Ramona Nicole MĂNESCU : 8e zittingsperiode 

Fracties 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid

National parties 

 • 01-07-2014 / 28-05-2018 : Partidul Naţional Liberal (Roemenië)
 • 29-05-2018 / 01-07-2019 : - (Roemenië)

Ondervoorzitter 

 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met de Masjraklanden

Leden 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie buitenlandse zaken
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met de Masjraklanden
 • 12-09-2016 / 04-10-2016 : Delegatie in het Parlementair Partnerschapscomité EU-Armenië, de Parlementaire Samenwerkingscommissie EU-Azerbeidzjan en het Parlementair Associatiecomité EU-Georgië
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie buitenlandse zaken
 • 16-04-2018 / 01-07-2018 : Delegatie in het Parlementair Partnerschapscomité EU-Armenië, de Parlementaire Samenwerkingscommissie EU-Azerbeidzjan en het Parlementair Associatiecomité EU-Georgië

Plaatsvervanger 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie vervoer en toerisme
 • 14-07-2014 / 24-07-2016 : Delegatie voor de betrekkingen met het Arabisch schiereiland
 • 30-03-2015 / 18-01-2017 : Subcommissie mensenrechten
 • 05-10-2016 / 19-03-2018 : Delegatie voor de betrekkingen met het Arabisch schiereiland
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie vervoer en toerisme
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Subcommissie mensenrechten
 • 01-02-2017 / 01-07-2019 : Commissie internationale handel
 • 21-06-2018 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met het Arabisch schiereiland

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend (herschikking)  
- AFET_AD(2017)599593 -  
-
AFET 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het Asielagentschap van de Europese Unie en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 439/2010  
- AFET_AD(2016)589496 -  
-
AFET 

Ontwerpresolutie(s) 
Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Mondelinge vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Uitgebreide interpellaties 
Uitgebreide interpellaties met verzoek om schriftelijk antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 139, bijlage III van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de bestrijding van seksueel misbruik van kinderen op internet  
- P8_DCL(2016)0056 - Vervallen  
Kostas CHRYSOGONOS , Monika SMOLKOVÁ , Miltiadis KYRKOS , Professor Dubravka ŠUICA , António MARINHO E PINTO , Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI , Takis HADJIGEORGIOU , Tadeusz ZWIEFKA , Kostadinka KUNEVA , Ramona Nicole MĂNESCU  
Datum bekendmaking : 06-06-2016
Vervaldatum : 06-09-2016
Aantal ondertekenaars : 85 - 07-09-2016
Schriftelijke verklaring over de internationalisering van kmo's in de EU  
- P8_DCL(2016)0038 - Vervallen  
Maria GRAPINI , Cristian-Silviu BUŞOI , Ramona Nicole MĂNESCU , Nicola CAPUTO , Nicola DANTI , Isabella DE MONTE , Ana GOMES , Theresa GRIFFIN , Marlene MIZZI , Georgi PIRINSKI , Olga SEHNALOVÁ , Ivan JAKOVČIĆ , Norica NICOLAI , Jozo RADOŠ  
Datum bekendmaking : 11-04-2016
Vervaldatum : 11-07-2016
Aantal ondertekenaars : 152 - 12-07-2016
Schriftelijke verklaring over de noodzaak om het Koninkrijk Marokko te behouden als strategische partner van de Europese Unie  
- P8_DCL(2016)0005 - Vervallen  
Rachida DATI , Hugues BAYET , Ramona Nicole MĂNESCU , Louis MICHEL , Gilles PARGNEAUX , Franck PROUST , Frédérique RIES , Robert ROCHEFORT , Siôn SIMON , Marc TARABELLA  
Datum bekendmaking : 18-01-2016
Vervaldatum : 18-04-2016
Aantal ondertekenaars : 147 - 19-04-2016

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen 

Verklaringen betreffende de aanwezigheid van leden, als gevolg van een uitnodiging, op door derden georganiseerde evenementen