Bas EICKHOUT : 7de zittingsperiode 

Fracties 

 • 14-07-2009 / 20-11-2012 : Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie - Lid
 • 21-11-2012 / 30-06-2014 : Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie - Penningmeester

National parties 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : GroenLinks (Nederland)

Leden 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Bijzondere commissie beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen voor een duurzame Europese Unie na 2013
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

Plaatsvervanger 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
 • 08-10-2009 / 31-07-2011 : Bijzondere Commissie financiële, economische en sociale crisis
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie economische en monetaire zaken
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake de herindustrialisering van Europa ter bevordering van concurrentievermogen en duurzaamheid  
- ENVI_AD(2013)508269 -  
-
ENVI 
ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 98/70/EG betreffende de kwaliteit van benzine en van dieselbrandstof en tot wijziging van Richtlijn 2009/28/EG ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen  
- AGRI_AD(2013)508068 -  
-
AGRI 
ADVIES inzake uitdagingen en kansen voor hernieuwbare energie in de Europese energiemarkt  
- AGRI_AD(2013)502097 -  
-
AGRI 

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de bescherming van kwetsbare ecosystemen en bedreigde soorten  
- P7_DCL(2010)0024 - Vervallen  
Catherine BEARDER , Michael CASHMAN , Sirpa PIETIKÄINEN , Bas EICKHOUT  
Datum bekendmaking : 19-04-2010
Vervaldatum : 09-09-2010
Aantal ondertekenaars : 234 - 09-09-2010

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen 

Contact