorité Bancaire Européenne à la fin 2017. Ce rapport regroupe les avis de la Cour Européenne des Auditeurs sur la légalité des procédures, des transactions financières, des contrôles internes, des gestions de conflits, etc., réalisés par les différentes agences européennes. La Cour Européenne des Auditeurs a approuvé la décharge de l’Autorité Bancaire Européenne pour leur budget 2017, et je suis leur avis.

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de bescherming van kinderen van gedetineerde ouders  
- P8_DCL(2016)0084 - Vervallen  
Patrizia TOIA , Sergio Gaetano COFFERATI , Caterina CHINNICI , Silvia COSTA , Anna Maria CORAZZA BILDT , Luigi MORGANO , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Nathalie GRIESBECK , Marian HARKIN , Jean LAMBERT  
Datum bekendmaking : 12-09-2016
Vervaldatum : 12-12-2016
Aantal ondertekenaars : 276 - 13-12-2016
Schriftelijke verklaring over bevordering van godsdienstvrijheid in Pakistan, en houdende veroordeling van de ongerechtvaardigde detentie van mevrouw Asia Bibi  
- P8_DCL(2016)0055 - Vervallen  
Antonio TAJANI , Lars ADAKTUSSON , György HÖLVÉNYI , Mairead McGUINNESS , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Jan OLBRYCHT , Marijana PETIR , Cristian Dan PREDA , Massimiliano SALINI , Silvia COSTA , David Maria SASSOLI , Patrizia TOIA , Dennis de JONG , Peter van DALEN  
Datum bekendmaking : 25-05-2016
Vervaldatum : 25-08-2016
Aantal ondertekenaars : 282 - 25-08-2016
Schriftelijke verklaring over universele toegang tot kraamzorg  
- P8_DCL(2016)0015 - Vervallen  
Filiz HYUSMENOVA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Nathalie GRIESBECK , Louis MICHEL , Ivan JAKOVČIĆ , Gabriele ZIMMER , Marc TARABELLA , Jana ŽITŇANSKÁ , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Jean LAMBERT , Mariya GABRIEL , Caterina CHINNICI  
Datum bekendmaking : 24-02-2016
Vervaldatum : 24-05-2016
Aantal ondertekenaars : 174 - 25-05-2016

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen