Marije CORNELISSEN

Fracties

 • 14.07.2009 / 31.01.2012 : Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie - Ondervoorzitter
 • 01.02.2012 / 30.06.2014 : Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie - Ondervoorzitter

National parties

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : GroenLinks (Nederland)

Lid

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegatie voor de betrekkingen met Albanië, Bosnië-Herzegovina, Servië, Montenegro en Kosovo
 • 23.03.2011 / 30.06.2013 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Kroatië
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • 09.10.2013 / 09.10.2013 : Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China

Plaatsvervanger

 • 16.07.2009 / 02.03.2010 : Commissie buitenlandse zaken
 • 16.09.2009 / 02.03.2010 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije
 • 21.03.2012 / 30.06.2014 : Commissie buitenlandse zaken
 • 10.10.2013 / 30.06.2014 : Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China

Parlementaire werkzaamheden in de plenaire vergadering - 7e zittingsperiode

Interventie(s) in de plenaire vergadering

86

Terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten (debat)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(14)

Vrij verkeer van werknemers (debat)

11-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-11(20)

Gelijkheid van vrouwen en mannen - 2012 (debat)

10-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-10(12)

Non-discriminatie in het kader van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (debat)

16-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-16(6)

Recente stappen gericht op het criminaliseren van LGBTI-mensen

16-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-16(12.3)

Eerbiediging van de grondrechten van vrij verkeer in de EU (debat)

15-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-15(15)

Voortgangsverslag 2013 over Servië - Europees integratieproces van Kosovo (debat)

15-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-15(18)

Verslag(en) - als rapporteur

2

VERSLAG over de rechten van de vrouw in de toetredingslanden op de Balkan

FEMM
04-04-2013 A7-0136/2013

VERSLAG over werkgelegenheid en sociale aspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2012

EMPL
31-01-2012 A7-0021/2012

Verslag(en) - als schaduwrapporteur

23

VERSLAG over gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de Europese Unie – 2012

FEMM
31-01-2014 A7-0073/2014

VERSLAG betreffende sociale bescherming voor iedereen, ook zelfstandige arbeidskrachten

EMPL
12-12-2013 A7-0459/2013

VERSLAG over vrouwen met een handicap

FEMM
14-10-2013 A7-0329/2013

VERSLAG over grensoverschrijdende collectieve onderhandelingen en transnationale sociale dialoog

EMPL
15-07-2013 A7-0258/2013

Advies als rapporteur

8

ADVIES inzake sociale bescherming voor iedereen, ook voor zelfstandigen

FEMM
26-11-2013 FEMM_AD(2013)519823

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende maatregelen om de uitoefening van de in de context van het vrije verkeer van werknemers aan werknemers verleende rechten te vergemakkelijken

FEMM
22-10-2013 FEMM_AD(2013)516697

ADVIES inzake het Europees semester voor economische beleidscoördinatie: uitvoering van de prioriteiten voor 2013

FEMM
24-09-2013 FEMM_AD(2013)516662

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de verbetering van de man-vrouwverhouding bij niet-uitvoerende bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen en daarmee samenhangende maatregelen

EMPL
16-07-2013 EMPL_AD(2013)508089

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen

FEMM
08-04-2013 FEMM_AD(2013)504192

ADVIES inzake het Europees semester voor economische beleidscoördinatie: uitvoering van de prioriteiten voor 2012

EMPL
20-09-2012 EMPL_AD(2012)494647

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het instrument voor pretoetredingssteun (IPA II)

EMPL
25-04-2012 EMPL_AD(2012)483844

ADVIES inzake het Europees semester voor economische beleidscoördinatie

FEMM
14-07-2011 FEMM_AD(2011)465000

Opinions - as shadow rapporteur

49

ADVIES inzake onderhandelingen over het MFK 2014-2020: welke lessen kunnen worden getrokken en hoe moet het verder

EMPL
13-02-2014 EMPL_AD(2014)527870

ADVIES inzake het actieplan voor een concurrerende en duurzame staalindustrie in Europa

EMPL
13-01-2014 EMPL_AD(2014)519687

ADVIES inzake het terugkeerbeleid: samenwerking met derde landen, effectieve uitvoering van overeenkomsten en omzetting in de praktijk van de terugkeerrichtlijn

FEMM
17-12-2013 FEMM_AD(2013)522800

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad met betrekking tot de bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit door bepaalde grote ondernemingen en groepen

FEMM
28-11-2013 FEMM_AD(2013)519762

ADVIES inzake constitutionele problemen in verband met een gelaagd bestuur in de Europese Unie

EMPL
10-10-2013 EMPL_AD(2013)500437

ADVIES inzake CARS 2020: naar een sterke, concurrerende en duurzame Europese automobielindustrie

EMPL
27-09-2013 EMPL_AD(2013)510607

ADVIES inzake het jaarverslag over het mededingingsbeleid van de EU

EMPL
26-09-2013 EMPL_AD(2013)513392

ADVIES inzake vrouwen met een handicap

EMPL
20-09-2013 EMPL_AD(2013)514724

ADVIES inzake het Europees semester voor economische beleidscoördinatie: uitvoering van de prioriteiten voor 2013

EMPL
18-09-2013 EMPL_AD(2013)514623

ADVIES inzake grensoverschrijdende collectieve onderhandelingen en transnationale sociale dialoog

FEMM
30-05-2013 FEMM_AD(2013)508172

Ontwerpresolutie(s)

31

  Motion for a resolution on recent moves to criminalise LGBTI people

13-01-2014 B7-0043/2014

NB: Deze ontwerpresolutie is alleen beschikbaar in de originele taal

Ontwerpresolutie over de eerbiediging van het fundamentele recht van vrij verkeer in de Europese Unie

13-01-2014 B7-0016/2014

Ontwerpresolutie over Europese maatregelen tegen jeugdwerkloosheid

10-06-2013 B7-0276/2013

Gezamenlijke ontwerpresolutie over het geweld tegen vrouwen in India

16-01-2013 RC-B7-0028/2013

  Motion for a resolution on Violence against women in India

14-01-2013 B7-0028/2013

NB: Deze ontwerpresolutie is alleen beschikbaar in de originele taal

Schriftelijke verklaring(en)

1

Schriftelijke verklaring over het uitroepen van een Europees jaar voor de bestrijding van geweld tegen vrouwen

19-04-2010 P7_DCL(2010)0020 Aangenomen

Details

Marc TARABELLA , Barbara MATERA , Marije CORNELISSEN , Ilda FIGUEIREDO , Antonyia PARVANOVA

Datum bekendmaking : 19-04-2010
Vervaldatum : 09-09-2010
Datum van aanneming : 09-09-2010
Aangenomen tekst (met de namen van de ondertekenaars) : P7_TA(2010)0318
Aantal ondertekenaars : 402 - 09-09-2010

Parlementaire vraag/vragen

39

PCE/PEC - Rol van het Europees Parlement in het Europees semester

06-03-2014 E-002648/2014 Raad

Betrokkenheid van het Europees Parlement bij het Europees semester

06-03-2014 P-002639/2014 Commissie

Schending van de vrijheid van meningsuiting en discriminatie op grond van seksuele geaardheid in Litouwen

24-02-2014 E-002132/2014 Commissie

Inbreukprocedure tegen Spanje wegens de Spaanse hypotheekwet

11-12-2013 E-014038/2013 Commissie

Het strafbaar stellen van dakloosheid in Hongarije

08-10-2013 P-011463/2013 Commissie

Zelfmoorden na huisuitzettingen in Spanje

06-03-2013 E-002647/2013 Commissie

Landenspecifieke aanbeveling woningmarkt Nederland

18-02-2013 P-001683/2013 Commissie

Toekomstig EU-recht en -beleid inzake geslacht, genderidentiteit en -expressie

23-01-2013 E-000634/2013 Commissie

Verklaringen (7de zittingsperiode)

Opgave van de financiële belangen