Olga SEHNALOVÁ : 7de zittingsperiode 

Fracties 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement - Lid

National parties 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Česká strana sociálně demokratická (Tsjechië)

Ondervoorzitter 

 • 17-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met Israël

Leden 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie vervoer en toerisme
 • 16-09-2009 / 16-09-2009 : Delegatie voor de betrekkingen met Israël
 • 16-09-2009 / 13-03-2012 : Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie vervoer en toerisme

Plaatsvervanger 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie interne markt en consumentenbescherming
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie cultuur en onderwijs
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie interne markt en consumentenbescherming
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie cultuur en onderwijs
 • 13-03-2012 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met de Zuidoost-Aziatische landen en de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN)

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur 
De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de invoering van een interoperabele eCall in de hele EU  
- IMCO_AD(2013)521607 -  
-
IMCO 
ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2000/25/EG wat betreft de bepalingen voor trekkers die in het kader van de flexibele regeling in de handel zijn gebracht  
- TRAN_AD(2011)456855 -  
-
TRAN 
ADVIES inzake Europese samenwerking op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding ter ondersteuning van de Europa 2020-strategie  
- IMCO_AD(2011)456624 -  
-
IMCO 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake onlinegokken binnen de interne markt  
- CULT_AD(2013)504088 -  
-
CULT 
ADVIES over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, die onder het gemeenschappelijk strategisch kader vallen, en houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1083/2006  
- TRAN_AD(2012)486053 -  
-
TRAN 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het Cohesiefonds en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1084/2006 van de Raad  
- TRAN_AD(2012)486019 -  
-
TRAN 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de bestrijding van prostaatkanker in de Europese Unie  
- P7_DCL(2014)0001 - Vervallen  
Pavel POC , Alojz PETERLE , Nessa CHILDERS , Seán KELLY , Heinz K. BECKER , Claudette ABELA BALDACCHINO , Minodora CLIVETI , Edit HERCZOG , Sirpa PIETIKÄINEN , Bart STAES , Susy DE MARTINI , Piotr BORYS , Fiona HALL , Marian HARKIN , Olga SEHNALOVÁ , Danuta JAZŁOWIECKA , Csaba SÓGOR  
Datum bekendmaking : 13-01-2014
Vervaldatum : 13-04-2014
Aantal ondertekenaars : 162 - 14-04-2014
Schriftelijke verklaring over de gevaren van nationalisme, antisemitisme en andere vormen van etnische intolerantie van de zijde van bewegingen tegen het Europese project  
- P7_DCL(2013)0015 - Vervallen  
Boris ZALA , Elmar BROK , Rebecca HARMS , Lena KOLARSKA-BOBIŃSKA , Eduard KUKAN , Olga SEHNALOVÁ , Marek SIWIEC , Hannu TAKKULA , Indrek TARAND , Sir Graham WATSON , Cecilia WIKSTRÖM  
Datum bekendmaking : 07-10-2013
Vervaldatum : 07-01-2014
Aantal ondertekenaars : 150 - 08-01-2014

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen