Pavel POC : Schriftelijke stemverklaringen 

Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 183 van het Reglement

Persistente organische verontreinigende stoffen (A8-0336/2018 - Julie Girling) CS  
 

Revize legislativy o perzistentních organických znečišťujících látkách je nezbytným krokem k naplnění mezinárodních úmluv týkajících se bezpečného nakládání s nejnebezpečnějšími látkami, které lidstvo zná. Pro návrh jsem hlasoval, jelikož díky němu dojde eliminaci vysoce toxických a bioakumulativních látek decaBDE a chlorovaných parafinů s krátkým řetězcem. Dochází též ke snížení koncentračních limitů pro sumu zpomalovačů hoření, což je beze sporu krok k větší ochraně veřejného zdraví a životního prostředí. Mrzí mě však, že ostatní kolegové nebyli nakloněni zrušení recyklačních výjimek pro bromované zpomalovače hoření, které se při výrobě hraček v třetích zemích dostávají do výroby a vrací se na unijní trh. Recyklace plastů je nezbytná, ale ne za cenu toho, že kvůli ní budeme mít kontaminované dětské hračky, kuchyňské pomůcky, krabičky na potraviny a jiné plastové produkty. Pokud chceme zaručit nezávadnost materiálů, které recyklujeme, musíme v prvé řadě eliminovat množství toxických látek v primárních produktech. Stále více jsem rovněž přesvědčen o tom, že ochrana životního prostředí je jedním z aspektů, který musíme brát stále více v potaz v partnerských dohodách se třetími zeměmi.

Een alomvattend EU-kader voor hormoonontregelende stoffen (B8-0241/2019) CS  
 

Dostat rezoluci o látkách narušujících hormonální funkce na plénum Evropského parlamentu bylo dlouhodobým cílem naší politické skupiny Socialistů a demokratů. Proto jsem ji podpořil, a to včetně pozměňovacích návrhů naší frakce, které mají zpřísnit kontrolu těchto velmi nebezpečných látek včetně těch, u kterých existuje podezření, že vyvolávají nepříznivé účinky na reprodukci (neplodnost, nádorová onemocnění, malformace), metabolické procesy, funkci štítné žlázy či mozku. Již řadu let tlačím na to, aby se k nim přistupovalo stejně jako k látkám karcinogenním či mutagenním a aby byla zaručena větší ochrana evropských občanů před jejich expozicí v produktech denní spotřeby. Naše rezoluce je jasnou výzvou na Komisi, aby nejpozději do června 2020 přišla s legislativními návrhy, které zajistí, že budeme lépe chráněni před výskytem EDC v kosmetice, v potravě či v dětských hračkách. Již řadu let čekáme na účinnou strategii proti EDC a stále jsme se nedočkali strategie pro netoxické životní prostředí, kterou měla vypracovat do roku 2018. Každý den nečinnosti vypovídá o její nezodpovědnosti. Je načase začít proti obsahu těchto látek v našem vlastním životním prostředí aktivně bojovat. Nerad bych se dočkal toho, že nás budou endokrinní disruptory pomalu zabíjet. Možná ne každého zvlášť, ale jako biologický druh.

Tussentijds verslag over het meerjarig financieel kader 2021-2027 - Standpunt van het Parlement met betrekking tot een akkoord (A8-0358/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez) CS  
 

Evropská unie se nachází v historickém momentu. Nejen z důvodu brexitu, ale zejména proto, že začíná docházet k parlamentnímu vyjednávání o podobě jejích politik. Začínají se formovat odpovědi na to, s jak velkou mírou kohezního spolufinancování budou moci počítat slovenské regiony, jestli se čeští zemědělci budou muset obávat povinného zastropování nebo jestli se evropští vědci budou moci radovat z lepšího přístupu k unijním financím. Zatímco Rada, tedy evropští ministři financí, neumí nic jiného než škrtat, Evropský parlament zaujal zodpovědné stanovisko. Svým hlasem jsem potvrdil, že nedopustím zásahy, které by měly přímý a negativní vliv na občany a naše prostředí. Konkrétně jsem hlasoval pro zvýšení prostředků Evropského sociálního fondu o 17 miliard EUR, zamezení škrtu Kohezního fondu s neakceptovatelnou výší 45 %, větší podporu malých a středních podniků, zdvojnásobení prostředků výzkumného programu Horizon Europe i programu na ochranu životního prostředí LIFE. Jsem přesvědčen o tom, že musíme zvýšit investice do mladé generace. Podpořil jsem proto i ztrojnásobení velikosti studentského programu Erasmus+. Těší mě, že většina mých kolegů zaujala identické stanovisko a hlasovala pro zachování stejné výše rozpočtu zemědělské a regionální politiky jako i v tomto období. Jestli chceme silnou a zdravou Evropu, musíme jí dát nástroje, které k tomu potřebuje.

EU-ontwikkelingshulp op het gebied van onderwijs (A8-0327/2018 - Vincent Peillon) CS  
 

Všeobecná deklarace lidských práv říká, že právo na vzdělání mají všichni. Jen těžko si proto lze představit, že v roce 2015 nemělo přístup ke vzdělávání až 264 milionů dětí ve školním věku. Podpořil jsem usnesení o rozvojové pomoci EU v oblasti vzdělávání, protože považuji vzdělávání za ústřední bod rozvoje. Shledávám nutným, aby Evropská unie a její členské země co nejdříve zajistily potřebnou výši financování a postaraly se tak o skutečný hospodářský a společenský posun v rozvojových zemích. Subsaharská Afrika v tomto kontextu bohužel představuje jasný příklad zanedbání, a to jak domácí politiky, tak i té zahraniční. Jinak si nejde vysvětlit, že elektřina byla zavedena do pouhé jedné čtvrtiny škol, a že více než polovina škol nemá přístup k pitné vodě. Jsem si vědom, že investice do vzdělávání v rozvojových zemích je komplexním tématem. V současnosti ještě zhoršeným uprchlickými vlnami. Neznamená to ale, že bychom na děti z řad uprchlíků a vysídlených osob mohli zapomínat. Právě naopak. Nesmíme dopustit, aby nestabilita a konflikty produkovaly početné ztracené generace, které se nebudou moci podílet na znovuobnovení své země, regionu či sousedství. Máme teď možnost ukázat, co je skutečná solidarita. Chtěl bych proto apelovat na ministry financí, navyšme pomoc a zajistěme potřebnou kvalitu.

Digitalisering voor ontwikkeling: armoede terugdringen via technologie (A8-0338/2018 - Bogdan Brunon Wenta) CS  
 

Digitalizace se stala jedním ze symbolů současného rozvoje. Tento trend se neomezuje pouze na vyspělé země, ale začíná přesahovat i do méně rozvinutých zemí. Považuji proto za primární, aby došlo co nejdříve k nápravě toho, že mnoho lokalit a skupin v rozvojových zemích zaostává v jejím využití. Digitalizace představuje nástroj, který by měl doplňovat zajištění základních lidských potřeb občanů a který by měl být začleněn do národních strategií členských států pro rozvoj. Hlasoval jsem pro usnesení o snižování chudoby pomocí technologií, protože je extrémně důležité, aby i děti v méně vyspělých zemích v průběhu své školní docházky nabyly digitální gramotnost a zvýšily tak svůj budoucí pracovní potenciál. Vítám plán vnějších investic EU, protože věřím, že může pomoci v řešení místních potřeb, finanční inkluzi a vytváření důstojných pracovních míst. Může také pomoci přemostit digitální propast, kterou teď pociťujeme. Jakožto environmentalista považuji za důležité a hlasoval jsem pro ustanovení, které má za cíl snížit ekologický odpad spojený s digitalizací pomocí rozvoje účinného využívání zdrojů. Možná to není pro mnoho lidí zřejmé, ale digitální technologie za sebou zanechávají významnou ekologickou stopu. Podíl digitálních emisí na celkových emisích CO2 představuje zhruba 2–5 %. Environmentální zátěž plynoucí z digitalizace by proto měla být co nejmenší.

Oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de voedselvoorzieningsketen (A8-0309/2018 - Paolo De Castro) CS  
 

. – I v českých médiích jsme mohli zaznamenat případy, kdy velké obchodní řetězce účtovaly dodavatelům potravin – většinou malým a středním zemědělcům – poplatky za vystavení jejich zboží, rušily objednávky ve chvíli, kdy již nebylo možno prodat zboží někomu jinému, či několik měsíců zadržovaly platbu za odebrané zboží. Všechny tyto postupy budou touto směrnicí na evropské úrovni zakázány, což považuji za významný krok pro ochranu menších podnikatelů a zabránění monopolizace trhu s potravinami. Jedině tak lze zaručit, že spotřebitelé budou mít vždy možnost zvolit i zdravější, kvalitnější či udržitelněji vyráběné potraviny. Návrh předložený Komisí jednoznačně vítám, přesto jsem podpořil některé změny, zejména zavedení unijní sítě pro prosazování této směrnice, neboť velké obchodní řetězce zpravidla nepůsobí pouze na úrovni jednoho členského státu, a je tudíž důležité koordinovat společný postup vůči jejich nekalým obchodním praktikám. Dále jsem podpořil ustanovení umožňující podávat stížnosti zahraničním orgánům prostřednictvím vnitrostátních orgánů, bez kterého by bylo nutno podávat stížnost například k německému orgánu v němčině, což by mohlo bránit zejména malým zemědělcům v podání stížnosti, ačkoliv právě malí podnikatelé bývají dotčeni nekalými obchodními praktikami nejvíce. V neposlední řadě jsem podpořil stanovení třicetidenní lhůty pro vyrozumění stěžovatele a šestiměsíční lhůty pro uzavření vyšetřování, aby nedocházelo ke zbytečným průtahům.

Het verlenen van vergunningen en het toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik (A8-0035/2016 - Claudiu Ciprian Tănăsescu) CS  
 

. – V návaznosti na zrušení směrnice 2001/82/ES o veterinárních léčivých přípravcích bylo nutno promítnout změny do souvisejících nařízení. Nejdůležitější změnou navrženou Komisí byla úprava financování Evropské agentury pro léčivé přípravky, konkrétně hrazení nákladů na její činnost subjekty, které žádají o registraci přípravků. Struktura a výše poplatků měla být stanovena Komisí v prováděcím aktu bez dalšího zapojení Evropského parlamentu. Evropská agentura pro léčivé přípravky zajišťuje vědecké hodnocení, dohled a kontrolu bezpečnosti humánních i veterinárních léčivých přípravků, kromě toho se podílí na vyhodnocování žádostí o registraci a pobídkami usnadňuje vývoj nových léků. Tuto činnost Evropské agentury pro léčivé přípravky považuji za velmi důležitou. Vzhledem k tomu, že dlouhodobě upozorňuji na nedostatečné financování evropských agentur v porovnání s narůstajícími povinnostmi, podpořil jsem návrh, aby výše poplatků byla stanovena standardním zákonodárným procesem se zapojením Evropského parlamentu, a budu prosazovat zavedení takové struktury poplatků, která umožní agentuře zodpovědně vykonávat všechny povinnosti, které jsou jí svěřeny. Podobně budu postupovat i v případě projednávání financování dalších evropských agentur, které plní nenahraditelnou funkci při koordinaci členských států a přípravě evropské politiky, ale jejich rozpočet tvoří pouze 0,8 % celkového rozpočtu Evropské unie.

Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (A8-0046/2016 - Françoise Grossetête) CS  
 

. – Legislativa o veterinárních léčivých přípravcích je obrovským krokem v boji proti AMR, jelikož zakazuje preventivní používání medikovaných krmiv. Široké používání antibiotik vede k rezistenci, která je dnes jednou z největších hrozeb pro světové zdraví. Téměř každý ví, že by se neměla antibiotika používat „na každou horečku“ a měla by se „dobrat do konce“, ale o vlivu rutinního používání antibiotik v zemědělství se veřejně moc nemluvilo. Úplný zákaz preventivního používání považuji za důležitý krok k ochraně veřejného zdraví. Kromě toho jsem podpořil ustanovení zavádějící předběžnou opatrnost, dle kterého bude nutno prokázat bezpečnost veterinárních léčivých přípravků a jejich dopady na životní prostředí před uvedením na trh. Oproti návrhu Komise budou také muset být testy na zvířatech navrženy tak, aby nezpůsobovaly bolest, utrpení nebo stres zvířat, a kde je to možné, měly by být testy na zvířatech nahrazeny alternativními postupy. Z dalších změn považuji za nejdůležitější to, že prevence onemocnění by se měla řešit řádnou hygienou a správnými postupy v oblasti chovu. Preventivní ošetření za použití antimikrobiálních látek by mělo být regulováno přísněji a doporučeno pouze v jasně vymezených případech. Antimikrobiální látky by neměly být dostupné ve veterinárním odvětví, aby byla co nejdéle zachována jejich účinnost při léčbě infekcí u lidí.

De productie, het in de handel brengen en het gebruik van diervoeders met medicinale werking (A8-0075/2016 - Clara Eugenia Aguilera García) CS  
 

. – V EU se nachází 13,7 milionu farem. V intenzivním hospodářství, které se bohužel stává v evropských zemích standardem, se snáze šíří nemoci. Snaha o maximalizaci produkce vede k širokému používání medikovaných krmiv s obsahem antimikrobiálních látek nebo antiparazitik. Dosud nebylo dostatečně upraveno, za jakých podmínek mohou být medikovaná krmiva vyráběna, transportována či likvidována. Mnou podpořené nařízení zajistí bezpečnější výrobu a nakládání s medikovanými krmivy, zejména hygienickou výrobou a používáním, zabráněním kontaminaci, stanovením pravidel pro měřicí a míchací zařízení, kontrolováním jakosti a jasným označováním produktů. Oproti návrhu Komise jsem také podpořil pozměňovací návrhy, které ukládají povinnost uplatňovat preventivní opatření před používáním medikovaného krmiva, například izolování nemocných zvířat či udržování takové hustoty chovu, která nezvyšuje riziko přenosu onemocnění. Dále jsem podpořil stanovení povinnosti zajistit rovnoměrnou distribuci veterinárního přípravku v krmivu tak, aby každé zvíře mělo přístup ke stejnému množství léčivého přípravku a ve správném množství, aby byla léčba účinná. Také jsem podpořil pozměňovací návrh zavádějící celoevropský systém sběru údajů o objemu veterinárních léčivých přípravků použitých v krmivech, neboť dosud nebylo možné monitorovat objem takto používaných veterinárních přípravků, a bez dostatečných informací nelze provádět vhodnou koordinaci a regulaci používání medikovaných krmiv.

Dierenwelzijn, het gebruik van antimicrobiële stoffen en de milieueffecten van de industriële vleeskippenhouderij (B8-0484/2018, B8-0484/2018, B8-0485/2018, B8-0487/2018, B8-0489/2018) CS  
 

Zvykli jsme si na to, že máme maso na talíři téměř každý den a že se tak stalo nedílnou součástí naší standartní diety. Na co jsme si ale nezvykli, je kontrolovat, odkud pochází a za jakých podmínek chov probíhá. Věřím, že by hodně lidí překvapilo, kdyby navštívilo evropské průmyslové chovy brojlerů. Věřím také, že by si spousta z nich po této návštěvě konzumaci masa rozmyslela. Hlasoval jsem pro usnesení „Životní podmínky zvířat, používání antimikrobiálních látek a dopad průmyslového chovu kuřat na životní prostředí“, protože je potřeba, aby členské země zajistily, že i podmínky chovu zvířat odpovídají 21. století. Dlouhodobě upozorňuji na to, že zisk je jedna věc, ale dlouhodobé dopady na životní prostředí a zdraví je věc druhá. Mám na mysli preventivní používání antibiotik ve velkochovech, které považuji za větší problém než nesprávné užívání antibiotik občany. Členské země se musí vypořádat se situací, kdy i s pomocí antibiotik dochází k tzv. bleskovému vyhnání kuřat do maximálně možného objemu, za které platí spotřebitelé svým zdravím, zatímco se národní rozpočty lámou pod tíhou výdajů na zajištění slušné úrovně zdravotnických služeb. Antimikrobiální rezistence už bohužel není pojmem ze sci-fi filmu. Je to realita, za kterou každým rokem platí 25 tisíc Evropanů daní nejvyšší.

Contact 

 • Bruxelles 

  Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  10G305
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel
   
 • Strasbourg 

  Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T07059
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex
   
 • Postadres 

  European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 10G305
  1047 Brussels
   
  Contact data: