Elisabeth JEGGLE : 7de zittingsperiode 

Fracties 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid

National parties 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Duitsland)

Ondervoorzitter 

 • 29-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met Canada

Leden 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Subcommissie mensenrechten
 • 16-09-2009 / 28-09-2009 : Delegatie voor de betrekkingen met Canada
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Subcommissie mensenrechten

Plaatsvervanger 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie buitenlandse zaken
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegazzjoni għall-Kumitati Parlamentari ta' Kooperazzjoni UE-Kazakistan, UE-Kirgiżistan, UE-Uzbekistan UE-Taġikistan u delegazzjonijiet għar-relazzjonijiet mat-Turkmenistan u l-Mongolja
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie buitenlandse zaken
 • 10-01-2013 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met Australië en Nieuw-Zeeland

all-activities 

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur 
De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2010, Afdeling III – Commissie  
- AGRI_AD(2009)427247 -  
-
AGRI 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over opneming van de wijnbouw in het immateriële werelderfgoed van de mensheid  
- P7_DCL(2013)0009 - Vervallen  
Esther HERRANZ GARCÍA , Pilar AYUSO , Michel DANTIN , Joseph DAUL , Paolo DE CASTRO , Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA , Iratxe GARCÍA PÉREZ , Elisabeth JEGGLE , Ana Maria MIRANDA PAZ , Giancarlo SCOTTÀ , Czesław Adam SIEKIERSKI , Sergio Paolo Francesco SILVESTRIS , Maria do Céu PATRÃO NEVES , Nuno MELO , Luis Manuel CAPOULAS SANTOS  
Datum bekendmaking : 20-05-2013
Vervaldatum : 20-08-2013
Aantal ondertekenaars : 132 - 20-08-2013
Schriftelijke verklaring over fietsroutes  
- P7_DCL(2013)0005 - Vervallen  
Silvia-Adriana ȚICĂU , Michael THEURER , Michael CRAMER , Ismail ERTUG , Tamás DEUTSCH , Eva LICHTENBERGER , Spyros DANELLIS , Mariya GABRIEL , Nadja HIRSCH , Ramona Nicole MĂNESCU , Ioan Mircea PAŞCU , Elisabeth JEGGLE , Viorica DĂNCILĂ  
Datum bekendmaking : 15-04-2013
Vervaldatum : 15-07-2013
Aantal ondertekenaars : 104 - 15-07-2013
Schriftelijke verklaring over beheer van het aantal honden in de Europese Unie  
- P7_DCL(2011)0026 - Aangenomen  
Daciana Octavia SÂRBU , Elisabeth JEGGLE , Raül ROMEVA i RUEDA , Adina-Ioana VĂLEAN , Janusz WOJCIECHOWSKI  
Datum bekendmaking : 06-06-2011
Vervaldatum : 13-10-2011
Datum van aanneming : 13-10-2011
Aangenomen tekst (met de namen van de ondertekenaars) : P7_TA(2011)0444
Aantal ondertekenaars : 400 - 13-10-2011

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen