Csaba SÓGOR : 8e zittingsperiode 

Fracties 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid

National parties 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Uniunea Democrată Maghiară din România (Roemenië)

Leden 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met Japan
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Plaatsvervanger 

  • 09-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met de Zuidoost-Aziatische landen en de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN)
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2017/825 om de financiële middelen van het steunprogramma voor structurele hervormingen te verhogen en de algemene doelstelling ervan aan te passen  
- EMPL_AD(2018)620979 -  
-
EMPL 
ADVIES inzake het verslag over het EU-burgerschap 2017: versterking van de rechten van de burgers in een Unie van democratische verandering  
- LIBE_AD(2017)607915 -  
-
LIBE 
ADVIES inzake Naar een nieuw handelskader tussen de EU en Turkije en de modernisering van de douane-unie  
- LIBE_AD(2017)595635 -  
-
LIBE 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het instrument voor pretoetredingssteun (IPA III)  
- LIBE_AD(2019)625581 -  
-
LIBE 
ADVIES inzake de tenuitvoerlegging van de verdragsbepalingen inzake EU-burgerschap  
- LIBE_AD(2019)628589 -  
-
LIBE 
ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen  
- EMPL_AD(2018)625383 -  
-
EMPL 

Ontwerpresolutie(s) 
Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Mondelinge vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Uitgebreide interpellaties 
Uitgebreide interpellaties met verzoek om schriftelijk antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 139, bijlage III van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke stemverklaringen 
Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Auteursrechten in de digitale eengemaakte markt (A8-0245/2018 - Axel Voss) HU  
 

Megszavaztam az interneten érvényes szerzői jogi szabályokról szóló jelentést. Az irányelv hatására egyrészt ezentúl az európai sajtókiadók szerzői jogvédelemben részesülnek az interneten, ez pedig elsősorban az európai minőségi újságírást valamint az újságírók megfelelő díjazását fogja segíteni. A sajtókiadóknak joguk lesz az online platformoktól (például hírgyűjtő oldalaktól) a műveik felhasználása által generált bevételekből részesedésest kapni.
Ugyanakkor a megegyezés fontos az európai kreatív ágazat számára is. Az internetes platformok felelősek lesznek a szerzői jogok megsértéséért. Ez azt jelenti, hogy az európai szerzők, zeneszerzők és más szerzői jogok tulajdonosai védelmet élveznek majd az online világban. Az internet továbbra is szabad marad, viszont biztosítani fogjuk, hogy a nagy platformok ne használják fel tisztességtelenül mások munkáját, hanem megfelelő jogdíjat biztosítsanak a szerzők számára.

Tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen inzake nauwere samenwerking (A8-0038/2019 - Alain Lamassoure) HU  
 

A megerősített együttműködés jogintézményét a Lisszaboni Szerződés vezette be, de már azelőtt is sok példa volt az ilyen logika mentén létrejött mechanizmusokra, gondoljunk csak a schengeni övezetre vagy az eurózónára. Az EU tagállamai számának növekedésével arra kell számítani, hogy egyre több területen állhat elő az a helyzet, hogy a tagállamok nem mindegyike szeretné elmélyítené az együttműködést bizonyos területeken. Ez már korábban is előfordult, hiszen sem a schengeni övezetben, sem az eurózónában nem vesz részt az összes régi tagállam. Ezért a jövőben megnövekedhet a megerősített együttműködések száma és kiterjedtsége, ami egy teljesen jó megoldás arra, ha bizonyos területen az egyhangúság követelménye miatt nem sikerül előrehaladni. Sőt, azokon a területeken is el lehet gondolkodni az alkalmazásán, ahol minősített többséggel át lehetne vinni egy döntést. Az EU ugyanis csak úgy fejlődhet harmonikusan az összes tagállama megelégedésére, ha figyelembe veszi a tagállamok eltérő megközelítését és nem bélyegzi Európa-ellenesnek azokat a országokat, amelyek egy-egy kérdéseben nem követik a tagállamok többségét.

Tenuitvoerlegging van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie in het institutionele kader van de EU (A8-0051/2019 - Barbara Spinelli) HU  
 

A jelentés fontos megállapításokat tesz az Alapjogi Charta alkalmazására vonatkozóan, kiemelve, hogy az ezt előmozdító nemzeti politikák hiánya a Charta rendkívül alacsony mértékű kihasználtságát eredményezi nemzeti szinten. Ebből egyenesen következik, hogy a nem megfelelő végrehajtás tulajdonképpen aláássa a Charta általános következetességét és hatékonyságát. A probléma tehát adott: a nemzeti szintű végrehajtás hiánya, a bíróságok eltérő értelmezési gyakorlata miatt a polgárok nagyon kevéssé érzékelik azt, hogy a Charta megvédi az alapjogaikat, ez pedig rendkívül szomorú hír az Európai Unió számára. A legtöbb feladatuk itt a tagállamoknak lenne, az uniós intézményeknek viszont el kell érniük, hogy komoly figyelmet fordítsanak erre a területe. Ebben a kérdésben is a hitelesség és a polgárok elvárásainak való megfelelés merül fel: nem elegendő megalkotni egy jogi dokumentumot, el kell érni, hogy a rendelkezései a gyakorlatban is érvényesüljenek.

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de verschillen in samenstelling en kwaliteit van bepaalde producten op de oostelijke en westelijke markten van de EU  
- P8_DCL(2016)0053 - Vervallen  
Professor Dubravka ŠUICA , Zigmantas BALČYTIS , Zoltán BALCZÓ , Franc BOGOVIČ , Biljana BORZAN , Daniel BUDA , Nicola CAPUTO , Pál CSÁKY , Andor DELI , Georgios EPITIDEIOS , Norbert ERDŐS , Tanja FAJON , Anna FOTYGA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Elena GENTILE , György HÖLVÉNYI , Cătălin Sorin IVAN , Ivan JAKOVČIĆ , Artis PABRIKS , Emilian PAVEL , Alojz PETERLE , Marijana PETIR , Georgi PIRINSKI , Julia PITERA , Jozo RADOŠ , Liliana RODRIGUES , Dariusz ROSATI , Jacek SARYUSZ-WOLSKI , Branislav ŠKRIPEK , Monika SMOLKOVÁ , Csaba SÓGOR , Michaela ŠOJDROVÁ , Renate SOMMER , Ivan ŠTEFANEC , Davor Ivo STIER , Patricija ŠULIN , Pavel SVOBODA , Jana ŽITŇANSKÁ , Miroslav MIKOLÁŠIK , Marian-Jean MARINESCU , Andrejs MAMIKINS , Ivana MALETIĆ , Eduard KUKAN , Kateřina KONEČNÁ , Krišjānis KARIŅŠ , Olga SEHNALOVÁ , Milan ZVER , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Iuliu WINKLER , Ivo VAJGL , Inese VAIDERE , Traian UNGUREANU , Adam SZEJNFELD , Tibor SZANYI , Eleftherios SYNADINOS , Ruža TOMAŠIĆ , Merja KYLLÖNEN , Czesław Adam SIEKIERSKI , Monica MACOVEI  
Datum bekendmaking : 09-05-2016
Vervaldatum : 09-08-2016
Aantal ondertekenaars : 141 - 28-07-2016
Schriftelijke verklaring over het aanpakken van de jeugdwerkloosheid in de EU  
- P8_DCL(2016)0017 - Vervallen  
Claudia ȚAPARDEL , Deirdre CLUNE , Cătălin Sorin IVAN , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Renate WEBER , Marc TARABELLA , István UJHELYI , Daciana Octavia SÂRBU , Csaba SÓGOR , Cristian-Silviu BUŞOI , Hugues BAYET  
Datum bekendmaking : 07-03-2016
Vervaldatum : 07-06-2016
Aantal ondertekenaars : 214 - 08-06-2016
Schriftelijke verklaring over de bevordering van meertaligheid in de Europese Unie  
- P8_DCL(2015)0064 - Vervallen  
Ilhan KYUCHYUK , Andrejs MAMIKINS , Csaba SÓGOR , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Josep-Maria TERRICABRAS , Ernest MARAGALL , Ivan JAKOVČIĆ , Petr JEŽEK , Ivo VAJGL , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Jozo RADOŠ  
Datum bekendmaking : 26-10-2015
Vervaldatum : 26-01-2016
Aantal ondertekenaars : 62 - 27-01-2016

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen