Bas EICKHOUT : Opinions - as shadow rapporteur 

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 205 bis van het Reglement

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften inzake steun voor de strategische plannen die de lidstaten in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid opstellen (strategische GLB-plannen) en die uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) worden gefinancierd, en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad en van Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad  
- ENVI_AD(2019)630523 -  
-
ENVI 
ADVIES inzake het Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2019  
- ENVI_AD(2019)631843 -  
-
ENVI 
ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) voor het begrotingsjaar 2017  
- ENVI_AD(2019)627810 -  
-
ENVI 
ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Milieuagentschap (EEA) voor het begrotingsjaar 2017  
- ENVI_AD(2019)627702 -  
-
ENVI 
ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor ziektepreventie en ­bestrijding (ECDC) voor het begrotingsjaar 2017  
- ENVI_AD(2019)627699 -  
-
ENVI 
ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) voor het begrotingsjaar 2017  
- ENVI_AD(2019)627683 -  
-
ENVI 
ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) voor het begrotingsjaar 2017  
- ENVI_AD(2019)627701 -  
-
ENVI 
ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, afdeling III - Commissie en uitvoerende agentschappen  
- ENVI_AD(2019)627682 -  
-
ENVI 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma voor de eengemaakte markt, het concurrentievermogen van ondernemingen, met inbegrip van kleine en middelgrote ondernemingen, en Europese statistieken, en tot intrekking van de Verordeningen (EU) nr. 99/2013, (EU) nr. 1287/2013, (EU) nr. 254/2014, (EU) nr. 258/2014, (EU) nr. 652/2014 en (EU) 2017/826  
- ENVI_AD(2018)627841 -  
-
ENVI 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het InvestEU-programma  
- TRAN_AD(2018)625320 -  
-
TRAN 

Contact