Jan HUITEMA : Schriftelijke stemverklaringen 

Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 183 van het Reglement

Verslag over financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking (A8-0170/2019 - Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer)  
 

De VVD steunt de bestrijding van belastingontwijking en -ontduiking. Er worden hiervoor veel verschillende maatregelen geïmplementeerd die op internationaal niveau zijn afgesproken. Extra maatregelen, zoals nieuwe Europese belastingen of het opgeven van het Nederlandse veto in de Raad zijn een aantasting van de Nederlandse soevereiniteit en dus onacceptabel. De VVD heeft daarom tegen dit verslag gestemd.

Instelling van het Europees Monetair Fonds (A8-0087/2019 - Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka)  
 

De VVD is geen voorstander van het omvormen van het ESM naar een Europees Monetair Fonds dat een integraal onderdeel wordt van de Europese Unie. De huidige intergouvernementele structuur dient behouden te blijven. Op die manier blijven de Nederlandse belangen goed gewaarborgd.

Europees Semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2019 (A8-0162/2019 - Marian Harkin)  
 

De VVD is voorstander van economische beleidscoördinatie in het kader van het Europees Semester. Deze coördinatie moet gericht zijn op structurele hervormingen die de lidstaten sterker maken. Dit verslag gaat daar grotendeels aan voorbij en richt zich voornamelijk op investeringen die lidstaten juist niet verder helpen. De VVD heeft daarom tegen dit verslag gestemd.

Wijzigingen van het Reglement van het Europees Parlement (A8-0462/2018 - Richard Corbett)  
 

De VVD-delegatie heeft tijdens de stemming over "Amendments to Parliament's Rules of Procedure" per ongeluk tweemaal verkeerd gestemd, over een amendement over transparantie en tijdens de eindstemming. Deze fouten zijn nu hersteld.

Conclusies en aanbevelingen van de Bijzondere Commissie terrorisme (A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier, Helga Stevens)  
 

De VVD steunt de hoofdlijnen van het verslag over de Conclusies en aanbevelingen van de Bijzondere Commissie terrorisme. Uitgangspunt van het Europese antiterreurbeleid is intensieve samenwerking tussen de nationale inlichtingendiensten en het versterken van bestaande Europese veiligheidsinfrastructuur (agentschappen zoals Europol). Het optuigen van nieuwe Europese instellingen is niet de geijkte weg om de terreurdreiging effectief aan te pakken.

Oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit (A8-0391/2018 - Jeroen Lenaers)  
 

De VVD steunt het Commissievoorstel om een Europese Arbeidsautoriteit op te richten. Echter, het verslag waarover in het Parlement gestemd is, geeft deze autoriteit een te grote rol in zaken die onderdeel zijn van de bevoegdheden van de lidstaten.

Vaststelling van een programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) (A8-0397/2018 - Gerben-Jan Gerbrandy)  
 

De VVD is voor effectief milieubeheer en de aanpak van klimaatverandering. In de periode 2014-2020 is er voor het milieu en klimaatactieprogramma (LIFE) 3,45 miljard beschikbaar. In de voorgestelde Europese meerjarenbegroting 2021-2027 wordt dit bedrag verhoogd tot 5,45 miljard. Het Europees Parlement stelt in dit verslag een stijging voor van nog eens 2 miljard. De verhoging tot een bedrag van 7,2 miljard vindt de VVD onvoldoende onderbouwd en behoort tot het debat over de nieuwe Europese meerjarenbegroting. Daarom onthoudt de VVD zich van stemmen.

Visumcode (A8-0434/2018 - Juan Fernando López Aguilar)  
 

De VVD steunt het voorstel van de Europese Commissie om het visumbeleid in te zetten voor de bevordering van handel en toerisme en de bestrijding van illegale migratie. Hiertoe dienen derde landen mee te werken door bijvoorbeeld illegale migranten terug te nemen. Derhalve heeft de VVD tegen het verslag van López Aguilar gestemd, omdat hierin wordt gepleit voor de invoering van humanitaire visa en de link tussen visumverstrekking en het bestrijden van illegale migratie is afgezwakt.

Wapenuitvoer: uitvoering van gemeenschappelijk standpunt 2008/944/GBVB (A8-0335/2018 - Sabine Lösing)  
 

De VVD vindt dat de Europese criteria voor de uitvoer van wapens naar derde landen strikt moeten worden toegepast. Derhalve heeft de VVD voor het verslag over het gemeenschappelijk standpunt voor wapenuitvoer gestemd. Een EU-breed wapenembargo tegen Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten kan echter alleen worden afgekondigd als hiervoor overeenstemming bestaat in de Europese Raad. Dit is op dit moment niet het geval.

Humanitaire visa (A8-0328/2018 - Juan Fernando López Aguilar)  
 

De VVD heeft tegen het verslag van het Europees Parlement gestemd waarin de Commissie wordt opgeroepen om een voorstel uit te werken m.b.t. EU-brede humanitaire visa. Dit voorstel doorkruist de onderhandelingen die momenteel gaande zijn over het Gemeenschappelijk Europees Asiel Systeem (GEAS), waarin ook kwalificatiecriteria worden vastgesteld. Bovendien is onduidelijk hoe een nieuwe categorie "humanitaire visa" zich verhoudt tot het GEAS en de bestaande asielwetgeving in de lidstaten. Daarnaast zijn de kwalificatiecriteria voor een humanitair visum vaag en onvoldoende uitgewerkt.

Contact