Pavel POC : 8e zittingsperiode 

Fracties 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement - Lid

National parties 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Česká strana sociálně demokratická (Tsjechië)

Ondervoorzitter 

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 23-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

Leden 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissies EU-Kazachstan, EU-Kirgizië, EU-Oezbekistan en EU-Tadzjikistan, en voor de betrekkingen met Turkmenistan en Mongolië
 • 19-01-2017 / 22-01-2017 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 08-02-2018 / 12-12-2018 : Bijzondere Commissie toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden

Plaatsvervanger 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Begrotingscommissie
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met Japan
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Enquêtecommissie emissiemetingen in de automobielsector
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Begrotingscommissie
 • 10-07-2018 / 14-11-2018 : Bijzondere Commissie terrorisme

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur 
De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende nieuwe voedingsmiddelen  
- A8-0046/2014 -  
-
ENVI 

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit (herschikking)  
- ENVI_AD(2017)604859 -  
-
ENVI 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interne markt voor elektriciteit (herschikking)  
- ENVI_AD(2017)609648 -  
-
ENVI 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften inzake het op de markt aanbieden van bemestingsproducten met CE-markering en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1069/2009 en (EG) nr. 1107/2009  
- ENVI_AD(2017)597640 -  
-
ENVI 
ADVIES inzake de aanbevelingen aan de Commissie voor de onderhandelingen over het transatlantisch handels- en investeringspartnerschap (TTIP)  
- ENVI_AD(2015)544393 -  
-
ENVI 

Mondelinge vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Uitgebreide interpellaties 
Uitgebreide interpellaties met verzoek om schriftelijk antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 139, bijlage III van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke stemverklaringen 
Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Persistente organische verontreinigende stoffen (A8-0336/2018 - Julie Girling) CS  
 

Revize legislativy o perzistentních organických znečišťujících látkách je nezbytným krokem k naplnění mezinárodních úmluv týkajících se bezpečného nakládání s nejnebezpečnějšími látkami, které lidstvo zná. Pro návrh jsem hlasoval, jelikož díky němu dojde eliminaci vysoce toxických a bioakumulativních látek decaBDE a chlorovaných parafinů s krátkým řetězcem. Dochází též ke snížení koncentračních limitů pro sumu zpomalovačů hoření, což je beze sporu krok k větší ochraně veřejného zdraví a životního prostředí. Mrzí mě však, že ostatní kolegové nebyli nakloněni zrušení recyklačních výjimek pro bromované zpomalovače hoření, které se při výrobě hraček v třetích zemích dostávají do výroby a vrací se na unijní trh. Recyklace plastů je nezbytná, ale ne za cenu toho, že kvůli ní budeme mít kontaminované dětské hračky, kuchyňské pomůcky, krabičky na potraviny a jiné plastové produkty. Pokud chceme zaručit nezávadnost materiálů, které recyklujeme, musíme v prvé řadě eliminovat množství toxických látek v primárních produktech. Stále více jsem rovněž přesvědčen o tom, že ochrana životního prostředí je jedním z aspektů, který musíme brát stále více v potaz v partnerských dohodách se třetími zeměmi.

Een alomvattend EU-kader voor hormoonontregelende stoffen (B8-0241/2019) CS  
 

Dostat rezoluci o látkách narušujících hormonální funkce na plénum Evropského parlamentu bylo dlouhodobým cílem naší politické skupiny Socialistů a demokratů. Proto jsem ji podpořil, a to včetně pozměňovacích návrhů naší frakce, které mají zpřísnit kontrolu těchto velmi nebezpečných látek včetně těch, u kterých existuje podezření, že vyvolávají nepříznivé účinky na reprodukci (neplodnost, nádorová onemocnění, malformace), metabolické procesy, funkci štítné žlázy či mozku. Již řadu let tlačím na to, aby se k nim přistupovalo stejně jako k látkám karcinogenním či mutagenním a aby byla zaručena větší ochrana evropských občanů před jejich expozicí v produktech denní spotřeby. Naše rezoluce je jasnou výzvou na Komisi, aby nejpozději do června 2020 přišla s legislativními návrhy, které zajistí, že budeme lépe chráněni před výskytem EDC v kosmetice, v potravě či v dětských hračkách. Již řadu let čekáme na účinnou strategii proti EDC a stále jsme se nedočkali strategie pro netoxické životní prostředí, kterou měla vypracovat do roku 2018. Každý den nečinnosti vypovídá o její nezodpovědnosti. Je načase začít proti obsahu těchto látek v našem vlastním životním prostředí aktivně bojovat. Nerad bych se dočkal toho, že nás budou endokrinní disruptory pomalu zabíjet. Možná ne každého zvlášť, ale jako biologický druh.

Tussentijds verslag over het meerjarig financieel kader 2021-2027 - Standpunt van het Parlement met betrekking tot een akkoord (A8-0358/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez) CS  
 

Evropská unie se nachází v historickém momentu. Nejen z důvodu brexitu, ale zejména proto, že začíná docházet k parlamentnímu vyjednávání o podobě jejích politik. Začínají se formovat odpovědi na to, s jak velkou mírou kohezního spolufinancování budou moci počítat slovenské regiony, jestli se čeští zemědělci budou muset obávat povinného zastropování nebo jestli se evropští vědci budou moci radovat z lepšího přístupu k unijním financím. Zatímco Rada, tedy evropští ministři financí, neumí nic jiného než škrtat, Evropský parlament zaujal zodpovědné stanovisko. Svým hlasem jsem potvrdil, že nedopustím zásahy, které by měly přímý a negativní vliv na občany a naše prostředí. Konkrétně jsem hlasoval pro zvýšení prostředků Evropského sociálního fondu o 17 miliard EUR, zamezení škrtu Kohezního fondu s neakceptovatelnou výší 45 %, větší podporu malých a středních podniků, zdvojnásobení prostředků výzkumného programu Horizon Europe i programu na ochranu životního prostředí LIFE. Jsem přesvědčen o tom, že musíme zvýšit investice do mladé generace. Podpořil jsem proto i ztrojnásobení velikosti studentského programu Erasmus+. Těší mě, že většina mých kolegů zaujala identické stanovisko a hlasovala pro zachování stejné výše rozpočtu zemědělské a regionální politiky jako i v tomto období. Jestli chceme silnou a zdravou Evropu, musíme jí dát nástroje, které k tomu potřebuje.

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over maatschappelijk verantwoord ondernemen, in het bijzonder met betrekking tot investeringen in ontwikkelingslanden  
- P8_DCL(2016)0133 - Vervallen  
Monika SMOLKOVÁ , Pavel POC , Patricija ŠULIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Vladimír MAŇKA , Derek VAUGHAN , Agnes JONGERIUS , Boris ZALA , Monica MACOVEI , Kostas CHRYSOGONOS , Marc TARABELLA , Maria ARENA , Olga SEHNALOVÁ , Jude KIRTON-DARLING , Elly SCHLEIN  
Datum bekendmaking : 12-12-2016
Vervaldatum : 12-03-2017
Aantal ondertekenaars : 103 - 13-03-2017
Schriftelijke verklaring over verbetering van de energie-efficiëntie in afgelegen regio's, berg- en plattelandsgebieden  
- P8_DCL(2016)0103 - Vervallen  
Jozo RADOŠ , Ivan JAKOVČIĆ , Tonino PICULA , Nedzhmi ALI , Franc BOGOVIČ , Igor ŠOLTES , Ilhan KYUCHYUK , Isabella DE MONTE , Nicola CAPUTO , Patricija ŠULIN , Pavel POC  
Datum bekendmaking : 12-09-2016
Vervaldatum : 12-12-2016
Aantal ondertekenaars : 101 - 13-12-2016
Schriftelijke verklaring over het verbeteren van de toegang voor regionale en lokale autoriteiten tot de Europese structuur- en investeringsfondsen  
- P8_DCL(2016)0075 - Vervallen  
Jozo RADOŠ , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Nedzhmi ALI , Professor Dubravka ŠUICA , Brian HAYES , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Pavel POC , Hannu TAKKULA , Franc BOGOVIČ , Petras AUŠTREVIČIUS  
Datum bekendmaking : 12-09-2016
Vervaldatum : 12-12-2016
Aantal ondertekenaars : 58 - 13-12-2016

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen