Neena GILL
 • Neena
  GILL
 • Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement
 • Lid
 • Verenigd Koninkrijk Labour Party

Fracties

 • 20.07.1999 / 19.07.2004 : Fractie van de Partij van de Europese Sociaal-democraten - Lid
 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Sociaal-democratische Fractie in het Europees Parlement - Lid
 • 01.07.2014 ... : Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement - Lid

National parties

 • 20.07.1999 / 19.07.2004 : Labour Party (Verenigd Koninkrijk)
 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Labour Party (Verenigd Koninkrijk)
 • 01.07.2014 ... : Labour Party (Verenigd Koninkrijk)

Voorzitter

 • 21.09.2004 / 13.03.2007 : Delegatie voor de betrekkingen met de Zuid-Aziatische landen en de Associatie voor Regionale Samenwerking in Zuid-Azië (SAARC)
 • 12.04.2007 / 13.07.2009 : Delegatie voor de betrekkingen met India

Ondervoorzitter

 • 07.02.2002 / 19.07.2004 : Delegatie voor de betrekkingen met de Zuid-Aziatische landen en de Associatie voor Regionale Samenwerking in Zuid-Azië (SAARC)
 • 16.10.2014 ... : Delegatie voor de betrekkingen met India

Lid

 • 21.07.1999 / 14.01.2002 : Begrotingscommissie
 • 06.10.1999 / 14.01.2002 : Delegatie voor de betrekkingen met de lidstaten van de ASEAN, Zuidoost-Azië en de Republiek Korea
 • 17.01.2002 / 19.07.2004 : Begrotingscommissie
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Begrotingscommissie
 • 15.09.2004 / 20.09.2004 : Delegatie voor de betrekkingen met de Zuid-Aziatische landen en de Associatie voor Regionale Samenwerking in Zuid-Azië (SAARC)
 • 22.09.2004 / 13.03.2007 : Conferentie van delegatievoorzitters
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Begrotingscommissie
 • 31.01.2007 / 23.10.2007 : Begrotingscommissie
 • 15.03.2007 / 11.04.2007 : Delegatie voor de betrekkingen met India
 • 12.04.2007 / 13.07.2009 : Conferentie van delegatievoorzitters
 • 24.10.2007 / 13.07.2009 : Commissie juridische zaken
 • 01.07.2014 / 18.01.2017 : Commissie economische en monetaire zaken
 • 14.07.2014 / 15.10.2014 : Delegatie voor de betrekkingen met India
 • 14.07.2014 ... : Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten
 • 18.01.2016 / 02.08.2016 : Bijzondere Commissie fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect (TAXE 2)
 • 19.01.2017 ... : Commissie economische en monetaire zaken
 • 14.03.2018 ... : Bijzondere Commissie financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking

Plaatsvervanger

 • 22.07.1999 / 14.01.2002 : Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie
 • 17.01.2002 / 19.07.2004 : Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Commissie industrie, onderzoek en energie
 • 15.09.2004 / 13.07.2009 : Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU
 • 14.10.2004 / 08.06.2005 : Tijdelijke Commissie beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen in de uitgebreide Unie 2007-2013
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Commissie industrie, onderzoek en energie
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Commissie industrie, onderzoek en energie
 • 08.07.2014 / 18.01.2017 : Commissie buitenlandse zaken
 • 16.07.2014 ... : Delegatie voor de betrekkingen met de Zuidoost-Aziatische landen en de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN)
 • 25.02.2015 / 30.11.2015 : Bijzondere Commissie fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect
 • 22.05.2015 ... : Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU
 • 02.12.2015 / 14.01.2016 : Bijzondere Commissie fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect (TAXE 2)
 • 24.06.2016 / 13.12.2017 : Enquêtecommissie die onderzoek moet doen naar vermeende inbreuken op en gevallen van wanbeheer bij de toepassing van het Unierecht met betrekking tot witwaspraktijken, belastingontwijking en belastingontduiking
 • 19.01.2017 ... : Commissie buitenlandse zaken

Activiteiten in plenaire vergadering - 6de zittingsperiode

Interventie(s) in de plenaire vergadering

122

Stemverklaringen

07-05-2009 P6_CRE(2009)05-07(10)

A6-0274/2009 - VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 95/93 betreffende gemeenschappelijke regels voor de toewijzing van "slots" op communautaire luchthavens

Stemverklaringen

06-05-2009 P6_CRE(2009)05-06(16)

A6-0259/2009 - VERSLAG over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1698/2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO)

Stemverklaringen

06-05-2009 P6_CRE(2009)05-06(16)

A6-0258/2009 - VERSLAG over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van zelfstandig werkzame mannen en vrouwen en tot intrekking van Richtlijn 86/613/EEG

Stemverklaringen

06-05-2009 P6_CRE(2009)05-06(16)

A6-0261/2009 - VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende vaststelling van een programma om het economisch herstel te bevorderen via financiële bijstand van de Gemeenschap aan projecten op het gebied van energie

Stemverklaringen

06-05-2009 P6_CRE(2009)05-06(16)

A6-0185/2009 - VERSLAG over het voorstel voor een verordening van de Raad inzake de bescherming van dieren bij het doden

Stemverklaringen

05-05-2009 P6_CRE(2009)05-05(6)

A6-0118/2009 - VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de handel in zeehondenproducten

Stemverklaringen

05-05-2009 P6_CRE(2009)05-05(6)

A6-0240/2009 - VERSLAG over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van dieren die voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt

Stemverklaringen

05-05-2009 P6_CRE(2009)05-05(6)

A6-0266/2009 - VERSLAG over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer

Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang

04-05-2009 P6_CRE(2009)05-04(14)

Beschermingstermijn van het auteursrecht en bepaalde naburige rechten (debat)

22-04-2009 P6_CRE(2009)04-22(17)

Verslag(en) - als rapporteur

3

Advies als rapporteur

7

ADVIES inzake een Europees initiatief voor de ontwikkeling van microkrediet ter ondersteuning van groei en werkgelegenheid

JURI
16-12-2008 JURI_AD(2008)415045

ADVIES inzake het initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, de Slowaakse Republiek, het Verenigd Koninkrijk en de Bondsrepubliek Duitsland met het oog op de aanneming van een Kaderbesluit van de Raad betreffende de tenuit-voerlegging van verstekvonnissen en tot wijziging van Kaderbesluit 2002/584/JBZ betreffende het Europees aanhoudings-bevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten, Kaderbesluit 2005/214/JBZ inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op geldelijke sancties, Kaderbesluit 2006/783/JBZ inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op beslissingen tot confiscatie, Kaderbesluit …/…/JBZ van de Raad inzake de toepassing van het beginsel van weder-zijdse erkenning op strafrechtelijke beslissingen waarbij vrijheidsstraffen of tot vrijheids-beneming strekkende maatregelen worden opgelegd met het oog op de tenuitvoerlegging ervan in de Europese Unie

JURI
20-05-2008 JURI_AD(2008)404601

ADVIES inzake het Witboek sport

JURI
27-03-2008 JURI_AD(2008)400484

ADVIES inzake het Groenboek over marktconforme instrumenten voor milieu- en gerelateerde beleidsdoelstellingen

ITRE
25-01-2008 ITRE_AD(2008)396745

ADVIES inzake de culturele industrieën in Europa

ITRE
27-11-2007 ITRE_AD(2007)394129

ADVIES inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het financieel jaar 2007

ITRE
12-09-2006 ITRE_AD(2006)376300

ADVIES inzake het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling voor de periode 2007-2013 van het programma "Burgers voor Europa" ter bevordering van een actief Europees burgerschap

BUDG
03-02-2006 BUDG_AD(2006)367755

Ontwerpresolutie(s)

19

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE over Pakistan

11-07-2007 RC-B6-0279/2007

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE over Bangladesh

15-11-2006 RC-B6-0595/2006

  MOTION FOR A RESOLUTION on Bangladesh

14-11-2006 B6-0601/2006

NB: Deze ontwerpresolutie is alleen beschikbaar in de originele taal

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE over Sri Lanka

06-09-2006 RC-B6-0471/2006

  MOTION FOR A RESOLUTION on Sri Lanka

05-09-2006 B6-0492/2006

NB: Deze ontwerpresolutie is alleen beschikbaar in de originele taal

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE over Nepal

17-05-2006 RC-B6-0282/2006

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE over de situatie in Sri Lanka

17-05-2006 RC-B6-0281/2006

Schriftelijke verklaring(en)

3

Schriftelijke verklaring over het erkennen van het godsdienstig belang van het hakenkruis

21-02-2005 P6_DCL(2005)0009 Vervallen

Details

Robert EVANS , Neena GILL

Datum bekendmaking : 21-02-2005
Vervaldatum : 21-05-2005
Aantal ondertekenaars : 18 - 21-05-2005

Schriftelijke verklaring betreffende de reactie van het Europees Parlement op de Tsunamiramp in Azië

10-01-2005 P6_DCL(2005)0001 Vervallen

Details

Claude MORAES , Neena GILL , Jo LEINEN , Hartmut NASSAUER , Jan MULDER

Datum bekendmaking : 10-01-2005
Vervaldatum : 10-04-2005
Aantal ondertekenaars : 112 - 10-04-2005

Schriftelijke verklaring over herdenkingen van de twintigste verjaardag van de ramp te Bhopal

26-11-2004 P6_DCL(2004)0051 Vervallen

Details

Robert EVANS , Neena GILL , Gérard ONESTA , Thomas MANN , Gérard DEPREZ

Datum bekendmaking : 26-11-2004
Vervaldatum : 26-02-2005
Aantal ondertekenaars : 72 - 26-02-2005

Parlementaire vraag/vragen

15

Bescherming van de tijger

02-12-2008 H-0964/2008 Commissie

GLB en stijgende voedselprijzen

24-06-2008 H-0517/2008 Raad

Migrerende seizoenarbeiders

24-06-2008 H-0516/2008 Commissie

Het vaker voorkomen van Hepatitis B in Europa

10-06-2008 E-3523/2008 Commissie

Het aanpakken van mishandeling en verwaarlozing van ouderen

10-06-2008 E-3522/2008 Commissie

Grotere deelname aan de verkiezingen voor het EP in 2009

03-06-2008 E-3330/2008 Commissie

Voorkomen dat de tijger uitsterft

03-06-2008 H-0395/2008 Commissie

Tijgers met uitsterven bedreigd

27-11-2007 H-0958/2007 Commissie

Brandveiligheid van hotels

12-10-2007 O-0066/2007 Commissie

Betere bescherming van het welzijn van dieren in het buitenland

08-06-2006 P-2670/2006 Commissie

Activiteiten in plenaire vergadering - Vijfde zittingsperiode

Interventie(s) in de plenaire vergadering

52

Stemming (voortzetting)

22-04-2004 P5_CRE(2004)04-22(5)

Digitale inhoud in Europa

21-04-2004 P5_CRE(2004)04-21(19)

Stemming

18-12-2003 P5_CRE(2003)12-18(4)

Stemming (2)

18-12-2003 P5_CRE(2003)12-18(4)

Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging

18-11-2003 P5_CRE(2003)11-18(9)

Trans-Europese netwerken

17-11-2003 P5_CRE(2003)11-17(8)

Agenda

05-11-2003 P5_CRE(2003)11-05(3)

Stemming

23-10-2003 P5_CRE(2003)10-23(2)

Stemming (2)

23-10-2003 P5_CRE(2003)10-23(2)

Verslag(en) - als rapporteur

9

Verslag over het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2004, zoals gewijzigd door de Raad (alle afdelingen) (11357/2003 - C5-0600/2003 - 2003/2001(BUD) - 2003/2002(BUD)) en over de nota's van wijzigingen nrs. 1/2004 (14837/2003 - C5-0570/2003), 2/2004 (14838/2003 - C5-0571/2003) en 3/2004 (14839/2003 - C5-0572/2003) op het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2004- Afdeling I - Europees Parlement; Afdeling II - Raad; Afdeling III - Commissie; Afdeling IV - Hof van Justitie; Afdeling V - Rekenkamer; Afdeling VI - Europees Economisch en Sociaal Comité; Afdeling VII - Comité van de Regio's; Afdeling VIII(A) - Europese Ombudsman; Afdeling VIII(B) - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming - Begrotingscommissie

BUDG
08-12-2003 A5-0473/2003

Verslag over de raming van de inkomsten en uitgaven van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2004 - Begrotingscommissie

BUDG
30-04-2003 A5-0140/2003

Verslag over het voorstel voor een verordening tot vaststelling van een communautair meerjarenprogramma ter stimulering van de ontwikkeling en het gebruik van Europese digitale inhoud op de mondiale netten en ter bevordering van de taaldiversiteit in de informatiemaatschappij - Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie

ITRE
07-12-2000 A5-0390/2000

Ontwerpresolutie(s)

5

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE over Nepal

23-10-2002 RC-B5-0547/2002

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE over de situatie in Kalimantan (Borneo)

14-03-2001 RC-B5-0187/2001

  Proposition de résolution Sur la situation au Kalimantan (partie indonésienne de l'île de Bornéo)

12-03-2001 B5-0187/2001

NB: Deze ontwerpresolutie is alleen beschikbaar in de originele taal

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE over de aardbeving in India

14-02-2001 RC-B5-0112/2001

  Proposition de résolution sur le tremblement de terre en Inde

12-02-2001 B5-0112/2001

NB: Deze ontwerpresolutie is alleen beschikbaar in de originele taal

Schriftelijke verklaring(en)

1

Schriftelijke verklaring inzake religieuze rechten en vrijheden in Frankrijk en de Europese Unie

20-02-2004 P5_DCL(2004)0014 Vervallen

Details

Robert EVANS , Alima BOUMEDIENE-THIERY , Neena GILL , Olle SCHMIDT

Datum bekendmaking : 20-02-2004
Vervaldatum : 06-05-2004
Aantal ondertekenaars : 50 - 06-05-2004

Parlementaire vraag/vragen

8

De werkzaamheden van de Europese Groep Ethiek

25-04-2002 H-0331/2002 Commissie

Sluiting van belastingparadijzen en belasting op valutatransacties

24-10-2001 O-0098/2001 Raad

Rechten van homoseksuelen in de EU-instellingen

12-10-2001 O-0086/2001 Commissie

Sociale uitsluiting

27-07-2000 H-0705/2000 Commissie

Gemeenschappelijk Onderzoekcentrum

06-06-2000 P-1908/2000 Commissie

Uitvoering van het vijfde kaderprogramma

30-05-2000 H-0507/2000 Commissie

Vaststelling van een gedragscode voor Europese multinationale ondernemingen

23-09-1999 H-0533/1999 Commissie

Contact

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  13G265
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T07034
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postadres

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 13G265
  1047 Brussels