Anne E. JENSEN : 7de zittingsperiode 

Fracties 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa - Lid

National parties 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Venstre, Danmarks Liberale Parti (Denemarken)

Ondervoorzitter 

 • 08-07-2010 / 30-06-2011 : Bijzondere commissie beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen voor een duurzame Europese Unie na 2013

Leden 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Begrotingscommissie
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU
 • 17-06-2010 / 07-07-2010 : Bijzondere commissie beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen voor een duurzame Europese Unie na 2013
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Begrotingscommissie

Plaatsvervanger 

 • 16-07-2009 / 12-05-2011 : Commissie vervoer en toerisme
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Rusland
 • 08-10-2009 / 31-07-2011 : Bijzondere Commissie financiële, economische en sociale crisis
 • 13-05-2011 / 18-01-2012 : Commissie economische en monetaire zaken
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie economische en monetaire zaken

all-activities 

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot uitvoering van de nauwere samenwerking op het gebied van belasting op financiële transacties  
- BUDG_AD(2013)506353 -  
-
BUDG 
ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende een gemeenschappelijk stelsel van belasting op financiële transacties en tot wijziging van Richtlijn 2008/7/EG  
- BUDG_AD(2012)483532 -  
-
BUDG 
ADVIES over de toekomst van EU-begrotingssteun aan ontwikkelingslanden  
- BUDG_AD(2011)460617 -  
-
BUDG 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Bankautoriteit voor het begrotingsjaar 2012  
- ECON_AD(2014)524722 -  
-
ECON 
ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen voor het begrotingsjaar 2012  
- ECON_AD(2014)524721 -  
-
ECON 
ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor effecten en markten voor het begrotingsjaar 2012  
- ECON_AD(2014)524720 -  
-
ECON 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over onderwijs en werkgelegenheid voor personen met een autismespectrumstoornis of daaraan verwante stoornis  
- P7_DCL(2013)0025 - Vervallen  
Ole CHRISTENSEN , Heinz K. BECKER , Edit BAUER , Ivo BELET , Bendt BENDTSEN , Minodora CLIVETI , Kinga GÖNCZ , Marian HARKIN , Anne E. JENSEN , Stephen HUGHES , Elisabeth MORIN-CHARTIER  
Datum bekendmaking : 09-12-2013
Vervaldatum : 09-03-2014
Aantal ondertekenaars : 160 - 10-03-2014
Schriftelijke verklaring over de Europese gehandicaptenkaart  
- P7_DCL(2013)0008 - Vervallen  
Jan KOZŁOWSKI , Andrea COZZOLINO , Frédéric DAERDEN , Salvador GARRIGA POLLEDO , Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG , Ivars GODMANIS , Marian HARKIN , Jolanta Emilia HIBNER , Danuta JAZŁOWIECKA , Anne E. JENSEN , Jürgen KLUTE , Ádám KÓSA , Jacek PROTASIEWICZ , Derek VAUGHAN  
Datum bekendmaking : 20-05-2013
Vervaldatum : 20-08-2013
Aantal ondertekenaars : 347 - 20-08-2013

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen