Jan HUITEMA : Opinions - as shadow rapporteur 

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 205 bis van het Reglement

ADVIES inzake het uitvoeringsverslag betreffende Verordening (EG) nr. 1/2005 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer binnen en buiten de EU  
- ENVI_AD(2018)628594 -  
-
ENVI 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma voor de eengemaakte markt, het concurrentievermogen van ondernemingen, met inbegrip van kleine en middelgrote ondernemingen, en Europese statistieken, en tot intrekking van de Verordeningen (EU) nr. 99/2013, (EU) nr. 1287/2013, (EU) nr. 254/2014, (EU) nr. 258/2014, (EU) nr. 652/2014 en (EU) 2017/826  
- ENVI_AD(2018)627841 -  
-
ENVI 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake minimumeisen voor hergebruik van water  
- AGRI_AD(2018)626778 -  
-
AGRI 
ADVIES inzake de uitvoering van Richtlijn 2009/128/EG betreffende een duurzaam gebruik van pesticiden  
- AGRI_AD(2018)615419 -  
-
AGRI 
ADVIES inzake het jaarverslag over het mededingingsbeleid  
- AGRI_AD(2018)626781 -  
-
AGRI 
ADVIES inzake het tussentijds verslag over het MFK 2021-2027 - het standpunt van het Parlement met betrekking tot een akkoord  
- AGRI_AD(2018)625204 -  
-
AGRI 
ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu  
- AGRI_AD(2018)623923 -  
-
AGRI 
ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de voedselvoorzieningsketen  
- ENVI_AD(2018)623685 -  
-
ENVI 
ADVIES inzake de toekomst van voedsel en landbouw  
- ENVI_AD(2018)618229 -  
-
ENVI 
ADVIES inzake cohesiebeleid en de circulaire economie  
- ENVI_AD(2018)616863 -  
-
ENVI 

Contact