Elisabetta GARDINI : 8e zittingsperiode 

Fracties 

 • 01-07-2014 / 16-04-2019 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid
 • 17-04-2019 / 01-07-2019 : Fractie Europese Conservatieven en Hervormers - Lid

National parties 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Forza Italia (Italië)

Ondervoorzitter 

 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met Mercosur

Leden 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met Mercosur
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 02-02-2017 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met de Federale Republiek Brazilië
 • 12-09-2017 / 14-11-2018 : Bijzondere Commissie terrorisme

Plaatsvervanger 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie interne markt en consumentenbescherming
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie verzoekschriften
 • 14-07-2014 / 16-04-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten
 • 01-09-2015 / 18-01-2017 : Commissie buitenlandse zaken
 • 25-05-2016 / 18-01-2017 : Subcommissie mensenrechten
 • 19-01-2017 / 16-04-2019 : Commissie buitenlandse zaken
 • 19-01-2017 / 16-04-2019 : Commissie visserij
 • 19-01-2017 / 16-04-2019 : Commissie verzoekschriften
 • 19-01-2017 / 16-04-2019 : Subcommissie mensenrechten

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake voorschriften met betrekking tot emissiegrenswaarden en typegoedkeuring voor in niet voor de weg bestemde mobiele machines gemonteerde verbrandingsmotoren  
- A8-0276/2015 -  
-
ENVI 

Verslag(en) - als schaduwrapporteur 
De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften inzake het op de markt aanbieden van bemestingsproducten met CE-markering en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1069/2009 en (EG) nr. 1107/2009  
- ENVI_AD(2017)597640 -  
-
ENVI 

Ontwerpresolutie(s) 
Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Mondelinge vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Uitgebreide interpellaties 
Uitgebreide interpellaties met verzoek om schriftelijk antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 139, bijlage III van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke stemverklaringen 
Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Voorschriften inzake rechtstreekse betalingen en steun voor plattelandsontwikkeling voor de jaren 2019 en 2020 (A8-0018/2019 - Czesław Adam Siekierski) EN  
 

I voted in favour of this legislative resolution on a proposal to amend the current regulations that govern a series of rules on direct payments and support for rural development in respect of the years 2019 and 2020. This initiative is important with regard to ensuring policy continuity in the final years of the programming period and to ensuring a smooth transition to the next programming period for European farmers and rural areas. A key part of this proposal is the insertion of added flexibility into the funding, allowing for the possibility to transfer funds between direct payments and rural development.

Jaarverslag 2017 over de bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie – fraudebestrijding (A8-0003/2019 - Marian-Jean Marinescu) EN  
 

I voted in favour of this resolution on the 2017 report on the fight against fraud and the protection of the financial interests of the Union. Sound financial management and a comprehensive fight against corruption and fraud is fundamental for the legitimacy of the European project; citizens must be able to trust the fact that the institutions are working for their benefit and to show that Europe creates an added value, not just another level of bureaucracy.
It is good that progress in this field has been made and that the total number of irregularities has fallen in recent years, however it is important to underline the need for constant work to improve our practices. As such, one key step also highlighted by the report is to press for closer cooperation between Member States and to improve the exchange of information and data.
The new European Public Prosecutor’s Office will be a helpful addition in this regard and the office can serve to further enhance cooperation. This is especially true when it comes to VAT fraud, which by the Commission is estimated to cost the Union around 50 billion per year. This is unacceptable and further action is much needed to close the existing loopholes in this regard.

Toepassing en werking van de .eu-topniveaudomeinnaam (A8-0394/2018 - Fredrick Federley) EN  
 

. ‒ I voted to support this report on the implementation and functioning of the .eu top-level domain. This important domain was set up in 2002 and is nowadays in wide use by institutions and businesses all over Europe. Since then, however, the legal framework used for the domain has revealed itself to be outdated and in need of amending. The proposal voted on by the Parliament will set to correct this and ensure that the legal framework of the domain is more future proof.
The .eu top-level domain should be a clear label for the Union an serve to support the further development of the digital single market. This will require a flexible and sustainable regulatory environment — one that protects the integrity of the domain name, while ensuring a simple administrative framework for European SMEs and businesses.

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Individuele ontwerpresoluties  
Elk lid kan een ontwerpresolutie indienen over een onderwerp dat binnen het kader van de werkzaamheden van de EU valt. Ontvankelijke ontwerpresoluties worden verwezen naar de bevoegde commissie, die moet besluiten over de te volgen procedure. Artikel 143

ONTWERPRESOLUTIE over de instelling van een Europese Dag van het mediterrane dieet  
- B8-0595/2018  

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de rechten van ouderen en ouder worden  
- P8_DCL(2016)0109 - Vervallen  
Monica MACOVEI , Patricija ŠULIN , Elisabetta GARDINI , Ivan JAKOVČIĆ , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Raffaele FITTO , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , José Inácio FARIA , Marijana PETIR , Nicola CAPUTO , Deirdre CLUNE , Eleftherios SYNADINOS , Miroslav POCHE , Piernicola PEDICINI , José BLANCO LÓPEZ , Filiz HYUSMENOVA , Enrico GASBARRA  
Datum bekendmaking : 24-10-2016
Vervaldatum : 24-01-2017
Aantal ondertekenaars : 66 - 25-01-2017
Schriftelijke verklaring over Europese GGO-vrije regio's  
- P8_DCL(2016)0072 - Vervallen  
Marijana PETIR , Elisabetta GARDINI , Norbert ERDŐS , Franc BOGOVIČ , Pavel POC , Ulrike MÜLLER , Bas BELDER , Barbara KAPPEL , Andrej PLENKOVIĆ , Ivana MALETIĆ  
Datum bekendmaking : 12-09-2016
Vervaldatum : 12-12-2016
Aantal ondertekenaars : 80 - 13-12-2016
Schriftelijke verklaring over chronische niet-kankerpijn bij personen ouder dan 65  
- P8_DCL(2016)0065 - Vervallen  
Giovanni LA VIA , Elisabetta GARDINI , Françoise GROSSETÊTE , Gianni PITTELLA , Cristian-Silviu BUŞOI , Alessandra MUSSOLINI , Ian DUNCAN , Francisco de Paula GAMBUS MILLET , Santiago FISAS AYXELÀ , Remo SERNAGIOTTO , Mercedes BRESSO , Pavel POC  
Datum bekendmaking : 12-09-2016
Vervaldatum : 12-12-2016
Aantal ondertekenaars : 136 - 13-12-2016

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen