Hélène FLAUTRE : 7de zittingsperiode 

Fracties 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie - Lid

National parties 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Europe Écologie (Frankrijk)

Voorzitter 

 • 17-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije

Leden 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
 • 16-09-2009 / 16-09-2009 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied
 • 17-09-2009 / 30-06-2014 : Conferentie van delegatievoorzitters
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Plaatsvervanger 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie buitenlandse zaken
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie buitenlandse zaken
 • 27-06-2012 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met de Maghreblanden en de Unie van de Arabische Maghreb

all-activities 

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling, als onderdeel van het Fonds voor interne veiligheid, van het instrument voor financiële steun voor de buitengrenzen en visa  
- AFET_AD(2012)489432 -  
-
AFET 
ADVIES inzake de herziening van het Europees nabuurschapsbeleid  
- LIBE_AD(2011)469892 -  
-
LIBE 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring inzake de oprichting van een Europees vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening  
- P7_DCL(2011)0025 - Aangenomen  
Georgios KOUMOUTSAKOS , Hélène FLAUTRE , Marian HARKIN , Vittorio PRODI  
Datum bekendmaking : 09-05-2011
Vervaldatum : 29-09-2011
Datum van aanneming : 29-09-2011
Aangenomen tekst (met de namen van de ondertekenaars) : P7_TA(2011)0432
Aantal ondertekenaars : 381 - 29-09-2011
Schriftelijke verklaring over de etikettering van goederen uit de bezette Palestijnse gebieden  
- P7_DCL(2010)0064 - Vervallen  
Arlene McCARTHY , Hélène FLAUTRE , Sirpa PIETIKÄINEN , Eva-Britt SVENSSON  
Datum bekendmaking : 06-09-2010
Vervaldatum : 06-12-2010
Aantal ondertekenaars : 110 - 06-12-2010

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen