• Bas   EICKHOUT  

Bas EICKHOUT : Opinions - as shadow rapporteur - 7de zittingsperiode 

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake de herindustrialisering van Europa ter bevordering van concurrentievermogen en duurzaamheid  
- ENVI_AD(2013)508269 -  
-
ENVI 
ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 98/70/EG betreffende de kwaliteit van benzine en van dieselbrandstof en tot wijziging van Richtlijn 2009/28/EG ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen  
- AGRI_AD(2013)508068 -  
-
AGRI 
ADVIES inzake uitdagingen en kansen voor hernieuwbare energie in de Europese energiemarkt  
- AGRI_AD(2013)502097 -  
-
AGRI 
ADVIES inzake het stappenplan Energie 2050 - een toekomst met energie  
- ENVI_AD(2012)489703 -  
-
ENVI 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de veiligheid van offshore-olie- en -gasprospectie-, -exploratie- en -productieactiviteiten  
- ENVI_AD(2012)491315 -  
-
ENVI 
ADVIES inzake het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad inzake boekhoudregels en actieplannen voor broeikasgasemissies en -verwijderingen als resultaat van activiteiten met betrekking tot landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw  
- AGRI_AD(2012)489490 -  
-
AGRI 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het gemeenschappelijk visserijbeleid  
- ENVI_AD(2012)480515 -  
-
ENVI 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende een gemeenschappelijke marktordening voor visserijproducten en aquacultuurproducten  
- ENVI_AD(2012)480761 -  
-
ENVI 
ADVIES inzake onze levensverzekering, ons natuurlijk kapitaal: een EU-biodiversiteitsstrategie voor 2020  
- AGRI_AD(2012)480548 -  
-
AGRI 
ADVIES over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende energie-efficiëntie en houdende intrekking van de Richtlijnen 2004/8/EG en 2006/32/EG  
- ENVI_AD(2012)472304 -  
-
ENVI 
ADVIES inzake internationaal handelsbeleid in de context van de klimaatveranderingsvereisten  
- ENVI_AD(2010)445843 -  
-
ENVI