Jill EVANS : 7de zittingsperiode 

Fracties 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie - Ondervoorzitter

National parties 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Plaid Cymru - Party of Wales (Verenigd Koninkrijk)

Leden 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 16-09-2009 / 13-02-2011 : Delegatie voor de betrekkingen met Irak
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

Plaatsvervanger 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met de Raad van het Palestijnse Zelfbestuur
 • 12-07-2010 / 18-01-2012 : Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
 • 14-02-2011 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met Irak
 • 19-01-2012 / 23-01-2012 : Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van Horizon 2020 - Het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020)  
- ENVI_AD(2012)487915 -  
-
ENVI 
ADVIES inzake het voorstel voor een besluit van de Raad tot vaststelling van het specifieke programma tot uitvoering van "Horizon 2020" - het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020)  
- ENVI_AD(2012)487909 -  
-
ENVI 
ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het gunnen van overheidsopdrachten  
- ENVI_AD(2012)487738 -  
-
ENVI 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de rechten van personen met een handicap  
- P7_DCL(2014)0008 - Vervallen  
Iñaki IRAZABALBEITIA FERNÁNDEZ , Marisa MATIAS , Antolín SÁNCHEZ PRESEDO , Izaskun BILBAO BARANDICA , Mark DEMESMAEKER , Jill EVANS , François ALFONSI , Martina ANDERSON , Marie-Thérèse SANCHEZ-SCHMID , Nikos CHRYSOGELOS  
Datum bekendmaking : 16-01-2014
Vervaldatum : 16-04-2014
Aantal ondertekenaars : 142 - 17-04-2014
Schriftelijke verklaring over het uitroepen van 22 mei tot Europese dag van de Zwaarlijvigheid  
- P7_DCL(2010)0034 - Vervallen  
Kyriacos TRIANTAPHYLLIDES , Cristian-Silviu BUŞOI , Miroslav MIKOLÁŠIK , Jo LEINEN , Jill EVANS  
Datum bekendmaking : 05-05-2010
Vervaldatum : 09-09-2010
Aantal ondertekenaars : 100 - 09-09-2010

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen 

Contact