Charles TANNOCK : 8e zittingsperiode 

Fracties 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Fractie Europese Conservatieven en Hervormers - Lid

National parties 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Conservative Party (Verenigd Koninkrijk)

Leden 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie buitenlandse zaken
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met de landen van de Andesgemeenschap
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie buitenlandse zaken

Plaatsvervanger 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Subcommissie mensenrechten
  • 20-10-2014 / 01-07-2019 : Delegatie in het Parlementair Stabilisatie- en Associatiecomité EU-Servië
  • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Enquêtecommissie die onderzoek moet doen naar vermeende inbreuken op en gevallen van wanbeheer bij de toepassing van het Unierecht met betrekking tot witwaspraktijken, belastingontwijking en belastingontduiking
  • 23-01-2017 / 01-07-2019 : Subcommissie mensenrechten

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Brede Economische en Handelsovereenkomst tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds  
- AFET_AD(2016)592207 -  
-
AFET 
ADVIES inzake het voorkomen van radicalisering en rekrutering van Europese burgers door terreurorganisaties  
- AFET_AD(2015)560548 -  
-
AFET 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende specifieke bepalingen voor de doelstelling "Europese territoriale samenwerking" (Interreg) ondersteund door het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en financieringsinstrumenten voor extern optreden  
- AFET_AD(2018)627593 -  
-
AFET 
ADVIES inzake de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 – alle afdelingen  
- AFET_AD(2018)623654 -  
-
AFET 
ADVIES inzake het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot toekenning van verdere macrofinanciële bijstand aan Oekraïne  
- AFET_AD(2018)620988 -  
-
AFET 

Ontwerpresolutie(s) 
Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Mondelinge vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke stemverklaringen 
Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht (A8-0422/2018 - Tadeusz Zwiefka) EN  
 

With a potential customer base of over 500 million, surely one of the most indisputable benefits of EU membership is the ability to trade with and set up shop in any one of the EU’s 28 Member States. Many have taken advantage of this opportunity, which increases competition, drives innovation and promotes prosperity. However, it is clear that e-government services vary hugely between Member States and information on business registries and requirements can be patchy. I am therefore voting in support of this proposal to reduce burdens on entrepreneurs seeking to establish a business or branch in another Member State via digital means. There are measures in the report which make it the norm to only have to submit documents once and not have to be physically present in the country in which the business is being established. Given the digitalisation in all areas of life, this seems to be a practical and timely approach. I am pleased to support this tightening up of regulations and hope that many across Europe see their businesses flourish as a result of it.

Programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) (A8-0397/2018 - Gerben-Jan Gerbrandy) EN  
 

I am aware of the deep concern amongst many of my constituents about the undeniable threats to the environment, biodiversity and climate as a result of the impact on our planet of the choices we make. Recent protests in my constituency of London such as the Climate Strike in March attended by school children have pressed this point home. I am pleased therefore to see that the EU’s funding instrument for the environment and climate action, LIFE, could see an increased budget of EUR 5.45 billion for the next programme from 2021. LIFE has already funded 244 projects in the UK since its inception in 1992 and EUR 262 million of EU funds have been channelled back into environmental projects. In London we have seen a range of initiatives win this funding from local clean up projects, and social housing improvements, to efforts to reduce food waste in the capital. I am pleased to see that the programme remains open to association with non-EU countries and so I hope that the UK government will consider adding this to the long list of other instruments to which we should request an opt-in when the UK leave the EU.

Interoperabiliteit tussen de EU-informatiesystemen op het gebied van grenzen en visa (A8-0347/2018 - Jeroen Lenaers) EN  
 

. ‒ Increasing concern about the scale of migration from the EU has placed border control at the forefront of the public’s consciousness, particularly in recent years amidst the Brexit saga. An enhanced information-sharing system is urgently required if public trust in the European Union’s border security is to be maintained. In the UK this is particularly important given all we stand to lose in terms of cooperation and information sharing should a security-cliff-edge, no-deal Brexit take place.
This proposal would collate all EU information systems and provide a fast, simple and efficient tool enabling border officials to make quick judgements at the border gate. Biometric and biographical data could be cross-referenced and searched across multiple databases simultaneously, which would provide a powerful new system for the EU as a whole. I am pleased therefore to vote in favour of this proposal and I sincerely hope that the UK will be permitted to participate for the foreseeable future.

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Individuele ontwerpresoluties  
Elk lid kan een ontwerpresolutie indienen over een onderwerp dat binnen het kader van de werkzaamheden van de EU valt. Ontvankelijke ontwerpresoluties worden verwezen naar de bevoegde commissie, die moet besluiten over de te volgen procedure. Artikel 143

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over het herdenken van de slachtoffers van de Holocaust en het toekennen van steun voor de bouw van een Holocaust-herdenkingscentrum in Babi Yar  
- P8_DCL(2016)0136 - Vervallen  
Ioan Mircea PAŞCU , Petras AUŠTREVIČIUS , Bas BELDER , Michał BONI , Rebecca HARMS , Frédérique RIES , Charles TANNOCK , Hannu TAKKULA , Boris ZALA , Janusz ZEMKE  
Datum bekendmaking : 12-12-2016
Vervaldatum : 12-03-2017
Aantal ondertekenaars : 135 - 13-03-2017

Verklaringen