Algirdas SAUDARGAS : 8e zittingsperiode 

Fracties 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid

National parties 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (Litouwen)

Leden 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie industrie, onderzoek en energie
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie industrie, onderzoek en energie

Plaatsvervanger 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie cultuur en onderwijs
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie in het Parlementair Associatiecomité EU-Oekraïne
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met Wit-Rusland
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie cultuur en onderwijs

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur 
De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake taalgelijkheid in het digitale tijdperk  
- ITRE_AD(2018)618316 -  
-
ITRE 
ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake bepaalde toegestane vormen van gebruik van door auteursrechten en naburige rechten beschermde werken en ander materiaal ten behoeve van personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben, en tot wijziging van Richtlijn 2001/29/EG betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij  
- CULT_AD(2017)595579 -  
-
CULT 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de grensoverschrijdende uitwisseling tussen de Unie en derde landen van exemplaren in toegankelijke vorm van bepaalde door het auteursrecht en naburige rechten beschermde werken en ander materiaal ten behoeve van personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben  
- CULT_AD(2017)595580 -  
-
CULT 

Ontwerpresolutie(s) 
Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Mondelinge vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke stemverklaringen 
Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Gemeenschappelijk btw-stelsel met betrekking tot de speciale regeling voor kleine ondernemingen (A8-0260/2018 - Tom Vandenkendelaere) LT  
 

Kaip krikščioniui demokratui, remiančiam socialios rinkos principus, man yra svarbu, kad mažas ir vidutinis verslas atrastų ir išlaikytų savo galimybes rinkoje ir galėtų visavertiškai konkuruoti su didžiuoju verslu – tiek valstybėje, kurioje yra registruotas, tiek visoje Europos Sąjungoje. Mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ) dažnai būna šeimos įmonės, taip pat bendruomenėms aktualūs nišiniai verslai.
Palaikau šią direktyvą, nes ja siekiama palengvinti mažoms ir vidutinėms įmonėms tenkančios pridėtinės vertės mokesčio (PVM) administravimo naštą bei suteikti mokesčio lengvatas, jei neviršijama tam tikra nustatyta metinė apyvarta. Pasiūlymai atvers galimybes MVĮ naudotis PVM mokesčio lengvatomis – paprastai atleidimu nuo PVM – ir kitose Europos Sąjungos šalyse – ne tik toje šalyje, kur įmonė yra registruota. Tai mažins konkurencijos disbalansą tarp skirtingose valstybėse narėse registruotų mažųjų įmonių. Pritariu Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto siūlymui sukurti internetinį portalą, kuriame įmonės iš skirtingų valstybių narių praneštų apie ketinimą naudotis atleidimo nuo PVM galimybe. Tokiu būdu bendroji ES rinka nuosekliai judės link visiško nacionalinių sistemų suderinimo neapmokestinimo PVM srityje ir galimybės visoje Sąjungoje suderinti atleidimo nuo PVM ribas.

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de hervorming op het gebied van hoger onderwijs in Belarus  
- P8_DCL(2016)0122 - Vervallen  
Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Angel DZHAMBAZKI , Heidi HAUTALA , Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ , Krystyna ŁYBACKA , Momchil NEKOV , Michaela ŠOJDROVÁ , Algirdas SAUDARGAS , Jaromír ŠTĚTINA , Kazimierz Michał UJAZDOWSKI , Julie WARD  
Datum bekendmaking : 21-11-2016
Vervaldatum : 21-02-2017
Aantal ondertekenaars : 74 - 22-02-2017

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen