Olga SEHNALOVÁ : 8e zittingsperiode 

Fracties 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement - Lid

National parties 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Česká strana sociálně demokratická (Tsjechië)

Ondervoorzitter 

  • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met Israël

Leden 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie interne markt en consumentenbescherming
  • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met Israël
  • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Enquêtecommissie emissiemetingen in de automobielsector
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie interne markt en consumentenbescherming

Plaatsvervanger 

  • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie vervoer en toerisme
  • 16-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met de Zuidoost-Aziatische landen en de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN)
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie vervoer en toerisme

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorschriften voor de typegoedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd wat de algemene veiligheid ervan en de bescherming van de inzittenden van voertuigen en kwetsbare weggebruikers betreft, tot wijziging van Verordening (EU) 2018/… en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 78/2009, (EG) nr. 79/2009 en (EG) nr. 661/2009  
- TRAN_AD(2019)627562 -  
-
TRAN 
ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de toegankelijkheidseisen voor producten en diensten  
- TRAN_AD(2017)595734 -  
-
TRAN 
ADVIES inzake de tenuitvoerlegging van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, met speciale aandacht voor de slotopmerkingen van het VN-Comité voor de rechten van personen met een handicap  
- TRAN_AD(2016)569624 -  
-
TRAN 

Ontwerpresolutie(s) 
Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Mondelinge vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Uitgebreide interpellaties 
Uitgebreide interpellaties met verzoek om schriftelijk antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 139, bijlage III van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke stemverklaringen 
Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Verzekering van motorrijtuigen (A8-0035/2019 - Dita Charanzová) CS  
 

Plénum potvrdilo navrhované změny ve směrnici tak, jak jsme je přijali na Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele. Hlavní výhodou, proč nová pravidla podporuji, je spravedlivé odškodnění poškozených v případě nehody. Osobně jsem chtěla – a jako sociální demokraté jsme to navrhli – více zohlednit sytém bonusů a malusů, který podporuje bezpečnější jízdní chování a na kterém vydělají řidiči, kteří nebourají. Doplnila bych, že nyní pracujeme také na legislativě, která má vybavit vozidla bezpečnostními prvky tak, aby v EU ubylo autonehod a zmírnily se jejich následky nejen pro řidiče, ale také pro chodce nebo cyklisty. Hlasovat o ní budeme na výboru IMCO příští týden 21. března 2019 a já jsem stínovou zpravodajkou.

Bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties (A8-0456/2018 - Lara Comi) CS  
 

Tuto zprávu jsem podpořila, protože vyzývá k podpoře včasných plateb mezi podniky, což by podle mého názoru mělo být standardem. Dlouhá doba splatnosti dopadá nejvíce na malé a střední podniky, které často akceptují delší platební lhůty. Zpráva proto upozorňuje také na nutnost zlepšení postupu ověřování, jestli nedochází k umělému prodlužování lhůt splatnosti. Stávající směrnici považuji za vhodný nástroj pro vytvoření rovných podmínek v případě opožděných plateb, podniky nicméně stále nemají dostatek informací o prostředcích nápravy v případě opožděných plateb. Doufám, že se díky této zprávě podaří tuto situaci zlepšit.

Strategisch onderzoek van de Ombudsman OI/2/2017 betreffende de transparantie van het wetgevingsoverleg in de voorbereidende instanties van de Raad van de EU (A8-0420/2018 - Jo Leinen, Yana Toom) CS  
 

Každý z občanů Evropské unie, kterého zajímá práce unijních orgánů, si může snadno dohledat záznam plenárního zasedání nebo se podívat na průběh jednání výborů. Pokud by ho ale zajímala práce zástupců vlády z jeho státu, bohužel nemá šanci dohledat, jak na zasedání Rady vystupovali. Velmi jsem proto uvítala zprávu paní ombudsmanky, která na nedostatek transparentnosti Rady upozorňuje, a doufám, že Rada brzy přijme potřebná opatření ke zlepšení situace.

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over maatschappelijk verantwoord ondernemen, in het bijzonder met betrekking tot investeringen in ontwikkelingslanden  
- P8_DCL(2016)0133 - Vervallen  
Monika SMOLKOVÁ , Pavel POC , Patricija ŠULIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Vladimír MAŇKA , Derek VAUGHAN , Agnes JONGERIUS , Boris ZALA , Monica MACOVEI , Kostas CHRYSOGONOS , Marc TARABELLA , Maria ARENA , Olga SEHNALOVÁ , Jude KIRTON-DARLING , Elly SCHLEIN  
Datum bekendmaking : 12-12-2016
Vervaldatum : 12-03-2017
Aantal ondertekenaars : 103 - 13-03-2017
Schriftelijke verklaring over de verschillen in samenstelling en kwaliteit van bepaalde producten op de oostelijke en westelijke markten van de EU  
- P8_DCL(2016)0053 - Vervallen  
Dubravka ŠUICA , Zigmantas BALČYTIS , Zoltán BALCZÓ , Franc BOGOVIČ , Biljana BORZAN , Daniel BUDA , Nicola CAPUTO , Pál CSÁKY , Andor DELI , Georgios EPITIDEIOS , Norbert ERDŐS , Tanja FAJON , Anna FOTYGA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Elena GENTILE , György HÖLVÉNYI , Cătălin Sorin IVAN , Ivan JAKOVČIĆ , Artis PABRIKS , Emilian PAVEL , Alojz PETERLE , Marijana PETIR , Georgi PIRINSKI , Julia PITERA , Jozo RADOŠ , Liliana RODRIGUES , Dariusz ROSATI , Jacek SARYUSZ-WOLSKI , Branislav ŠKRIPEK , Monika SMOLKOVÁ , Csaba SÓGOR , Michaela ŠOJDROVÁ , Renate SOMMER , Ivan ŠTEFANEC , Davor Ivo STIER , Patricija ŠULIN , Pavel SVOBODA , Jana ŽITŇANSKÁ , Miroslav MIKOLÁŠIK , Marian-Jean MARINESCU , Andrejs MAMIKINS , Ivana MALETIĆ , Eduard KUKAN , Kateřina KONEČNÁ , Krišjānis KARIŅŠ , Olga SEHNALOVÁ , Milan ZVER , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Iuliu WINKLER , Ivo VAJGL , Inese VAIDERE , Traian UNGUREANU , Adam SZEJNFELD , Tibor SZANYI , Eleftherios SYNADINOS , Ruža TOMAŠIĆ , Merja KYLLÖNEN , Czesław Adam SIEKIERSKI , Monica MACOVEI  
Datum bekendmaking : 09-05-2016
Vervaldatum : 09-08-2016
Aantal ondertekenaars : 141 - 28-07-2016
Schriftelijke verklaring over ondersteuning van de toename van het aantal toiletten toegankelijk voor mensen met een beperking  
- P8_DCL(2016)0044 - Vervallen  
Daniel DALTON , Lucy ANDERSON , Mairead McGUINNESS , Marian HARKIN , Julia REDA , Anthea McINTYRE , Helga STEVENS , Anneleen VAN BOSSUYT , Olga SEHNALOVÁ , Antanas GUOGA , Brando BENIFEI  
Datum bekendmaking : 27-04-2016
Vervaldatum : 27-07-2016
Aantal ondertekenaars : 124 - 28-07-2016

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen