Neena GILL
 • Neena
  GILL
 • Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement
 • Lid
 • Verenigd Koninkrijk Labour Party

Interventie(s) in de plenaire vergadering

782

De situatie in Syrië (debat)

13-03-2018 P8_CRE-PROV(2018)03-13(17)

Executies in Egypte

08-02-2018 P8_CRE-PROV(2018)02-08(8.2)

Nigeria

18-01-2018 P8_CRE-PROV(2018)01-18(4.1)

Situatie in Iran (debat)

16-01-2018 P8_CRE-PROV(2018)01-16(12)

Situatie in Kenia (debat)

16-01-2018 P8_CRE-PROV(2018)01-16(13)

Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang

15-01-2018 P8_CRE-PROV(2018)01-15(19)

Vrijheid van meningsuiting in Vietnam, met name het geval van Nguyen Van Hoa

14-12-2017 P8_CRE-REV(2017)12-14(5.1)

EU-breed verbod op fascistische en nazisymbolen en -leuzen (debat)

13-12-2017 P8_CRE-REV(2017)12-13(22)

Verslag(en) - als rapporteur

1

Verslag(en) - als schaduwrapporteur

5

Advies als rapporteur

2

ADVIES inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017

AFET
08-09-2016 AFET_AD(2016)585593

ADVIES inzake de voorbereiding van de post-electorale herziening van het MFK 2014-2020: bijdrage van het Parlement in afwachting van het Commissievoorstel

AFET
25-05-2016 AFET_AD(2016)578802

Opinions - as shadow rapporteur

5

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016, afdeling X – Europese Dienst voor extern optreden

AFET
31-01-2018 AFET_AD(2018)612252

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016, afdeling III – Commissie en uitvoerende agentschappen

AFET
31-01-2018 AFET_AD(2018)612251

ADVIES inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018

AFET
04-09-2017 AFET_AD(2017)606051

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG, Euratom) nr. 480/2009 tot instelling van een Garantiefonds

AFET
22-03-2017 AFET_AD(2017)595733

ADVIES inzake het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit nr. 466/2014/EU tot verlening van een EU-garantie voor verliezen van de Europese Investeringsbank op financieringsverrichtingen van projecten buiten de Unie

AFET
22-03-2017 AFET_AD(2017)595732

Ontwerpresolutie(s)

181

  Motion for a resolution on freedom of expression in Vietnam, notably the case of Nguyen Van Hoa

11-12-2017 B8-0688/2017

NB: Deze ontwerpresolutie is alleen beschikbaar in de originele taal

Ontwerpresolutie over de rechtsstaat in Malta

10-11-2017 B8-0596/2017

Ontwerpresolutie over de bestrijding van seksuele intimidatie en seksueel misbruik in de EU

24-10-2017 B8-0578/2017

Gezamenlijke ontwerpresolutie over Myanmar, met name de situatie van de Rohingya

13-09-2017 RC-B8-0525/2017/rev. 1

  Motion for a resolution on Myanmar, in particular the situation of Rohingyas

11-09-2017 B8-0527/2017

NB: Deze ontwerpresolutie is alleen beschikbaar in de originele taal

  Motion for a resolution on Pakistan, notably the situation of human rights defenders and the death penalty

12-06-2017 B8-0422/2017

NB: Deze ontwerpresolutie is alleen beschikbaar in de originele taal

Gezamenlijke ontwerpresolutie over de EU-strategie voor Syrië

17-05-2017 RC-B8-0331/2017

Ontwerpresolutie over de verwezenlijking van de tweestatenoplossing in het Midden-Oosten

15-05-2017 B8-0346/2017

Schriftelijke verklaring(en)

9

Schriftelijke verklaring over de ondersteuning van het Odysseus-programma om de Europese vrijwilligersdienst nieuw leven in te blazen

03-10-2016 P8_DCL(2016)0105 Vervallen

Details

Jonás FERNÁNDEZ , Pablo ZALBA BIDEGAIN , Silvia COSTA , Antonio TAJANI , Ramón JÁUREGUI ATONDO , Jean-Marie CAVADA , Dimitrios PAPADIMOULIS , Karima DELLI , Alain LAMASSOURE , Jo LEINEN , Molly SCOTT CATO , Svetoslav Hristov MALINOV , Mercedes BRESSO , Enrique CALVET CHAMBON , Barbara MATERA , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , José Manuel FERNANDES , Neena GILL , Santiago FISAS AYXELÀ , Hugues BAYET , Alfred SANT , Renato SORU , Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Datum bekendmaking : 03-10-2016
Vervaldatum : 03-01-2017
Aantal ondertekenaars : 91 - 04-01-2017

Schriftelijke verklaring over bewustmaking van burgers met betrekking tot de EU-richtlijn inzake grensoverschrijdende gezondheidszorg

09-05-2016 P8_DCL(2016)0054 Vervallen

Details

Brian HAYES , Neena GILL , Deirdre CLUNE , Roberta METSOLA , Frédérique RIES , Alberto CIRIO , Catherine BEARDER , Karin KADENBACH , José Inácio FARIA , Soledad CABEZÓN RUIZ , Giovanni LA VIA

Datum bekendmaking : 09-05-2016
Vervaldatum : 09-08-2016
Aantal ondertekenaars : 64 - 28-07-2016

Schriftelijke verklaring over een EU-strategie tegen dakloosheid

27-04-2016 P8_DCL(2016)0052 Vervallen

Details

Neena GILL , Brian HAYES , Alfred SANT , Karima DELLI , Lynn BOYLAN , Sylvie GUILLAUME , Ivan JAKOVČIĆ , Agnes JONGERIUS , Dimitrios PAPADIMOULIS , Gabriele ZIMMER , Viorica DĂNCILĂ , Mary HONEYBALL , Stefan ECK , Bronis ROPĖ , Hugues BAYET , Klaus BUCHNER , Sylvie GOULARD

Datum bekendmaking : 27-04-2016
Vervaldatum : 27-07-2016
Aantal ondertekenaars : 310 - 28-07-2016

Schriftelijke verklaring over het toekennen van prioriteit aan de Europese dementiestrategie

11-04-2016 P8_DCL(2016)0027 Vervallen

Details

Deirdre CLUNE , Roberta METSOLA , Alberto CIRIO , José Inácio FARIA , Neena GILL , Ivan ŠTEFANEC , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Brian HAYES , Simona BONAFÈ , Mairead McGUINNESS , Giovanni LA VIA

Datum bekendmaking : 11-04-2016
Vervaldatum : 11-07-2016
Aantal ondertekenaars : 139 - 12-07-2016

Schriftelijke verklaring over de aanpak van de door de wereldhongerindex aangegeven problemen

24-02-2016 P8_DCL(2016)0013 Vervallen

Details

Brian HAYES , Neena GILL , Petr JEŽEK , Tom VANDENKENDELAERE , Nirj DEVA , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Seb DANCE , Davor Ivo STIER , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

Datum bekendmaking : 24-02-2016
Vervaldatum : 24-05-2016
Aantal ondertekenaars : 61 - 25-05-2016

Schriftelijke verklaring over trofeejacht

18-01-2016 P8_DCL(2016)0003 Vervallen

Details

Neena GILL , Catherine BEARDER , Sirpa PIETIKÄINEN , Kathleen VAN BREMPT , Eva KAILI , Stefan ECK , Miriam DALLI , Seb DANCE , Jonás FERNÁNDEZ , Victor NEGRESCU , Bart STAES

Datum bekendmaking : 18-01-2016
Vervaldatum : 18-04-2016
Aantal ondertekenaars : 134 - 19-04-2016

Schriftelijke verklaring over het doneren van niet-verkochte eetbare voedingsproducten aan goede doelen

14-10-2015 P8_DCL(2015)0061 Afgesloten met een meerderheid

Details

Hugues BAYET , Angélique DELAHAYE , Stanisław OŻÓG , Petr JEŽEK , Younous OMARJEE , Ernest URTASUN , Marco VALLI , Maria ARENA , Marc TARABELLA , Mariya GABRIEL , Patrick LE HYARIC , Eva JOLY , Fabio Massimo CASTALDO , Guillaume BALAS , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , José BLANCO LÓPEZ , Simona BONAFÈ , Biljana BORZAN , Nikos ANDROULAKIS , Virginie ROZIÈRE , Sylvie GUILLAUME , José BOVÉ , Anneliese DODDS , Neena GILL , Victor NEGRESCU , Claudia ȚAPARDEL , Kathleen VAN BREMPT , David CASA , Karima DELLI , Pascal DURAND

Datum bekendmaking : 14-10-2015
Vervaldatum : 14-01-2016
Datum van aanneming : 14-01-2016
De lijst van ondertekenaars is gepubliceerd in Bijlage 01 bij de notulen van 18-01-2016
Aantal ondertekenaars : 388 - 15-01-2016

Schriftelijke verklaring over bevordering van de onthospitalisering van mensen met een handicap in de EU

25-03-2015 P8_DCL(2015)0010 Vervallen

Details

Biljana BORZAN , Ádám KÓSA , Indrek TARAND , Angelika MLINAR , Miriam DALLI , Marek PLURA , Simona BONAFÈ , Antanas GUOGA , Nessa CHILDERS , Cristian-Silviu BUŞOI , Ismail ERTUG , Neena GILL , Demetris PAPADAKIS

Datum bekendmaking : 25-03-2015
Vervaldatum : 25-06-2015
Aantal ondertekenaars : 128 - 26-06-2015

Schriftelijke verklaring over het ontbreken van adequate naschoolse opvangvoorzieningen voor kinderen met een handicap in de EU

09-03-2015 P8_DCL(2015)0009 Vervallen

Details

Neena GILL , Kathleen VAN BREMPT , Ádám KÓSA , Marietje SCHAAKE , Bart STAES , Fabio DE MASI , Helga STEVENS , Richard HOWITT , Jonás FERNÁNDEZ , Miriam DALLI , Hugues BAYET , Doru-Claudian FRUNZULICĂ

Datum bekendmaking : 09-03-2015
Vervaldatum : 09-06-2015
Aantal ondertekenaars : 175 - 10-06-2015

Parlementaire vraag/vragen

221

  Sexual exploitation of women in return for aid in Syria

27-02-2018 P-001192/2018 Commissie

  VP/HR - Investigating genocidal intent in Inn Din (Rakhine state, Myanmar)

21-02-2018 E-001074/2018 Commissie

  GSP+ and Pakistan

30-01-2018 E-000522/2018 Commissie

VP/HR - Humanitaire crisis in Noordwest-Syrië

30-01-2018 E-000521/2018 Commissie

VP/HR - Turkse offensief tegen de YPG in Syrië

30-01-2018 E-000519/2018 Commissie

  VP/HR - The situation of human rights defender Mubashar Hasan in Bangladesh

09-01-2018 E-000042/2018 Commissie

  Money laundering and tax evasion in any part of the world where EU-based organisations are involved

31-10-2017 E-006752/2017 Commissie

  Money laundering and tax evasion in any part of the world where EU-based organisations are involved

31-10-2017 P-006751/2017 Commissie

  VP/HR - Kenyan elections - police violence

29-08-2017 P-005319/2017 Commissie

  Implementation of fire safety stipulations under EU public procurement directives in the UK

30-06-2017 E-004396/2017 Commissie

Schriftelijke stemverklaringen

101

 

Verdrag van Marrakesh: bevordering van de toegang tot gepubliceerde werken voor personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben (A8-0400/2017 - Max Andersson)

18-01-2018

I voted in favour of this report in which the Parliament consents to the Marrakesh Treaty. The treaty aims to facilitate access to certain works in accessible formats for persons who are blind or visually impaired. It does so by providing copyright exemptions in order to copy and/or distribute works in accessible formats.

 

Bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en betreffende internationale kinderontvoering (herschikking) (A8-0388/2017 - Tadeusz Zwiefka)

18-01-2018

I voted in favour of this recast which seeks to update the main EU instrument on family law, within the section on international child abduction. This section has not been updated in over 10 years and is not functioning well.
The proposed changes aim to speed up the process and resolution of cases, to strengthen the enforcement of decisions made by national courts through cooperation and to allow a child forming his or her own views to express them in all proceedings concerning them.

 

De uitvoering van het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief in de lidstaten (A8-0406/2017 - Romana Tomc)

18-01-2018

Labour MEPs today voted in favour of this report that acknowledges the success of the European Youth Employment Initiative in the context of the 2008 financial and economic crisis that affected much of Europe. Labour MEPs are calling for a Youth Employment Initiative that better addresses the post-crash conditions of young people in the labour market to ensure that all young people have access to good quality employment, training and education to create a future-proof economy.

 

Tenuitvoerlegging van de richtlijn betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en de noodzakelijke hervorming van professionele diensten (A8-0401/2017 - Nicola Danti)

18-01-2018

I voted in favour of this report as I believe it adopts a fair and balanced approach in its analysis of the Commission’s Communication on reform recommendations for regulation in professional services. Regulated professions represent up to 22% of the labour force in the EU and cover many crucial sectors, such as health and social services, business services, construction, network services, transport, tourism, real estate, public services and education. Regulation of professions is often absolutely necessary to safeguard public interest objectives, such as public security, public health, consumer protection, or protection of the environment, and deregulation must not be an aim for the future of the regulation of professions at the EU level. However, this report also highlights that for regulation to be fair for the professionals and to enable mobility within the EU, it needs to be proportionate, non-discriminatory and the Member States must be transparent about the regulations they put in place. Due to the crucial role of these professions in the EU economy, we need to ensure that professionals in the EU remain competitive and able to face the transformational changes that are affecting the liberal professions as a consequence of innovation, digitalisation and globalisation.

 

Controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel, de technische bijstand en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik (A8-0390/2017 - Klaus Buchner)

17-01-2018

. ‒ I voted in favour of stronger EU controls on the exporting to repressive regimes of cyber technology that can be used to identify and then torture dissidents. The new EU export controls will cover ‘dual-use’ goods and technologies – those with civilian and military use – which can be used by regimes that routinely violate human rights to spy on their own citizens. These include devices for intercepting mobile phones, hacking computers, circumventing passwords or identifying internet users, which are all widely used to suppress civilians, political opposition and activists around the world.

 

Beheers-, instandhoudings- en controlemaatregelen die gelden in het verdragsgebied van de regionale organisatie voor het visserijbeheer in het zuidelijke deel van de Stille Oceaan (A8-0377/2017 - Linnéa Engström)

16-01-2018

The South Pacific Regional Fisheries Management Organisation (SPRFMO) is responsible for the management of fisheries for non-highly migratory species. I voted in favour of this report, which transposes conservation and management measures adopted so far, of which there are 15.
EU vessels from four Member States currently fish there, targeting jack mackerel. In 2005 the catch of jack mackerel by the EU fleet made up less than 10% of the total. Significant catches of deep sea species were also taken in the years leading up to 2010.

 

Uitvoering van de macroregionale strategieën van de EU (A8-0389/2017 - Andrea Cozzolino)

16-01-2018

I voted in favour of this report, which examines how EU macro-regional strategies can construct a platform to improve cross-sectoral coordination. In future, we must ensure that these strategies are implemented effectively, ensure participating countries invest enough and focus on making results measurable.

 

Instandhouding van visbestanden en bescherming van mariene ecosystemen door middel van technische maatregelen (A8-0381/2017 - Gabriel Mato)

16-01-2018

This proposal intends to bring technical measures under one piece of legislation, reducing unwanted catches and limiting the effects of fishing gear on vulnerable species and ecosystems, primarily through a process of simplification and regionalisation, using ‘performance indicators’ to monitor progress over time.

 

Internationale oceaangovernance: een agenda voor de toekomst van onze oceanen in de context van de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling voor 2030 (A8-0399/2017 - José Inácio Faria)

16-01-2018

In November 2016 the Commission published its Communication entitled ‘International ocean governance: an agenda for the future of our oceans’. The Communication proposes 50 actions for ‘safe, secure, clean and sustainably managed oceans in Europe and around the world’.
The Communication is also part of the EU’s response to the United Nations’ 2030 Agenda for Sustainable Development, and in particular Sustainable Development Goal 14: to conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development.
I voted in favour of this report which represents Parliament’s response to the Commission’s Communication and outlines what should be done to make oceans more sustainable. The report includes measures on shipping, plastics, agriculture and fisheries, as well as deep sea mining and offshore drilling.

 

Vrouwen, gendergelijkheid en klimaatrechtvaardigheid (A8-0403/2017 - Linnéa Engström)

16-01-2018

I voted in favour of this report which focuses on various technical tools to ensure gender equality and climate justice/climate change are interlinked. It proposes the development of a UNFCCC gender action plan, the appointment of a national gender focal point during climate negotiations and within the platform on disaster displacement, that women’s participation in decision—making be ensured, and a commitment to gender equality and women’s empowerment in the institutional process, both at EU and Member State level.

Contact

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  13G265
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T07034
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postadres

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 13G265
  1047 Brussels