Morten MESSERSCHMIDT : 8e zittingsperiode 

Fracties 

 • 01-07-2014 / 22-10-2014 : Fractie Europese Conservatieven en Hervormers - Lid van het bureau
 • 23-10-2014 / 12-12-2016 : Fractie Europese Conservatieven en Hervormers - Ondervoorzitter
 • 13-12-2016 / 15-01-2017 : Fractie Europese Conservatieven en Hervormers - Lid van het bureau
 • 16-01-2017 / 08-02-2017 : Fractie Europese Conservatieven en Hervormers - Lid van het bureau
 • 09-02-2017 / 01-07-2019 : Fractie Europese Conservatieven en Hervormers - Lid

National parties 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Dansk Folkeparti (Denemarken)

Ondervoorzitter 

 • 24-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie constitutionele zaken

Leden 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie constitutionele zaken
 • 14-07-2014 / 21-10-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met Zwitserland en Noorwegen, in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-IJsland en in de Gemengde Parlementaire Commissie van de Europese Economische Ruimte (EER)
 • 12-02-2015 / 30-11-2015 : Bijzondere Commissie fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Bijzondere Commissie fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect (TAXE 2)
 • 19-01-2017 / 23-01-2017 : Commissie constitutionele zaken
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie cultuur en onderwijs

Plaatsvervanger 

 • 01-07-2014 / 26-10-2015 : Commissie industrie, onderzoek en energie
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie economische en monetaire zaken
 • 14-07-2014 / 15-01-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met Israël
 • 16-01-2019 / 01-07-2019 : Commissie vervoer en toerisme

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Protocol nr. 3 betreffende het statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie  
- AFCO_AD(2018)627917 -  
-
AFCO 
ADVIES inzake de rol van klokkenluiders bij de bescherming van de financiële belangen van de EU  
- AFCO_AD(2016)587624 -  
-
AFCO 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van de Raad tot instelling van het Europees Monetair Fonds  
- AFCO_AD(2019)631802 -  
-
AFCO 
ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot vaststelling van bepalingen ter versterking van de begrotingsverantwoordelijkheid en de begrotingskoers op middellange termijn in de lidstaten  
- AFCO_AD(2018)627619 -  
-
AFCO 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de bescherming van de begroting van de Unie in geval van fundamentele tekortkomingen op het gebied van de rechtsstaat in de lidstaten  
- AFCO_AD(2018)627943 -  
-
AFCO 

Mondelinge vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Individuele ontwerpresoluties  
Elk lid kan een ontwerpresolutie indienen over een onderwerp dat binnen het kader van de werkzaamheden van de EU valt. Ontvankelijke ontwerpresoluties worden verwezen naar de bevoegde commissie, die moet besluiten over de te volgen procedure. Artikel 143

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over buitensporige tarieven voor mobiele communicatie in de EU  
- P8_DCL(2016)0014 - Vervallen  
Tibor SZANYI , Bogusław LIBERADZKI , Tanja FAJON , Marlene MIZZI , Nicola CAPUTO , Hugues BAYET , Olga SEHNALOVÁ , Andrej PLENKOVIĆ , Morten MESSERSCHMIDT , Igor ŠOLTES  
Datum bekendmaking : 24-02-2016
Vervaldatum : 24-05-2016
Aantal ondertekenaars : 177 - 25-05-2016

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen