Charles TANNOCK : 8e zittingsperiode 

Fracties 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Fractie Europese Conservatieven en Hervormers - Lid

National parties 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Conservative Party (Verenigd Koninkrijk)

Leden 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie buitenlandse zaken
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met de landen van de Andesgemeenschap
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie buitenlandse zaken

Plaatsvervanger 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Subcommissie mensenrechten
  • 20-10-2014 / 01-07-2019 : Delegatie in het Parlementair Stabilisatie- en Associatiecomité EU-Servië
  • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Enquêtecommissie die onderzoek moet doen naar vermeende inbreuken op en gevallen van wanbeheer bij de toepassing van het Unierecht met betrekking tot witwaspraktijken, belastingontwijking en belastingontduiking
  • 23-01-2017 / 01-07-2019 : Subcommissie mensenrechten

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Brede Economische en Handelsovereenkomst tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds  
- AFET_AD(2016)592207 -  
-
AFET 
ADVIES inzake het voorkomen van radicalisering en rekrutering van Europese burgers door terreurorganisaties  
- AFET_AD(2015)560548 -  
-
AFET 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende specifieke bepalingen voor de doelstelling "Europese territoriale samenwerking" (Interreg) ondersteund door het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en financieringsinstrumenten voor extern optreden  
- AFET_AD(2018)627593 -  
-
AFET 
ADVIES inzake de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 – alle afdelingen  
- AFET_AD(2018)623654 -  
-
AFET 
ADVIES inzake het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot toekenning van verdere macrofinanciële bijstand aan Oekraïne  
- AFET_AD(2018)620988 -  
-
AFET 

Ontwerpresolutie(s) 
Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Mondelinge vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke stemverklaringen 
Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) (A8-0397/2018 - Gerben-Jan Gerbrandy) EN  
 

I am aware of the deep concern amongst many of my constituents about the undeniable threats to the environment, biodiversity and climate as a result of the impact on our planet of the choices we make. Recent protests in my constituency of London such as the Climate Strike in March attended by school children have pressed this point home. I am pleased therefore to see that the EU’s funding instrument for the environment and climate action, LIFE, could see an increased budget of EUR 5.45 billion for the next programme from 2021. LIFE has already funded 244 projects in the UK since its inception in 1992 and EUR 262 million of EU funds have been channelled back into environmental projects. In London we have seen a range of initiatives win this funding from local clean up projects, and social housing improvements, to efforts to reduce food waste in the capital. I am pleased to see that the programme remains open to association with non-EU countries and so I hope that the UK government will consider adding this to the long list of other instruments to which we should request an opt-in when the UK leave the EU.

Auteursrechten in de digitale eengemaakte markt (A8-0245/2018 - Axel Voss) EN  
 

. ‒ The Digital Single Market Copyright proposal, which took three years to negotiate, highlights the arduous and intricate nature of EU decision-making, a fact that is now starkly evident to those who said at the start that Brexit negotiations would be easy. Compromises on even focussed policy proposals like copyright must be hard-fought to ensure that the best outcome is achieved that provides a fair balance for all parties. I feel that this has been accomplished in this case. I understand that many interested parties on both sides of the debate have deep concerns about copyright changes and how this will affect a free and fair internet. Many of my constituents have contacted me on this issue. However, I am satisfied that the exemptions and derogations that have been negotiated to protect revenues for content producers and provide exceptions for the education and research sector are sufficient. It is particularly important in the United Kingdom to safeguard the rights of the creative industries, such as the music industry, where we have so much talent and value added to our economy. I am pleased to vote in favour of this proposal.

Gemeenschappelijke regels ter waarborging van basisconnectiviteit in het luchtvervoer in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Unie (A8-0062/2019 - Pavel Telička) EN  
 

The necessity of this proposal which seeks to ensure basic air connectivity should the EU and UK fail to approve a withdrawal agreement before 29 March shows just how interconnected and reliant the UK’s airline industry is on its European neighbours. I was pleased to see that the rapporteur has accepted some of the amendments put forward by the ECR group such as allowing code-sharing to continue on a reciprocal basis as well as a one-year derogation for airlines to meet the EU’s rules on ownership and control. Despite these amendments, however, it is still the case that were the airline industry forced to have to rely on this proposal should the UK crash out, they would still feel significant negative effects as a direct result of Brexit and would lose many of the freedoms they currently enjoy to function within the European single market. I sincerely hope that a way forward can be found to render this proposal unnecessary but I will be abstaining on this report in recognition that although it is far from ideal, such an agreement would be better than nothing.

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Individuele ontwerpresoluties  
Elk lid kan een ontwerpresolutie indienen over een onderwerp dat binnen het kader van de werkzaamheden van de EU valt. Ontvankelijke ontwerpresoluties worden verwezen naar de bevoegde commissie, die moet besluiten over de te volgen procedure. Artikel 143

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over het herdenken van de slachtoffers van de Holocaust en het toekennen van steun voor de bouw van een Holocaust-herdenkingscentrum in Babi Yar  
- P8_DCL(2016)0136 - Vervallen  
Ioan Mircea PAŞCU , Petras AUŠTREVIČIUS , Bas BELDER , Michał BONI , Rebecca HARMS , Frédérique RIES , Charles TANNOCK , Hannu TAKKULA , Boris ZALA , Janusz ZEMKE  
Datum bekendmaking : 12-12-2016
Vervaldatum : 12-03-2017
Aantal ondertekenaars : 135 - 13-03-2017

Verklaringen